Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Jomotho Chieng’ Nobed Mangima Kendo?

Be Jomotho Chieng’ Nobed Mangima Kendo?

Tho en gima omako ji te. Kata kamano, be tho e giko dhano? Be wich owil gi jomotho nyaka chieng’? Be jomotho chieng’ nobed mangima kendo?

GIMA MUMA WACHO:

WICH OK OWIL GI JOMOTHO

‘Ji duto manie liete nowuog oko.’​—Johana 5:28, 29.

Nyasaye paro joma otho kendo obiro chierogi.

IBIRO CHIER JI E PINY

“Chier nobedie mar joma kare gi joma ok kare.”​—Tich Joote 24:15.

Ibiro chier ji tara gi tara ka gin gi geno mar dak gi kue e piny nyaka chieng’.

CHIER EN GIMA BIRO TIMORE GADIER

Nyasaye ‘kwano kar romb sulwe; ochakogi giduto nying.’​—Zaburi 147:4.

Ka Nyasaye nyalo paro sulwe duto gi nyingegi, mano nyiso ni onyalo paro mayot jogo duto mobiro chiero.