Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Wach Mang’won Gadier!

Wach Mang’won Gadier!

“DHAKO.” Kamano e kaka seche moko Yesu ne luongoga joma mine. Kuom ranyisi, ka nochango miyo moro ma nosebedo kodolore kuom higni 18, nonyise niya: “Dhako, osegonyi kuom tuoni.” (Luka 13:10-13) Yesu bende noluongo min-gi ni dhako. E kinde ma ne indikoe Muma, ji ne neno ni mano en nying ma nyiso luor. (Joh. 19:26; 20:13) Kata kamano, ne nitie nying machielo ma ne ber ahinya.

Muma tiyo gi wach moro mang’won ahinya kowuoyo e wi mon moko. Yesu notiyo gi wachno ka nowuoyo gi miyo moro ma rembe nosebedo ka chwer kuom higni 12. Miyono ne ok owinjore obed machiegni gi Yesu nikech chike mag Musa nowacho ni ng’at ma ne nigi tuwo kaka mareno ne en ng’at ma ok ler. Ne ok onego obed kama ji nitie. (Lawi 15:19-27) Kata kamano, miyono ne dwaro ahinya ng’ama nyalo konye. “Nosechandore ahinya e lwet jothieth mathoth kendo nosetiyo gi mwandune duto, to kar chango, tuone nomedo mana bedo marach moloyo.”​—Mar. 5:25, 26.

Miyono nodhi kama oganda nochokoree, kae to olidho gi ka tok Yesu momulo riak nangane ma oko. Gi kanyono nochango! Ne oparo ni onge ng’at ma ne dhi fwenye, kata kamano, Yesu nopenjo niya: “En ng’ano momula?” (Luka 8:45-47) Nikech luoro nomake kendo nokirni, nopodho e tie Yesu, ‘mowachone adiera duto.’​—Mar. 5:33.

Mondo Yesu ne ho chuny miyono, nonyise e yo mang’won niya: “Nyarwa, chunyi kik chandre!” (Mat. 9:22) Joma nono Muma wacho ni wach motigo e dho Hibrania kod dho Grik ni “nyarwa,” inyalo tigo sama ng’ato dwaro nyiso ni en ng’at mang’won. Yesu nodhi nyime jiwo miyono konyise kama: “Yieni osechangi. Dhi gi kuwe kendo ichang kuom tuoni malitno.”​—Mar. 5:34.

Boaz ma ne en ng’at momewo noluongo Ruth nya Moab ni “nyara.” Ruth bende ne luor nikech ne ohulo e puoth ng’at ma ne ok ong’eyo. Boaz nonyise niya: “Winji nyara.” Nojiwo Ruth mondo odhi nyime hulo e puothe. Ruth nopodho piny auma e nyim Boaz mopenje gimomiyo notimone ng’wono maduong’ kamano to ne en mana wendo. Boaz nodwoke kama komedo jiwe: “Weche duto ma nitimo ni wuon odu [chi liel ma Naomi] . . . osenyisa. Jehova mondo ochuli kuom tichni.”​—Ruth 2:8-12.

To mano kaka Yesu kod Boaz noketo ne jodong-kanyakla ranyisi maber! Nitie kinde ma jodongo nyalo wuoyo gi nyaminwa moro ma dwaro ni jodongo okonye gi paro manie Ndiko kendo ojiwe. Bang’ ka jodongogo osekwayo Jehova e lamo mondo otagi kendo bang’ winjo malong’o gima nyaminwano wacho, gibiro jiwe kendo hoye ka gitiyo gi Wach Nyasaye.​—Rumi 15:4.