Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 11

Be Iseikori ne Batiso?

Be Iseikori ne Batiso?

“Batiso . . . bende resou gie sani.”​—1 PET. 3:21.

WER 28 Mako Osiep gi Jehova

GIMA SULANI WUOYE *

1. Ang’o ma ng’ato onego otim ka pok ochako gero ot?

PAR ane ni ng’ato dwaro gero ot. Ong’eyo kit ot modwaro. Be onego omuoch amuocha dichiel ni odhi ng’iewo gige gedo kendo chako tijno? Ooyo. Ka pok otimo kamano, nitie gima dwarore ni ochakgo. Onego okwong ogo kwano mondo ong’e ni odno biro chame pesa adi. Ang’o momiyo mano dwarore? En nikech ber kong’eyo ka be en gi pesa morome tieko odno. Ka ogoyo kwano chon moromo, yot mondo oger ode manyienno nyaka tung’.

2. Ka luwore gi Luka 14:27-30, ang’o monego ipar matut ka pok obatisi?

2 Be hera miherogo Jehova kod chuny mar goyo erokamano osemiyo ichako paro ka be inyalo batisi? Ka en kamano, to ng’e ni ichalo gi ng’ama dwaro gero ot. E yo mane? Par ane weche ma Yesu nowacho e Luka 14:27-30. (Som.) Noyudo Yesu wuoyo kuom gik ma dwarore mondo ng’ato obed japuonjrene. Mondo wabed jolup Yesu, nyaka waikre yie gi “nengo” ma dwarore ni ng’ato ochul, tiende ni nyaka waikre ne pek ma wabiro romogo kod gik ma nyaka watuonre. (Luka 9:23-26; 12:51-53) Kuom mano, ka pok obatisi, dwarore ni ipar matut kuom ting’ ma idhi bedogo. Mano biro miyo idhi nyime tiyo ne Nyasaye kata bang’ kosebatisi.

3. Ang’o ma wadwaro nono e sulani?

3 Be en gima owinjore mondo wanan e tembe kendo watuonre gik moko mondo wabed jolup Kristo? Ee! Batiso yawonwa thuolo mar yudo gueth mogundho sani kod e kinde ma biro. Koro, we wanon penjo moko madongo e wi batiso. Timo mano biro konyi ng’eyo ka be iseikori ne batiso kata ooyo.

 GIK MONEGO ING’E E WI CHIWRUOK KOD BATISO

4. (a) Chiwruok ne Nyasaye tiende en ang’o? (b) Tiend ‘kwerruok’ miwuoyoe e Mathayo 16:24 en ang’o?

4 Chiwruok ne Nyasaye tiende en ang’o? Ka pok obatisi, nyaka ikwong ichiwri ne Nyasaye. Mano tiende ni iwuoyo gi Jehova e lamo kisingorine ni ibiro tiyone gi ngimani duto nyaka chieng’. Sama isechiwori ne Nyasaye, mano nyiso ni ‘ikwerori iwuon.’ (Som Mathayo 16:24.) Chakre kanyo, koro ibedo mwandu Jehova, ma en migawo makende ahinya. (Rumi 14:8) Inyise ni koro gima duong’ mibiro keto motelo e ngimani en tiyone kendo timo gik ma more. Chiwruok mari en kuong’ruok mitimo gi Nyasaye. Jehova ok chunwa ni wachiwrene. Kata kamano, ka wasechiworene, to koro nyaka watim atima kaka wasekuong’ore.​—Zab. 116:12, 14.

5. Chiwruok otudore nade gi batiso?

5 Chiwruok otudore nade gi batiso? Sama ichiwori ne Jehova, mano en wach ma ung’eyo kode ji ariyo. Batiso to itimo e lela. Thothne, ibatisga ji e chokruogewa mag alwora kod chokruogewa mag ndalo adek. Sama ibatisi, inyiso jomamoko ni nisegachiwori ne Jehova. * Omiyo, batiso mari miyo jomamoko ng’eyo ni ihero Jehova Nyasachi gi chunyi duto, ngimani duto, pachi duto, gi tekoni duto, kendo ni iikori tiyone nyaka chieng’.​—Mar. 12:30.

6-7. Ka luwore gi 1 Petro 3:18-22, gin weche mage ariyo ma miyo batiso en gima ochuno?

6 Be batiso ochuno adier? Par ane weche ma ni e 1 Petro 3:18-22. (Som.) Mana kaka yie ma Noa nogero ne nyiso ayanga ni ne ogeno kuom Jehova, e kaka batiso mari be nyiso ayanga ni isechiwori ne Jehova. To be ochuno adier ni nyaka batisi? Ee. Petro nolero gimomiyo batiso en gima ochuno. Mokwongo, batiso ‘resowa.’ Batiso nyalo resowa ka wasekawo okenge ma dwarore e nyiso ni wayie kuom Yesu kendo wayie ni nothonwa, nochiere mi odhi e polo, kendo ni “sani en e bad Nyasaye korachwich.”

7 Mar ariyo, batiso miyo wabedo gi “chuny maler.” Sama wachiwore ne Nyasaye mi obatiswa, wabedo gi winjruok makende kode. Nikech waseloko kit ngimawa kendo wayie kuom misango ma Yesu nochiwo, Nyasaye weyonwa richowa. Mano miyo koro wabedo gi chuny maler e nyime.

8. Ang’o monego ochwali mondo obatisi?

8 Ang’o monego ochwali mondo obatisi? Puonjruok Muma adimba osemiyo ing’eyo weche mathoth e wi Jehova, moriwo nyaka kite kod yorene. Mano osemiyo imedo here ahinya. Hera miherogo Jehova e gima duong’ monego ochwali mondo obatisi.

9. Tiend tiso ng’ato e nying Wuoro, gi Wuoyi, gi roho maler miwuoye e Mathayo 28:19, 20 en ang’o?

9 Gima chielo monego ochwali idhi e batiso en ni iseng’eyo gik ma Muma puonjo kendo iyie kuomgi. Par ane gima Yesu nowacho ka ne omiyo jolupne chik mar loko ji obed jopuonjrene. (Som Mathayo 28:19, 20.) Ka luwore gi weche ma Yesu nowachogo, joma ibatisi itiso “e nying Wuoro, gi Wuoyi, gi roho maler.” Mano tiende nang’o? Nyaka iyie gi gik moko te ma Muma osepuonji e  wi Jehova, Wuode ma Yesu, kod roho maler. Adierago nigi teko kendo ginyalo mulo chunyi ahinya. (Hib. 4:12) We wapar ane moko kuomgi.

10-11. Gin adiera mage misepuonjori e wi Wuoro mi irwako?

10 Par ane kinde ma nipuonjorie weche ma luwogi e wi Wuoro: ‘Nyinge en Jehova,’ en e “Ng’at Mamalo Chutho e wi piny mangima,” kendo en kende e “Nyasaye madier.” (Zab. 83:18; Isa. 37:16) En e Jachuechwa kendo ‘warruok a kuome.’ (Zab. 3:8; 36:9) Osetimo chenro mondo owarwa e richo kod tho, kendo osemiyowa geno mar dak nyaka chieng’. (Joh. 17:3) Chiwruok kod batiso biro miyo ing’eri kaka Janeno mar Jehova. (Isa. 43:10-12) Ibiro bedo e kind jotich Jehova ma ni e piny ngima miluongo gi nyinge kendo ma lando nyingeno.​—Zab. 86:12.

11 Wamor ahinya ni wang’eyo gima Muma puonjo e wi Wuoro! Sama irwako adiera makendegi, chunyi biro chwali mondo ichiwri ne Jehova mi batisi.

12-13. Gin adiera mage misepuonjori e wi Wuoyi mi irwako?

12 Niwinjo nade e chunyi ka ne ipuonjori adiera ma luwogi e wi Wuoyi? Yesu e ng’at mar ariyo e polo gi piny bang’ Jehova. En e Jawarwa. Nothonwa. Sama wanyiso gi timbewa ni wayie kuom misango ma nochiwonwa, mano biro miyo wenwa richowa, wabiro bedo osiepe Jehova, kendo wabiro yudo ngima ma nyaka chieng’. (Joh. 3:16) Yesu e Jadolowa Maduong’. Odwaro ni misangone okelnwa ber kendo wasud machiegni gi Nyasaye. (Hib. 4:15; 7:24, 25) Nikech en e ruoth e Pinyruodh Nyasaye, en e ma Jehova biro tiyo kode e pwodho nyinge, tieko mahundu, kendo kelo gueth mosiko e Paradiso. (Mat. 6:9, 10; Fwe. 11:15) Yesu noketonwa ranyisi maber monego waluw. (1 Pet. 2:21) Kinde duto nochiwore timo dwach Nyasaye, to mano e gima wan be onego watim.​—Joh. 4:34.

13 Sama iyie gi gik ma Muma puonjo e wi Yesu, ibiro medo here ahinya. Herano biro chwali mondo itim dwach Nyasaye mana kaka Yesu notimo. Kendo mano biro miyo ine gimomiyo onego ichiwri ne Jehova mi batisi.

14-15. Gin adiera mage misepuonjori e wi roho maler mi irwako?

14 Niwinjo nade ka ne ipuonjori adiera ma luwogi e wi roho maler? Roho maler ok en ng’ato, to en teko mar Nyasaye. Jehova notiyo gi rohone maler e tayo joma nondiko Muma, kendo rohono e ma konyowaga winjo tiend weche ma ni e Muma kod tiyo gi wechego e ngimawa. (Joh. 14:26; 2 Pet. 1:21) Jehova tiyoga gi rohoneno e miyowa “teko mokalo ma pile.” (2 Kor. 4:7) Rohono e ma miyowa teko mar yalo wach maber, kwedo tembe, kendo nyagruok gi chuny monyosore. Bende, okonyowa bedo gi kido ma beyo kaka “olembe ma roho nyago.” (Gal. 5:22) Jehova chiwoga rohone ne ng’ato ang’ata mokwaye, tek mana ni ng’atno ogene kendo ohere.​—Luka 11:13.

15 Mano kaka wamor ng’eyo ni Jehova oikore chiwo rohone maler mondo okony joma lame! Sama iyie gi gik ma Muma puonjo e wi roho maler, ibiro neno gimomiyo onego ichiwri ne Jehova mi batisi.

16. Ang’o ma wasepuonjore e sulani nyaka chop kae?

 16 Sama ichiwori ne Nyasaye mi obatisi, mano en okang’ maduong’ ahinya. Mana kaka ne waseneno, ibiro yudo pek kendo nitie gik ma nyaka ituonri. Kata kamano, pek ma ibiro yudo kata gik ma ibiro tuonori ok nyal pim gi gueth ma ibiro yudo. Batiso nyalo resi kendo biro miyo ibed gi chuny maler e nyim Nyasaye. Gima duong’ monego ochwali mondo obatisi en hera miherogo Jehova Nyasaye. Bende, onego iyie kuom gik ma isepuonjori e wi Wuoro, Wuoyi, kod roho maler. Nyaka chop kae, inyalo dwoko nade penjoni: “Be aseikora ne batiso?”

GIK MA DWARORE NI ITIM KA POK OBATISI

17. Moko kuom okenge ma ng’ato nyaka kaw ka pok obatise gin mage?

17 Ka po ni ineno ni iseikori ne batiso, nyaka bed ni isekawo okenge mang’eny mosekonyi sudo machiegni gi Jehova. * Muma misebedo kipuonjori ma ok ibari osekonyi ng’eyo gik mang’eny e wi Jehova gi Yesu. Isebedo gi yie motegno. (Hib. 11:6) In gadier chuth ni gik ma Jehova osingo e Muma biro chopo, kendo in gi yie ni misango ma Yesu nochiwo nyalo resi e richo kod tho. Iseloko chunyi mi iweyo richoni machon kendo isekwayo Jehova mondo ong’wonni. Sani koro idak e ngima maber, iseweyo timbeni machon, mi ichako timo gik ma moro Jehova. (Tich 3:19) In gi siso mar puonjo jomamoko gik misepuonjori. Nisebedo jalendo ma pok obatisi mi ichako lendo gi jolendo mamoko. (Mat. 24:14) Jehova mor ahinya ni isekawo okengego. Imoro chunye sidang’!​—Nge. 27:11.

18. Gin ang’o mamoko ma bende dwarore ni itim ka pok obatisi?

18 Ka pok obatisi, nitie gik mamoko ma bende dwarore ni itim. Mana kaka waa neno, nyaka ichiwri ne Nyasaye. Wuo kode e lamo ka in kar kendi kisingorine ni ibiro timo dwache e ngimani duto. (1 Pet. 4:2) Bang’ mano, nyis jachan buch jodongo ni diher mondo obatisi. Obiro chano mondo jodongo moko owuo kodi. Kik kibaji goyi sama idhi romo kodgi. Par ni owetego ong’eyi maber kendo giheri ahinya. Gibiro nono kodi e yo machuok puonj mag Muma misebedo kipuonjori. Gombogi maduong’ en neno ka be iwinjo tiend puonjgo maber, kod ka be ing’eyo tiend chiwruok kod batiso. Ka po ni owetego oyudo ni iromori gi batiso, gibiro nyisi ni ibiro batisi e chokruok mar alwora ma luwo kata e chokruok maduong’.

 GIK MA BIRO DWARORE NI ITIM BANG’ KA OSEBATISI

19-20. Ang’o ma biro dwarore ni itim bang’ ka osebatisi, to ere kaka inyalo timo mano?

19 Bang’ ka osebatisi, ang’o ma biro dwarore ni itim? * Par ni sama ichiwori ne Jehova, ikuong’orine, kendo odwaro ni itim kaka isingori. Omiyo, bang’ batiso, biro dwarore ni idhi nyime dak ka luwore gi singruokni. Ere kaka inyalo timo mano?

20 Bed machiegni gi kanyakla. Kosebatisi, koro ibedo jakanyo mar “riwruok . . . mar owete.” (1 Pet. 2:17) Owete gi nyimine ma ni e kanyaklau koro chalo kaka joodu. Kaka imedo dhi e chokruok ma ok ibari, e kaka osiep ma ni e kindi kodgi biro medo bedo motegno. Som Wach Nyasaye pile kendo ipar matut kuom gik misomo. (Zab. 1:1, 2) Mano biro miyo weche misomogo ochop e chunyi. ‘Lem kinde duto.’ (Mat. 26:41) Lamo mowuok e chunyi biro chwali machiegni gi Jehova. ‘Sik kidwaro mokwongo Pinyruoth.’ (Mat. 6:33) Inyalo timo mano kuom keto yalo wach maber obed tich maduong’ e ngimani. Kihero tij lendo, yieni biro siko kotegno, kendo ibiro konyo jomamoko mondo gin be giwuoth e yo ma terogi e ngima mochwere.​—1 Tim. 4:16.

21. Batiso biro yawoni thuolo mane?

21 Chiwruok kod batiso e yiero maduong’ mogik minyalo timo e ngimani. En adier ni nitie pek moko ma nyaka iromgo kendo nitie gik ma nyaka ituonri e ka batisi. To adier, be dipim pekgo gi ber mibiro yudo? Ok pim pimre! Pek moro amora ma inyalo romogo e piny marachni “gin ma kadho piyo kendo gitindo.” (2 Kor. 4:17) Batiso to biro yawoni thuolo mar dak e ngima maberie mogik sani, kendo ibiro yudo “ngima madier” e kinde ma biro. (1 Tim. 6:19) Kuom mano, par matut kendo ilem, kae to ichak ipenjri penjoni: “Be aseikora ne batiso?”

WER 50 Lamona mar Chiwruok

^ par. 5 Be dibed ni sani iparo ka be inyalo batisi? Ka en kamano, to ng’e ni in e molosni sulani. Wadwaro wuoyo e wi penjo moko madongo e wi batiso. Yo ma in iwuon idwokogo penjogo biro konyi ng’eyo ka be iseikori ne batiso kata ooyo.

^ par. 5 Ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Penjo Ariyo Mibiro Dwoko Chieng’ Batiso.”

^ par. 19 Ka po ni pok itieko puonjori bug Gima Muma Puonjo kod Ritreuru e Hera mar Nyasaye,” onego idhi nyime puonjori bugego gi japuonjni nyaka itiekgi te.