Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

E kinde ma Nyasaye pod ne locho e wi dhano, chuechne duto ne nigi kue kod winjruok

Ang’o Momiyo Wadwaro ni Pinyruodh Nyasaye Obi?

Ang’o Momiyo Wadwaro ni Pinyruodh Nyasaye Obi?

Ka ne ochue dhano mokwongo, Jachuechwa ma nyinge Jehova e ma ne en Jaloch kende. Gik moko duto ma notimo ne dhano, notimo nikech noherogi. Noloso ne dhano kar dak maber e puodho mar Eden momiye chiemo mang’eny. Bende, nomiyo dhano tich maber. (Chakruok 1:28, 29; 2:8, 15) Dhano di ne osiko gi kue ka di ne gisiko e bwo loch Nyasaye.

Adam gi Hawa nong’anyo ne loch Nyasaye

Muma nyisowa ni malaika moro ma nong’anyo, ma bang’e noluong ni Satan Jachien, nokwedo ratiro ma Nyasaye nigo mar locho. Nowacho ni dhano nyalo dak maber moloyo ka Nyasaye ok otayogi kata locho e wigi. Gima lit en ni jonyuolwa mokwongo, Adam gi Hawa, nowinjo Satan mi giriwore kode e kwedo loch mar Nyasaye.​—Chakruok 3:1-6; Fweny 12:9.

Nikech Adam gi Hawa nodagi loch Nyasaye, ne gilalo winjruok maber ma ne gin-go kode, noriembgi e Paradiso, kendo ne gilalo geno mar dak nyaka chieng’. (Chakruok 3:17-19) Yiero marach ma ne gitimono nohinyo nyaka nyithindgi ma ne ginyuolo. Muma wacho ni kokalo kuom Adam, “richo nodonjo e piny . . . kendo tho nobiro kokalo kuom richo.” (Jo-Rumi 5:12) Richo osekelo ne dhano chandruok machielo bende. Muma wacho kama: “Loch dhano . . . kelo mana hinyruok.” (Eklesiastes 8:9) Mano tiende ni sama dhano locho e wi wadgi, chandruok nyaka bedie.

KAKA LOCH DHANO NOCHAKORE

Nimrod nokwedo loch Jehova

Dhano mokwongo ma Muma wuoye kaka jaloch ne en Nimrod. Nokwedo loch Jehova. Chakre kinde Nimrod nyaka sani, ji osebedo ka tiyo gi loch e hinyo jomamoko. Higni ma dirom 3,000 mokalo, Ruoth Solomon nondiko niya: “Ne aneno kaka jo ma isando ywak, to onge ng’at ma hoyogi. Jo ma ne sandogi ne nigi teko.”​—Eklesiastes 4:1.

Mano e kaka weche chalo e kindewagi bende. E higa mar 2009, buk moro mar Riwruok mar Pinje (U.N.) nowacho ni loch marach en “achiel kuom gik mosemedo ne dhano chandruok.”

IBIRO GOL LOCH DHANO!

Pinyni dwaro joloch mabeyo kod sirkal maber. To mano e gima Jachuechwa osingo!

Kata mana sirkende mabeyo mogik mag dhano pok otieko ne dhano chandruok

Nyasaye oseloso Pinyruoth kata sirkal ma biro golo loch dhano, kendo sirkandno kende e ma “noloch nyaka chieng’.” (Daniel 2:44) Mano e Pinyruoth ma ji tara gi tara osebedo ka lamo mondo obi. (Mathayo 6:9, 10) To Nyasaye ok bi locho e Pinyruodhno. Kar mano, oseketo ng’at machielo mondo e ma obed Jaloch e Pinyruodhno, kendo en ng’at ma kinde moro nosegadak e pinyni. En ng’a?