Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

En Mich Mane ma Wanyalo Miyo Jehova?

En Mich Mane ma Wanyalo Miyo Jehova?

YESU nowacho niya: “Chiwo kelo mor mogundho moloyo kawo.” (Tich 20:35) Adiera makendeno otudore gi winjruok ma wan-go gi Jehova. Ang’o momiyo en kamano? Jehova osemiyowa mich mang’eny ma miyo wabedo ma mor, to pod wanyalo yudo mor mathoth ka wan be wamiyo Jehova mich. En mich mane ma wanyalo miyo Jehova? Ngeche 3:9 wacho niya: “Mi Jehova duong’ kichiwone gigi.” Gigewa oriwo thuolowa, nyalo moko monyuolwago, tekowa, kod mwanduwa. Sama watiyo gi gigo e siro lamo madier, wamiyo Jehova mich, to timo kamano kelonwa mor mogundho.

Kodok korka miyo Jehova mwanduwa, ang’o ma biro konyowa mondo wiwa kik wil gi timo kamano? Jaote Paulo nonyiso Jokristo ma ne ni Korintho ni ‘giket gimoro tenge’ ma ne gidhi golo kaka chiwo. (1 Kor. 16:2) Inyalo timo nang’o kapo ni idwa ng’eyo weche momedore e wi yore ma inyalo gologo chiwo e pinyu? ne ane weche man piny kaeni.

Nitie pinje moko ma pod ok nyal golie chiwo kokalo kuom Intanet. Yore mitiyogo e pinje ma kamago oler e websait monyis malo ka. Pinje moko ketoga e websaitno penjo ma ji ohero penjo e wi golo chiwo kod dwokogi, mondo okony joma diher timo kamano.