Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Riw Pinyruodh Nyasaye Lwedo Sani!

Riw Pinyruodh Nyasaye Lwedo Sani!

Temie paro ni ohula mager chiegni yweyo alwora midakie. Sirkal goyo milome ka giwacho ni: “WUOGURU KAE MAPIYO! DHIURU KUONDE MOTING’ORE MALO!” Ang’o mibiro timo? Onge kiawa ni ibiro temo matek mondo iwuog e alworano.

Be ing’eyo ni nitie ohula moro ma chiegni yweyo pinyni? Yesu nowacho ni “masira maduong’” biro. (Mathayo 24:21) Onge kama wanyalo pondonee masirano. Kata kamano, nitie gima wanyalo timo mondo watony. Gino en ang’o?

E twak ma ne Yesu ogolo e got, nowacho niya: “Sikuru kudwaro mokwongo Pinyruoth kod gik makare mag Nyasaye.” (Mathayo 6:33) Ere kaka wanyalo timo mano?

Dwar mokwongo Pinyruodh Nyasaye. Mano nyiso ni kuom gik moko te ma ng’ato timo, Pinyruodh Nyasaye e monego obed namba achiel. (Mathayo 6:25, 32, 33) Nikech ang’o? En nikech dhano ok nyalo tieko chandruok e pinyni. Pinyruodh Nyasaye kende e ma nyalo timo mano.

Dwar gik makare mag Nyasaye. Tem matek mondo idag ka luwore gi chike makare mag Nyasaye kod puonjge. Nikech ang’o? En nikech ka ok waluwo chikego kod puonjgo kendo wayiero timo gik moko kaka wan e ma wadwaro, weche biro bedonwa maricho. (Ngeche 16:25) To ka waluwo chike Nyasaye, wabiro moro Nyasaye, kendo wan be wabiro yudo ber.​—Isaya 48:17, 18.

Sik kidwaro mokwongo Pinyruoth kod gik makare mag Nyasaye. Yesu nowacho ni nitie joma ne dhi ol gi dwaro Pinyruoth mi gichak  paro ni pesa mang’eny e ma nyalo konyogi. Jomoko to nyalo yie mondo parruok mag ngima omon-gi dwaro Pinyruodh Nyasaye.​—Mathayo 6:19-21, 25-32.

Kata kamano, Yesu nosingo ni ji duto ma riwo Pinyruodh Nyasaye lwedo ne dhi yudo kaka gikonyore e ngima e ndalowagi, kendo gibiro yudo gueth mochwere e kinde ma biro.​—Mathayo 6:33.

Kata obedo ni jopuonjre Yesu mokwongo nosiko ka dwaro Pinyruoth kod gik makare mag Nyasaye, giko mar chandruok ne ok obiro e ndalogino. Kata kamano, ne giyudo kar tony. E yo mane?

Luwo puonj makare mag Nyasaye nogeng’onegi lit mang’eny ma noyudo joma notamore luwo puonjgo. Geno ma ne gin-go ni Pinyruoth chieng’ moro nolochi, nokonyogi loyo kata mana chandruoge madongo ma ne giromogago. Bende, Nyasaye nomiyogi “teko mokalo ma pile” mondo ginyagre gi chandruoge ma ne gikaloe.​—2 Jo-Korintho 4:7-9.

BE IBIRO DWARO MOKWONGO PINYRUODH NYASAYE?

Jokristo mokwongo nokawo mapek weche ma Yesu nonyisogi ni gidwar mokwongo Pinyruodh Nyasaye. Ne giyalo wach maber kuonde te ma ne ginyalo chopoe. (Jo-Kolosai 1:23) Be nitie joma timo kamano e ndalowagi?

Ee nitie! Joneno mag Jehova ong’eyo ni odong’ kinde matin ahinya to Pinyruodh Nyasaye kelo giko mar piny marachni. Omiyo, gitimo duto ma ginyalo mondo giluw chik ma Yesu nochiwo niya: “Wach maber mar Pinyruoth ibiro yal e piny mangima mondo obed ranyisi ne ogendni duto, eka giko nobi.”​—Mathayo 24:14.

Be ibiro rwako wach maberno? Dwaher jiwi ni iluw ranyisi mar jomoko ma nodak e taon mar Beria e alwora mar Makedonia. Ka ne giwinjo wach maber mar Pinyruoth ma jaote Paulo ne yalo, ne girwako wachno “gi chuny mamor.” Kae to ne “ginono Ndiko adimba” mondo ging’e ka be gik ma nopuonjgi ne gin adier, kendo ne gitiyo gi puonjgo e ngimagi.​—Tich Joote 17:11, 12.

In be inyalo timo kamano. Kidwaro mokwongo Pinyruoth kod gik makare mag Nyasaye, ibiro yudo kar tony sani, kendo e kinde ma biro, ibiro dak gik kue nyaka chieng’.