Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Nyasaye Neno Chandruok Miyudo?

Be Nyasaye Neno Chandruok Miyudo?

Nitie joma paro ni Nyasaye ok ne sama wachandore, kendo ni chandruokwa ok obadhe kata matin.

NE ANE GIMA MUMA WACHO

 • Nyasaye neno sama wachandore kendo odewowa

  “Nyasaye noneno kaka tim maricho mag dhano nogundho e piny . . . , ma chunye nochande.”—Chakruok 6:5, 6.

 • Nyasaye biro tieko chandruok duto

  “Podi kinde matin, kendo ng’a marach obiro onge: Ee, iniket chunyi kuom paro kar bet mare, kendo obiro onge. To jo mamuol ginicham piny; kendo ginimor moloyo kuom kwe mang’eny.” —Zaburi 37:10, 11.

 • Nyasaye dwaroni ngima maber

  ‘Ang’eyo weche maparo kuomu, Jehova owacho, aparo mondo kue obedie, to ok masich piny, mondo amiu gima unyalo geno bang’e. Kendo unuluong nyinga, unudhi lama, mi anawinju.’—Yeremia 29:11, 12.

  “Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru.”—Jakobo 4:8.