Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE—MUMA WACHO ANG’O E WI MALAIKE?

Gima Muma Wacho e Wi Malaike

Gima Muma Wacho e Wi Malaike

Be diher ng’eyo ni malaike gin jomage, ne gia kanye, to ang’o ma gitimo? Muma kende ma en Wach Nyasaye e ma nyalo miyowa dwoko makare mag penjogo. (2 Timotheo 3:16) Muma wacho ang’o?

  • Mana kaka Nyasaye en roho ma ok nyal ne gi wang’ dhano, e kaka malaike bende gin roho kendo gionge “ringruok kod choke.” Malaike mabeyo odak e polo kendo ginyalo dhi e nyim Nyasaye sa asaya.—Luka 24:39; Mathayo 18:10; Johana 4:24.

  • Nitie kinde ma malaike mabeyo noserwako del mar dhano mondo giti tije ma Nyasaye nomiyogi e piny, kae to ne gilonyo delno bang’ tieko tijego.—Jobura 6:11-23; 13:15-20.

  • Kata obedo ni Muma wuoyo kuom malaike kaka chwo kendo e kinde ma ne girwako del mar dhano ne ginenore kaka chwo, onge malaika ma dichwo kata ma dhako. Malaike ok kendi, ok kendgi, kendo ok ginyuol. E wi mano, malaike ne ok onyuol e piny ka gin nyithindo kae to bang’e githo ma gidhi e polo. Jehova e ma nochueyo malaike, to mano e momiyo Muma luongogi ni “yawuot Nyasaye.”—Ayub 1:6; Zaburi 148:2, 5.

  • Muma wacho ni nitie ‘dhok mag dhano kod mag malaike,’ ma nyiso ni chuech mag roho nigi dhok ma giwacho. Kata obedo ni Nyasaye osetiyo gi malaike mondo owuo gi dhano, ok odwar ni walamgi.—1 Jo-Korintho 13:1; Fweny 22:8, 9.

  • Nitie malaike mang’eny ma kwan-gi chopo bilionde modhuro. *​—Daniel 7:10; Fweny 5:11.

  • Malaike nigi “teko maduong’ ” kendo giriek ahinya moloyo dhano. Ginyalo chopo kuonde ma gidhiye mapiyo moloyo gimoro amora ma nyalo ringo matek e pinyni.—Zaburi 103:20; Daniel 9:20-23.

  • Kata obedo ni malaike nigi rieko kod nyalo ma tamre gi nono kamano, pod nitie gik ma ok ging’eyo.—Mathayo 24:36; 1 Petro 1:12.

  • Nochue malaike gi kido mag Nyasaye, kendo nomigi thuolo mar timo yiero. Omiyo, gin bende ginyalo yiero mar timo gik mabeyo kata maricho mana kaka dhano. Gima lit en ni malaike moko noyiero mar ng’anyo ne Nyasaye.—Juda 6.

^ par. 8 Wach ma notigo e dho Grik e ndiko mar Fweny 5:11 wuoyo kuom malaike “alufe gi alufe,” kendo mano nyiso ni kwan mar malaike nyalo chopo milionde mang’eny, to kata mana bilionde!