Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Nyasaye Chiegni Tieko Chandruok Duto

Nyasaye Chiegni Tieko Chandruok Duto

Janabi Habakuk ma ne en jatich Nyasaye noywagore kama: “Yaye Jehova, anayuak nyaka ndalo adi, ma ok niwinji? Ayuakni nikech chandruok, to ok ikonya.” (Habakkuk 1:2, 3) Be ywagruok ma noywagoregono nonyiso ni noonge yie? Ooyo. Nyasaye nojiwo Habakuk kuom nyise ni noseketo kinde sie ma nodhi tiekoe chandruok.—Habakkuk 2:2, 3.

Sama ichandori kata osiepni moro chandore, yot mondo ipar ni Nyasaye odeko ahinya ka pok okawo okang’ mowinjore. Kata kamano, Muma nyisowa kama: “Jehova ok dhi mos kuom wach chopo singone kaka jomoko paro ni odhi mos, to ohore kodu nikech ok odwar ni oketh ng’ato ang’ata, to odwaro ni ji duto ochop kama gilokoe chunygi gia e richo.”—2 Petro 3:9.

NYASAYE BIRO TIEKO CHANDRUOK KARANG’O?

Odong’ mana kinde machuok! Yesu nokoro ni nitie tieng’ moro ma ne dhi neno ranyisi mag “giko mar ndalo” ka timore. (Mathayo 24:3-42) Gik ma ne Yesu okorogo sani timore. Mano nyiso ni Nyasaye chiegni kawo okang’ mar tieko gik maricho ma kelo ne dhano chandruok. *

To Nyasaye biro tiyo gi yore mage e tieko chandruok? Ka ne Yesu ni e piny ka, notimo gik ma nonyiso ni Nyasaye nigi teko mar tieko chandruok momako dhano. Ne ane ranyisi ma luwogi.

Masiche ma Ok Nyal Geng’: Chieng’ moro ka ne Yesu gi jootene ni e yie e Nam Galili, yamo mager nosieko mochopo kama yie ne chiegni nimo. Yesu notimo gima nonyiso maler ni en kod Wuon-gi gin gi nyalo mar chiko gik ma kelo masiche ma dhano ok nyal geng’o. (Jo-Kolosai 1:15, 16) Nowacho ne nam mana mayot kama: “Kue mos! Ling’ thi!” Weche nobedo nade? Mana gikanyono, “yamono nogik, kendo nam nokue thi.”—Mariko 4:35-39.

Tuoche: Yesu ne nigi nyalo mar chango muofni, rong’onde, jo ndulme, jo dhoho, kod tuoche mamoko duto. ‘Nochango ji duto ma ne chandore.’—Mathayo 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Kech: Yesu notiyo gi teko ma Wuon-gi nomiye e timo hono mi chiemo matin obedo mang’eny. Muma wacho diriyo ni nopidho ji alufe gi alufe.—Mathayo 14:14-21; 15:32-38.

Tho: Muma wuoyo kuom ji adek ma Yesu nochiero kotiyo gi teko ma Jehova nomiye. Achiel kuom joma nochierogo ne osenindo e liel kuom ndalo ang’wen te. Mano nyiso ni Jehova nigi teko mar tieko tho.—Mariko 5:35-42; Luka 7:11-16; Johana 11:3-44.

^ par. 5 Mondo ing’e weche momedore e wi ndalo mag giko, som sula mar 9 e buk miluongo ni Gima Muma Puonjo mogo gi Joneno mag Jehova kendo inyalo gole ma onge chudo e www.jw.org/luo