Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Ing’eyo Nyasaye e Yo Maber?

Be Ing’eyo Nyasaye e Yo Maber?

Ji mang’eny wacho ni giyie kuom Nyasaye. To kipenjogi ni Nyasaye en ng’a, gichiwo dwoko mopogore opogore. Moko kuomgi wacho ni Nyasaye en jang’ad-bura mager ma dwache maduong’ en mana kumo joma richo. Moko to wacho ni Nyasaye en ng’at ma ohero ji kendo oweyonegi richogi ma kata gitimo gik maricho ma chalo nade. Nitie bende joma wacho ni Nyasaye ni mabor gi dhano kendo ok odich kodgi. Nikech paro mopogore opogorego, ji mang’eny osegoyo badgi piny ka giwacho ni ng’ato ok nyal ng’eyo Nyasaye e yo maber.

Be ochuno ni ing’e Nyasaye? Ee. King’eyo Nyasaye e yo maber, ngimani biro bedo maber moloyo. (Tich Joote 17:26-28) Kaka imedo sudo machiegni gi Nyasaye, e kaka en be obiro medo heri kendo konyi. (Jakobo 4:8) To gima ber moloyo en ni ka wang’eyo Nyasaye e yo maber, wabiro yudo ngima ma nyaka chieng’.​—Johana 17:3.

Ere kaka inyalo ng’eyo Nyasaye? Par ane ng’at moro ming’eyo maber, kuom ranyisi, osiepni moro. Ere kaka nichako bedo osiepne? Nyaka bed ni ning’eyo nyinge, kite, gik mohero kod ma ok ohero, gik mosetimo kod mochano timo, to kod gik mamoko mang’eny. Mano e kaka nimako osiep kode​—nitimo kinda mondo ing’eye maber.

E yo ma kamano, wanyalo ng’eyo Nyasaye e yo maber ka watimo kinda mondo wang’e weche maluwogi:

Gasedni dwoko penjogo kotiyo gi Muma. Weche ma ni e iye biro konyi mondo ing’e Nyasaye e yo maber, kendo mondo ing’e ber mibiro yudo ka ing’eye.