Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ang’o ma Nyasaye Osetimo?

Ang’o ma Nyasaye Osetimo?

Kidwaro ng’eyo ng’ato e yo maber, nyalo bedo maber kinono gik mosetimo kod mosekaloe. E yo ma kamano, kidwaro ng’eyo Nyasaye e yo maber, dwarore ni inon gik mosetimo. Sama itimo kamano, inyalo hum kifwenyo kaka gik ma nosetimo e kinde mokalo konyowa sani, to kod kaka gigo mulo ngimawa ma kinde mabiro.

NYASAYE NOCHUEYO GIK MOKO DUTO MONDO OKONYWA

Jehova Nyasaye e Jachuech mar gik moko duto, kendo “kido ma en-go ma dhano ok nyal neno . . . osebedo ka nyisore maler chakre chuech piny ka dhi nyime, nimar ginenore e gik ma nochueyo.” (Jo-Rumi 1:20) ‘Nochueyo piny gi tekone, noketo piny gi riekone, noyaro polo gi lony mare.’ (Yeremia 10:12) Yo ma Nyasaye nochuechogo nyiso bende kaka oherowa.

Kuom ranyisi, bedo ni nochueyowa “gi kite owuon” miyo ngimawa bedo maber moloyo. (Chakruok 1:27) Mano tiende ni nochueyowa e yo ma miyo wanyalo bedo gi kido kaka meke e okang’ moro. Nochueyowa gi nyalo mar ng’eyo yorene, tiende ni gik mohero kod ma ok ohero. Sama watimo kinda mondo wadag ka luwore gi yorene, mor ma wan-go medore kendo ngimawa medo bedo maber. E wi mago, nochueyowa gi nyalo mar mako osiep kode.

Sama wang’iyo chuech mag Nyasaye ma ni e piny ka, wafwenyo ni oherowa gadier. Jaote Paulo nondiko niya: “[Nyasaye] ne ok oweyo ma ok omiyou gik ma chiwo neno kuome, notimo maber kuom miyou koth koa e polo kod kinde mag nyak mogundho, ka oyieng’ou gi chiemo kendo ka opong’o chunyu gi mor.” (Tich Joote 14:17) Nyasaye ne ok omiyowa mana gik mijologo ngima kende. Kar mano, nomiyowa gik mabeyo modhuro mopogore opogore mondo wawinj mit ngima. To mago gin gik matin malich kopim gi ngima ma nodwaro ni wadagie.

 Jehova nochueyo pinyni mondo dhano odagie nyaka chieng’. Muma wacho niya: “Piny osemiyo nyithind ji,” kendo ni “nochweyogo ok manono, to nolose mondo ji odagie.” (Zaburi 115:16; Isaiah 45:18) Nodwaro ni jomage odagie, to gidag kuom kinde ma romo nade? “Jo matir ginicham piny, mi ginidagie nyaka chieng’.”​—Zaburi 37:29.

Nikech mano, Jehova nochueyo Adam gi Hawa, ma e dichwo mokwongo gi dhako mokwongo, mi noketogi e paradiso ma jaber e piny ka, ‘mondo gilose kendo girite.’ (Chakruok 2:8, 15) Nyasaye nomiyogi migawo maber ahinya. Nonyisogi niya: “Nyuoluru, kendo medreuru, upong’ piny, kendo ubedi gi loch kuome.” (Chakruok 1:28) Kuom mano, Adam gi Hawa ne omi thuolo mar dak maber e piny nyaka chieng’. Gima lit en ni ne giweyo luwo kaka Nyasaye nochikogi, kendo ne gilalo thuolo maber mar bedo e kind “jo matir” ma ne dhi ‘chamo piny.’ Kata kamano, richo ma ne gitimono ne ok oloko dwach Nyasaye ne dhano kod piny, mana kaka wabiro neno. Ka pok wadhi e mano, wakwong wane ane gik mamoko ma bende Nyasaye osetimo.

NYASAYE NOMIYOWA WACHNE MONDIKI

Muma iluongo bende ni Wach Nyasaye. Ang’o momiyo Nyasaye nochiwonwa Muma? Gima duong’ en ni mondo wapuonjrego yorene kendo wang’eye. (Ngeche 2:1-5) Adiera en ni Muma ok nyal dwoko penjo duto ma wan-go e wi Nyasaye, to be onge buk moro amora ma nyalo timo mano. (Eklesiastes 3:11) Kata kamano, weche duto ma ni e Muma konyowa ng’eyo Nyasaye. E Muma, wanyalo ng’eyo kaka Nyasaye chalo sama wasomo gik ma notimo ne jotichne e kinde mokalo. Wanyalo fwenyo joma omorgo kod ma ok omorgo. (Zaburi 15:1-5) Wanyalo ng’eyo paro ma en-go e wi lamo, timbe, kod mwandu. Bende, Muma konyowa ng’eyo kit Nyasaye e yo maber chuth kokalo kuom weche mondik e wi Yesu Kristo Wuode.​—Johana 14:9.

Gima chielo momiyo Jehova nomiyowa Muma en ni mondo wang’e kaka wanyalo bedo gi ngima maber kendo kik wadag adaga ma wakia kata kuma piny ochomo. Kokalo kuom Muma, Jehova nyisowa gik ma wanyalo timo mondo joodwa obed ma mor, kaka wanyalo dak maber kata ka yutowa tin, kod kaka wanyalo nyagore gi parruok mag ngima. Mana kaka wabiro neno bang’e e gasedni, Muma nigi dwoko mag penjo kaka: Ang’o momiyo chandruok ng’eny? Ngima biro chalo nade kinde mabiro? Bende, olero gima Nyasaye osetimo mondo dwache mokwongocha obi otimre e piny.

Nitie gik mamoko mang’eny ma bende nyiso maler ni Muma en buk makende ma onge ng’ama ne nyalo ndiko ka Nyasaye ok e motaye. Kuom ranyisi, kata obedo ni ndike nokawo higni 1,600 kendo chwo 40 ma notigo e ndike nodak e kinde mopogore opogore, iye otudore maber kendo ojiwo mana wach achiel maduong’. Mano en nikech Nyasaye e wuon-go. (2 Timotheo 3:16) Bende, kopime gi buge mamoko machon, en kende e ma weche ma ni e iye pod yudore kaka ne gin nyaka sani. Kitepe machon ma pod yudore nyiso mano maler. E wi mago, Muma pod nwang’ore kata obedo ni jowasigu osetemo geng’o mondo kik loke e dhok mamoko, miye ji, kata some. Pod en e buk ma ni e lwet ji mang’eny moloyo kendo ma yudore e dhok mang’eny moloyo. Wechego nyiso maler ni “wach Nyasachwa nosiki nyaka chieng’.”​—Isaiah 40:8.

NYASAYE NOTIMO GIMA MIYO WABEDO GADIER NI DWACHE NYAKA BI TIMRE

Gima chielo ma Nyasaye osetimo en ni nochiwo gimoro makende ma miyo wabedo gadier chuth ni dwache nyaka bi timre. Mana kaka wasewacho motelo, Nyasaye ne dwaro ni dhano odag e piny nyaka chieng’. Kata kamano, ka ne Adam otimo richo, nolalo thuolo mar dak nyaka chieng’, ok mana ne en kende, to nyaka ne kothe duto. Muma wacho kama: “Kaka richo nodonjo e piny kokalo kuom ng’ato achiel, kendo tho nobiro kokalo kuom richo, tho nolandore kuom ji duto nikech giduto ne gisetimo richo.” (Jo-Rumi 5:12) Richo Adam nochocho dwach Jehova. To Jehova notimo nang’o?

 Notimo gima luwore gi kite. Nikech ohero bura makare, nokawo ne Adam gi Hawa okang’ mowinjore. Nikech herane, noyawo yo ma ne dhi miyo koth Adam bang’e oyud ngima ma nyaka chieng’. Nikech riekone, nong’eyo gima ne nyalo rieyo weche, kendo nolando mano mapiyo. (Chakruok 3:15) Ne odhi golo dhano e tuech mar richo kod tho kokalo kuom Yesu Kristo Wuode. Mano ne dhi timore e yo mane?

Mondo Jehova ne res dhano, nooro Yesu e piny kae mondo opuonj ji yor ngima, kendo “ochiw ngimane obed rawar ne ji mang’eny.” * (Mathayo 20:28; Johana 14:6) Yesu ne nyalo waro dhano nikech ne oonge richo moro amora mana kaka Adam bende ne onge richo moro amora ka ne pok oketho. Mopogore gi Adam, Yesu ne ok oketho chik Nyasaye nyaka e tho. To nikech Yesu ne ok otimo gima owinjore gi tho, Jehova nochiere mi odwoke e polo. Yesu koro ne nyalo timo gima notamo Adam, tiende ni, miyo dhano moluoro Nyasaye thuolo mar dak nyaka chieng’. Muma wacho niya: “Mana kaka kokalo kuom tim ng’ato achiel mar tamruok luwo chik, ji mang’eny nobedo joricho, e kaka bende kokalo kuom tim ng’ato achiel mar luwo chik, ji mang’eny ibiro kwan kaka joma kare.” (Jo-Rumi 5:19) Kokalo kuom misango ma ne Yesu ochiwo, Jehova biro chopo dwache mar miyo ji ngima mochwere e piny ka.

Wanyalo puonjore gik mang’eny ahinya e wi Jehova kuom nono okang’ ma nokawo ka ne richo Adam ochocho dwache. Wapuonjore ni onge gimoro amora ma nyalo mono Jehova tieko gima nosechako; gima owacho nyaka timre. (Isaiah 55:11) Wapuonjore bende ni Jehova oherowa ahinya. “Kuom wachni, hera ma Nyasaye oherowago ne onenore ayanga, ni Nyasaye nooro Wuode ma miderma e piny mondo wayud ngima kokalo kuome. Herano en kama: ok ni wan e ma wasehero Nyasaye, to Nyasaye e ma noherowa mi nooro Wuode mondo obednwa misango mar loso kuwe nikech richowa.”​—1 Johana 4:9, 10.

Nyasaye “ok noweyo ma ok ochiwo kata mana Wuode owuon, to ne ochiwe ne wan waduto,” omiyo, wan gadier chuth ni Nyasaye biro “kechowa kuom miyowa gik mamoko duto” mosingonwa. (Jo-Rumi 8:32) Ang’o ma Nyasaye osingo ni obiro timonwa? Dhi nyime somo gasedni mondo ine.

ANG’O MA NYASAYE OSETIMO? Jehova nochueyo dhano mondo odag nyaka chieng’ e piny. Nochiwonwa Muma mondo wapuonjre yorene. Kokalo kuom Yesu Kristo, Jehova nochiwo rawar mondo dwache obi ochopi

^ par. 16 Mondo iyud weche momedore e wi misango ma Yesu nochiwo, som sula mar 5 e bug Gima Muma Puonjo mogo gi Joneno mag Jehova. Inyalo gole bende e www.jw.org/luo.