Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 48

‘Tiek Tich Misechako’

‘Tiek Tich Misechako’

“Tiekuru tich ma ne uchako.”​—2 KOR. 8:11.

WER 35 “Uyang Gadier Gik ma Dwarore Moloyo”

GIMA SULANI WUOYE *

1. En thuolo mane ma Jehova omiyowa?

JEHOVA omiyowa thuolo mar timo yiero. Opuonjowa kaka wanyalo timo yiero mabeyo, kendo oikore konyowa sama watimo yiero ma luwore gi chikene. (Zab. 119:173) Kaka wamedo tiyo gi rieko ma wayudo e Wach Nyasaye, e kaka wabiro medo timo yiero mabeyo.​—Hib. 5:14.

2. Ang’o ma nyaloga timorenwa kata mana bang’ ka wasetimo yiero maber?

2 Kata mana bang’ timo yiero maber, pod wanyalo yudo ka ok yotnwa ahinya luwo yierono nyaka tung’. Ne ane ranyisi moko: Owadwa moro ong’ado ni odwaro somo Muma duto. Osome gi kinda kuom jumbe mogwaro, to mosmos oweyo. Nyaminwa moro ong’ado ni odwaro bedo painia mapile, kata kamano, osiko kochoro nyime tarik monego ochakie. Bura mar jodongo ong’ado ni gidwaro medo kinda e tij kwath, kata kamano, dweche mang’eny kalo akala ka pok gichako timo kamano. Kata obedo ni ranyisigo opogore opogore, nitie gimoro achiel ma gichalree. Jogo ok otieko gima ne gichako. Mano e gima notimore ne Jokristo ma ne ni Korintho. Ne ane puonj ma wanyalo yudo kuomgi.

3. En wach mane ma Jo-Korintho nong’ado, to weche nobedo nade?

3 Gimoro higa mar 55 e kinde Jokristo mokwongo, kanyakla ma Korintho nong’ado wach moro maduong’. Noyudo gia winjo ni owete gi nyimine ma ne ni Jerusalem kod Judea ne chandore kendo ne gidhier, kendo kanyakla mamoko ne choko pesa mondo okonygigo. Nikech Jokristo ma Korintho ne ng’won kendo ne gin jochiwo, ne ging’ado ni gin be ne gidhi siro Jokristo ma ne chandorego, kendo ne gipenjo jaote Paulo mondo onyisgi kaka ne ginyalo konyo. Nonyiso kanyaklano gima nonego gitim mi oketo Tito mondo okony e choko chiwo ma ne gidhi golo. (1 Kor. 16:1; 2 Kor. 8:6) Dweche moko bang’e, Paulo  nofwenyo ni Jo-Korinthogo ne pok otimo kaka ne giseng’ado. Nikech mano, chiwogigo ne ok dhi ikore e wang’ sa mi kowgi Jerusalem sama ikowo chiwo ma kanyakla mamoko nogolo.​—2 Kor. 9:4, 5.

4. Kaka inyiso e 2 Korintho 8:7, 10, 11, ang’o ma Paulo nojiwo Jo-Korintho mondo otim?

4 Gima Jo-Korinthogo nong’ado ne ber, kendo Paulo nopwoyogi ahinya nikech yiegi kod gombogi mar konyo jomamoko. Kata kamano, nojiwogi ni mondo gitiek tich ma ne gisechakono. (Som 2 Jo-Korintho 8:7, 10, 11.) Gima notimoreno puonjowa ni kata mana Jokristo motegno be seche moko nyalo yudoga ka ok yotnegi luwo yiero maber ma gisetimo nyaka tung’.

5. Gin penjo mage ma wadwaro yudo dwokogi?

5 Mana kaka Jo-Korinthogo, wan be seche moko wanyalo yudo ka ok yotnwa timo gima ne waseng’ado ni wadhi timo. Nikech ang’o? Wan dhano morem kendo mano miyo wahero choro gik moko nyime. Bende, gik ma timorega apoya nyalo monowa tieko gima ne wasechako. (Ekl. 9:11; Rumi 7:18) Ere kaka wanyalo nono yiero moro ma wasetimo mondo wane ka di po ni lokruok moro dwarore? To ang’o ma wanyalo timo mondo wabedga joma tieko gik ma wasechako?

KA POK ITIMO YIERO

6. Ang’o momiyo seche moko nyaloga dwarore ni walok yiero ma wasetimo?

6 Nitie yiero moko madongo ma ok wanyal loko bang’ timogi. Kuom ranyisi, nyaka wamakre gi yiero ma wasetimo mar tiyo ne Jehova kod mar siko gi jaodwa. (Mat. 16:24; 19:6) Kata kamano, nitie yiero moko ma seche moko nyaloga dwaro lokruok. Nikech ang’o? En nikech ngima jalokre. Gin okenge mage ma wanyalo kawo mondo watim yiero mabeyo?

7. Ang’o monego wakwa Nyasaye, to nikech ang’o?

7 Lem kikwayo Nyasaye mondo omiyi rieko. Jehova notayo Jakobo mondo ondik niya: “Ka nitiere ng’ato e kindu mochando rieko, osik kokwayo Nyasaye, nimar Nyasaye chiwo rieko ne ji duto e yo mogundho.” (Jak. 1:5) Nitie kaka waduto ‘wachando rieko’ e weche mang’eny. Omiyo, kwa Jehova mondo okonyi sama itimo yiero kod sama inono ka be lokruok moro dwarore e yiero misetimo. Kae to Jehova biro konyi mondo itim yiero ma nyiso rieko.

8. Wanyalo timo nonro e yo mane ka pok watimo yiero?

8 Tim nonro matut. Non Wach Nyasaye, som bugewa ma lero Muma, kendo iwuo gi joma igeno. (Nge. 20:18) Nonro ma kamano dwarore ahinya sama idwaro wilo tiji, sama idwaro dar, kata sama idwaro yiero kos minyalo timo mondo ibi iyud kaka isiro ngimani sama idhi nyime tiyo ne Jehova.

9. Ka wabedo joratiro e chunywa sama watimo yiero, mano biro konyowa nade?

9 Non gimomiyo itimo yierono. Jehova kawo mapek ahinya gima chwalowa mondo watim gik moko. (Nge. 16:2) Odwaro ni wabed joratiro e weche duto. Omiyo, sama watimo yiero, dwarore ni wabed joratiro e chunywa kod e kindwa gi jomamoko. Ka ok wabedo joratiro sama watimo yiero, tek ahinya mondo wamakre gi gima waseng’ado. Kuom ranyisi, owadwa moro nyalo yiero mondo obed painia mapile. Bang’ bedo painia kuom kinde, ochako yudo ka chopo seche ma dwarore ok yotne, kendo koro ok  omor ahinya gi tij lendo. Samoro sama notimo yiero mar bedo painia, noparo ni notimo mano nikech nodwaro moro Jehova, to kare nodwaro mana moro jonyuolne kata ng’at moro machielo mohero.

10. Mondo watim lokruok, ang’o ma dwarore?

10 Par ane ranyisi mar japuonjre Muma mong’ado ni odwaro weyo madho ndawa. Ndalo mokwongo okwongo, okedo matek, jumbe moko kalo, kae to ochako odok e ndawa kendo. Kata kamano, odhi nyime kedo mi gikone owe ndawa chuth! Hera moherogo Jehova kod gombo ma en-go mar more e ma okonye timo lokruok.​—Kol. 1:10; 3:23.

11. Ang’o momiyo nyaka wabed gi chenro moriere ka wadwaro tieko gima wasechako?

11 Bed gi chenro moriere. Kitimo kamano, biro bedo mayot mondo itiek gima isechako. Kuom ranyisi, nyalo bedo ni ing’ado ni idwaro medo kinda e somo Muma. To ka ok iketo chenro moriere, ibiro chochni ka pok idhi mabor. * Kata, jodong-kanyakla nyalo ng’ado ni gidwaro medo kinda e tij kwath, to ndalo kalo akala to onge gima gisetimo. Mondo gidhi maber e wachno, ginyalo penjore penjo kaka: “Be waseng’eyo ni owete gi nyimine mage sie ma dwarore ni olim? Be waseketo kinde sie monego olimgie?”

12. En ang’o ma nyaloga dwarore ni watim, to nikech ang’o?

12 Ng’e gik minyalo kod ma ok inyal. Onge ng’ato ang’ata kuomwa ma nyalo wacho ni en gi thuolo moromo, teko moromo, kod gik moko duto ma dwarore e timo gik moko te. Omiyo, ng’e gik minyalo kod ma ok inyal. Nyalo kata mana dwarore ni itim lokruok moko kifwenyo ni gimoro mitemo timo ohingo nyaloni. (Ekl. 3:6) To nade kitimo lokruok ma dwarore kendo ineno ni koro inyalo timo gima ing’adono? Ne ane weche moko abich ma nyalo konyi time mitieke.

BANG’ TIMO YIERO

13. Ere kaka inyalo yudo teko mar chopo yiero misetimo?

13 Lem kikwayo Nyasaye mondo omiyi teko. Nyasaye nyalo miyi ‘teko mar timo duto’ ma dwarore e chopo yiero misetimo. (Fil. 2:13) Omiyo, kwa Nyasaye rohone mondo omiyi teko ma dwarore. Dhi nyime lemo kata mana sama iparo ni lambi pok odwoki. Mana kaka Yesu nowacho, ‘sik ka ikwayo’ roho maler to nomiyi.​—Luka 11:9, 13.

14. Ere kaka puonj ma ni e Ngeche 21:5 nyalo konyi timo yiero miseng’ado?

14 Los chenro maber. (Som Ngeche 21:5.) Mondo gimoro amora midwaro timo otimre maber, nyaka ibed gi chenro maber, kae to iluw chenrono. Kamano bende, sama isetimo yiero, bed gi list ma nyiso gik moko duto monego itim mondo yieronino odhi maber. Ka gima idwaro timono oting’o weche mathoth, poge e okenge matindo tindo. Kitimo kamano, ibiro yudo ni sa asaya migoyo okang’ moro, ibiro ng’eyo kama isechopoe. Paulo nojiwo Jo-Korintho ni giket gimoro tenge “e odiechieng’ mokwongo mar juma ka juma” kar rito ni gichok chiwogo duto dichiel sama ochopo. (1 Kor. 16:2) Pogo tich maduong’ e okenge matindo tindo nyalo konyi bende mondo kik ijog gi e kor yo.

15. Kiseloso chenro, ang’o minyalo timo?

 15 Kindiko chenro magi piny, yot mondo itimgi. (1 Kor. 14:40) Kuom ranyisi, sama bura mar jodongo oromo, idwaroga ni ng’ato achiel kuomgi ondik gik ma ging’ado kod joma omi migawo mar neno ni gik ma ging’adogo otimore, kaachiel gi tarik ma ok ber kokalo ka pok otiek gino. Jodongo ma timoga kamano yudoga ka yotnegi tieko gik ma gisechako. (1 Kor. 9:26) Donge inyalo temo gima kamano e wecheni iwuon bende? Kuom ranyisi, inyalo loso list mar gik midwaro timo odiechieng’ kodiechieng’ kendo ichan gigo kaka diher ni giluwre. Kitimo kamano, biro bedo mayotni tieko gima isechako kendo timo kata momedore.

16. Mondo weche ma wachano timo odhinwa maber, ang’o ma dwarore, to ere kaka Jo-Rumi 12:11 siro wachno?

16 Tim kinda. Mondo weche michano timo odhini maber, nyaka ibed jakinda. (Som Jo-Rumi 12:11.) Paulo nonyiso Timotheo ni ‘odhi nyime keto chunye’ e puonjo kendo onan. (1 Tim. 4:13, 16) Puonjno nyalo konyowa e gimoro amora ma wadwaro timo e tij Jehova.

17. Ere kaka wanyalo tiyo gi puonj ma ni e Jo-Efeso 5:15, 16 sama wadwaro timo gik ma waseng’ado ni wadwaro timo?

17 Ti maber gi thuolo ma in-go. (Som Jo-Efeso 5:15, 16.) Yier kinde ma diher timoe gima ing’ado kendo kik iloki. Kik irit ni nyaka thuolo yudre mana moromo e ka ichak timo gima idwaro timo; samoro thuolo mang’enygo ok bi yudore. (Ekl. 11:4) Kik iyie mondo gik ma ok ochuno ocham thuoloni gi tekoni monego itigo e timo gik ma dwarore moloyo. (Fil. 1:10) Ka nyalore, tim gik midwaro timo sama gik ma nyalo chochi nok. Nyis jomamoko ni ok diher ni gichochi e sechego. Inyalo kata loro simbi. E-mail kod ote mamoko bende inyalo somo bang’e. *

18-19. Ang’o ma nyalo konyi mondo kik iol bang’ timo yiero kata mana sama nenore ni yore odinore?

18 Ket pachi kuom nyak ma biro betie. Nyak ma betie bang’ timo gima nigombo inyalo pim gi giko wuoth. Ka adier-adier diher tieko wuodhi, ibiro siko kisudo nyime, ma kata kiyudo kolor yo moro, ibiro manyo yo machielo ma biro chopi kuma idhiye. E yo ma chalo kamano, ka waketo pachwa kuom nyak ma yierowa biro kelo, ok wabi ol mayot kata mana sama nenore ni yore odinorenwa.​—Gal. 6:9.

19 Timo yiero mabeyo tekga, to luwo yierogo nyaka tung’ be ok yotga. To ka wageno kuom Jehova mondo okonywa, obiro miyowa rieko kod teko ma dwarore mondo watiek gima wasechako.

WER 65 Dhiuru Nyime!

^ par. 5 Be dibed ni iywago ang’e nikech yiero moko ma nisegatimo? Koso dibed ni iyudoga ka ok yotni timo yiero kendo luwo yierono nyaka tung’? Sulani nigi puonj ma nyalo konyowa nyagore gi weche kaka mago mondo watiek gima wasechako.

^ par. 11 Ka diher ng’eyo kaka inyalo bedo gi chenro maber mar somo Muma, non “Ratiba ya Usomaji wa Biblia” ma yudore e jw.org/sw.

^ par. 17 Ka diher ng’eyo kaka inyalo tiyo maber gi thuolo ma in-go, som sula ma wiye wacho ni Mbinu 20 za Kutafuta Wakati Zaidima yudore e Amkeni! ma April 2010.