Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Sama Weche Richo ma Igombo Mana Tho

Sama Weche Richo ma Igombo Mana Tho

Adriana modak Brazil wacho niya: “Parogo ne miyo awinjo marach ahinya. Naneno ni ber mondo adera.”

BE ISEGAWINJO marach ahinya ma igombo mana ni itho? Onge kiawa ni ing’eyo kaka Adriana ne winjo. Noparorega mokalo tong’ to mano ne miyo obedo mokuyo kendo ma onge geno. Ka ne oter Adriana e osiptal, ne oyude gi tuo ma miyo ng’ato bedo mokuyo seche te (clinical depression).

Ne ane ranyisi mar Kaoru ma wuok Japan ma ne rito jonyuolne ma koro ne oseti kendo tuore. Owacho kama: “Gie kindeno, ne tich othung’a ahinya kama ne watiye. Mosmos, dhoga nochako bedo marach, kendo ne ok anind maber gotieno. Nachako paro ni tho e ma ne nyalo tiekona chandruok ma ne an-go.”

Ojebode ma wuok Nigeria wacho niya: “Kinde mang’eny nabedoga mokuyo ma gikone ne aywak aywaka. Omiyo, ne achako paro kaka ne anyalo dera.” Gima ber en ni, Ojebode, Kaoru, kod Adriana ne ok odere. Kata kamano, ji alufe gi alufe derega higa ka higa.

KAMA INYALO YUDOE KONY

Thoth joma derega gin-ga joma chwo nikech wich-kuot monogiga wuoyo gi jomamoko mondo okonygi sama gimoro chandogi. Yesu nowacho ni joma tuo onego omany laktar. (Luka 5:31) Omiyo, ka in gi paro moko mag derruok, kik wiyi kuodi; dhi adhiya imany kony. Ji mang’eny ma nigi tuo mar depression osefwenyo ni thieth mar osiptal konyogiga mondo ginyagre gi tuono. Ojebode, Kaoru, kod Adriana duto nodhi e osiptal kendo sani ginyagore maber gi tuono.

Lakteche nyalo miyo ng’ama nigi tuono yath, kata ginyalo wuoyo awuoya kode maber ma gikonye loko pache kod timbene mondo tuono kik chande ahinya. Joma nigi tuono bende dwaro ni joodgi kod osiepegi okonygi kendo ojiwgi. Osiep maber mogik ma nyalo konyi en Jehova Nyasaye ma chiwonwa kony kokalo kuom Muma ma en Wachne.

BE NITIE CHIENG’ MA WABIRO YUDO KONY MOSIKO?

Thieth ma ithiedhogo joma nigi tuo mar depression kawoga kinde malach. Omiyo, joma nigi tuono nyaka puonjre dak kode. To timo mano nyalo dwaro ni giwere gi gik ma nyalo miyo tuono ojimbre. Ka po ni in gi tuo mar depression, pod inyalo bedo gi geno ni weche biro bedo maber e kinde ma biro mana kaka Ojebode bende nigi geno. Owacho niya: “Arito gi siso ahinya neno kaka weche ma ne okor e Isaiah 33:24 ma wacho ni ‘onge japiny ma nowach ni otuo’ biro chopo kare.” Mana kaka Ojebode, yie mondo singo mar Nyasaye mar loso “piny manyien” ma rem ok nobedie ohoyi. (Fweny 21:1, 4) Singono oriwo nyaka tieko parruok chuth. Rem duto te ma in-go biro rumo chuth. ‘Wiyi biro wil’ gi lit kod kuyo ma isebedogo; ‘ok inipargi’ kendo.​—Isaiah 65:17.