Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 23

“Nyingi Mondo Obed Maler”

“Nyingi Mondo Obed Maler”

“A Jehova, nyingi osiko nyaka chieng’.”​—ZAB. 135:13.

WER 10 Pakuru Jehova Nyasachwa!

GIMA SULANI WUOYE *

1-2. Gin weche mage ariyo ma Joneno mag Jehova ohero wuoyoe?

NITIE weche ariyo madongo momakowa waduto. Wechego gin ratiro ma Jehova nigo mar locho kod keto nyinge obed maler. Nikech wan Joneno mag Jehova, wahero wuoyo ahinya e wi wechego. Kata kamano, dibed ni ratiro ma Jehova nigo mar bedo jaloch kod keto nyinge obed maler gin gik moko ariyo mopogore? Ooyo.

2 Waduto wang’eyo gimomiyo dwarore ni opwodh nying Nyasaye. Bende, wasepuonjore ni loch mar Jehova e loch ma berie mogik. Weche ariyogo gin weche madongo ahinya e ngimawa.

3. Nying Jehova oriwo nyaka ang’o?

3 Nying Jehova omako gimoro amora motudore gi Nyasachwa, moriwo nyaka yo ma olochogo. Omiyo, sama wawacho ni keto nying Jehova obed maler e wach maduong’, wawacho bende ni ji duto onego ong’e ni yo ma olochogo e ma berie mogik. Nying Jehova kod lochne gin gik ma dhi kanyachiel.​—Ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Wach Maduong’ Momako Ji Duto.”

4. Ere kaka Zaburi 135:13 wuoyo e wi nying Nyasaye, to gin penjo mage ma wadwaro nono e sulani?

4 Nying Jehova en nying makende. (Som Zaburi 135:13.) Ang’o momiyo nying Jehova duong’? Ere kaka nohang keth nyingno? Ere kaka Nyasaye pwodhoga nyinge? Kendo ere kaka wanyalo kedo ne nyingno? Wanonuru ane penjogo.

 GIMOMIYO NYING EN GIMA DUONG’

5. Jomoko nyalo bedo gi penjo mane sama giwinjo ni nying Nyasaye onego oket obed maler?

5 “Nyingi mondo obed maler.” (Mat. 6:9) Yesu nowacho ni mano en achiel kuom weche ma onego wakwa e lamo. Kata kamano, wechego tiendgi ang’o? Keto gimoro obed maler tiende en pwodhe. Jomoko nyalo penjore niya: ‘Donge nying Jehova to lerga kinde duto?’ Mondo wadwok penjono, dwarore ni wang’e gima nying ochung’nega.

6. Ang’o momiyo nying en gima duong’?

6 Nying ok en aena nyukta moko moriw kanyachiel minyalo ndik piny mi som matek. Ne ane gima Muma wacho: “Ber yiero nying maber moloyo mwandu mathoth.” (Nge. 22:1; Ekl. 7:1) Ang’o momiyo nying en gima duong’ kamano? En nikech oriwo nyaka timbe ng’ato kaachiel gi yo ma jomoko nenogo ng’at ma iluongo gi nyingno. Omiyo, gima duong’ ok en kaka indiko nying moro kata kaka isome, to en paro ma jomoko bedogo sama giwinjo nyingno.

7. Ere kaka ji oseketho nying Nyasaye?

7 Sama ji wacho miriambo e wi Jehova, gimiyo jomoko bedo gi paro maricho kuome, to mano ketho nyinge. Nohang keth nying Nyasaye e puodho mar Eden, kendo mano nomiyo ji obed gi paro marach kuome. Wanon ane gima ne otimore e kindeno.

KAKA NOHANG KETH NYING NYASAYE

8. Ang’o ma Adam gi Hawa nong’eyo, to gin penjo mage mamoko ma wanyalo bedogo?

8 Adam gi Hawa nong’eyo nying Jehova maler, kendo ne ging’eyo nyaka adiera moko e wiye. Ne ging’eyo ni en e Jachuech ma ne osemiyogi ngima kod Paradiso ma ne gidakie, kendo ni en e ma ne oriwogi kaka dichwo gi dhako. (Cha. 1:26-28; 2:18) Kata kamano, be ne gidhi dhi nyime paro matut e wi gik ma Jehova nosetimonegi? Be ne gidhi dhi nyime hero Jehova? Dwoko ne onenore maler ka ne jasik Nyasaye otemogi.

9. Ka luwore gi Chakruok 2:16, 17 kod 3:1-5, Jehova nonyiso Adam gi Hawa ang’o, to ere kaka Satan noloko wechego?

9 Som Chakruok 2:16, 17 kod 3:1-5. Satan notiyo gi thuol ka ne owuoyo gi Hawa. Nopenjo Hawa niya: “Be en adier ni Nyasaye nowacho ni kik ucham olemb yien duto manie puodho?” Penjono ne  nigi miriambo moko minyalo pim gi sum. Nyasaye nowacho ni ne ginyalo chamo olemb yien duto ma ne ni e puodho, mak mana olemb yath achiel. Wanyalo bedo gadier ni Jehova ne omiyogi olemb yiende modhuro mopogore opogore. (Cha. 2:9) Jehova en Nyasaye ma jachiwo gadier. Kata kamano, Nyasaye nokwero Adam gi Hawa ni kik gicham olemb yath achiel. Omiyo, penjo ma Satan nopenjono ne opogore gi chik Jehova. Satan nomiyo onenre ka gima Nyasaye ne wuor. Nyalo bedo ni Hawa ne openjore niya: ‘Dibed ni nitie gima Nyasaye otuonowa?’

10. Ere kaka Satan noketho nying Nyasaye achiel kachiel, to ang’o ma notimore bang’ mano?

10 Nyaka chop kindeno, Hawa pod ne oyie mondo Jehova ochike. Nodwoko Satan konyise mana gima Nyasaye nowachonegi. Bende, ne omedo ni ne ok onego gimul yadhno. Nong’eyo maler ni tamruok luwo chike Nyasaye ne dhi kelo tho. Kata kamano, Satan nodwoke niya: “Ok unutho ngang’.” (Cha. 3:2-4) Satan koro ne onyise achiel kachiel ni Nyasaye ne owuondogi. Ne oketho nying Jehova. Kanyo e ma Satan nobedoe Jachien, tiende ni jaketh nying. Hawa nowuond motimo kaka Satan ne dwaro. (1 Tim. 2:14) Nogeno Satan kar geno Jehova. Mano e ma nomiyo Hawa otimo yiero ma rach. Notamore goyiem winjo Jehova. Nochako chamo olemo ma Jehova nokwere ni kik ocham, kae to bang’e nomiyo Adam bende.​—Cha. 3:6.

11. Adam gi Hawa ne nigi nyalo mar timo ang’o, to ang’o ma ne giyiero timo?

11 Iparo ni Hawa ne onego odwok Satan nade? Par ane ka di ne odwoke kama: “Akiayi, an ang’eyo mana Jehova Wuonwa, ahere kendo agene. En kende e ma osemiyowa gik moko duto ma wan-go. Ere kaka inyalo wuoyo marach kuome kamano? Dhina kucha!” Donge Jehova di ne obedo ma mor ahinya winjo ka nyare ma Hawa wacho kamano? (Nge. 27:11) Kata kamano, Hawa ne ok ohero Jehova gadier; Adam bende ne ok ohero Jehova. Mano e momiyo ne ok ginyal kedo ne nying Nyasachgi sama jaketh nying ne temogi.

12. Ere kaka Satan noketo kiawa e pach Hawa, to Adam gi Hawa ne ok otimo ang’o?

12 Mana kaka waseneno, gima Satan notimo mokwongo en keto kiawa e pach Hawa. Nomiyo Hawa ochako bedo gi to ka be Jehova en Wuoro maber. Adam gi Hawa ne ok okwedo miriambo ma Satan nowacho e wi Jehova. Mano nomiyo giriwore gi Satan e ng’anyo ne Wuon-gi. E kindegi, Satan pod tiyoga gi riekni kaka mago. Oketho nying Jehova sama owacho miriambo e wiye. Yotga ahinya  mondo joma luwo miriambo mag Satan okwed loch mar Jehova.

JEHOVA PWODHO NYINGE

13. Ere kaka Ezekiel 36:23 nyiso wach maduong’ ma Muma oting’o?

13 Be Jehova oling’ga aling’a sama iketho nyinge kamano? Ooyo ngang’! Buge duto ma ni e Muma nyiso okenge ma Jehova osebedo ka kawo mondo ogol miriambo ma ne okethgo nyinge e puodho mar Eden. (Cha. 3:15) Omiyo, wanyalo wacho ni gima duong’ ma Muma duto wuoye en kaka Jehova biro pwodho nyinge kotiyo gi Pinyruoth ma Wuode lochoe, kod kaka Pinyruodhno biro duoko tim makare kod kue e piny ngima. Muma oting’o weche ma konyowa ng’eyo kaka Nyasaye biro pwodho nyinge.​—Som Ezekiel 36:23.

14. Jehova osebedo ka timo ang’o mondo opwodh nyinge ma noketh e puodho mar Eden?

14 Satan osetimo duto monyalo mondo ogeng’ dwach Jehova. Kata kamano, osebedo ka ogoyo mana yamo. Muma nyisowa gik ma Jehova osetimo, kendo onyiso maler ni Jehova e Wuoro ma jahera kendo jaloch ma berie mogik. En adier ni ng’anyo mar Satan kod jogo duto ma riwe lwedo osemiyo Jehova owinjo malit. (Zab. 78:40) Kata kamano, Jehova osebedo ka hore, kotiyo gi rieko, kendo ong’adoga bura makare sama orieyo weche. Bende, osenyiso e yore mang’eny ni en e Wuon teko duto. E wi mago, herane nenore e gik moko duto motimo. (1 Joh. 4:8) Jehova osebedo ka timo duto monyalo mondo opwodh nyinge.

Satan nonyiso Hawa miriambo e wi Jehova, kendo osebedo koketho nying Nyasaye kuom higni mang’eny (Ne paragraf mar 9-10, 15) *

15. Ere kaka Satan oseketho nying Nyasaye e kindegi, to mano osekelo ang’o?

15 Satan pod ketho nying Jehova e kindegi. Osemiyo ji obedo gi kiawa e wi teko Nyasaye, yo mong’adogo bura, riekone, kod herane. Kuom ranyisi, Satan osetemo wuondo ji ni Jehova ok en Jachuech. To kata ka ji oyie ni Nyasaye  nitie, pod Satan miyo gineno ni Nyasaye orido ne ji chik ahinya. Bende, opuonjoga ji ni Jehova en Nyasaye ma kwiny ma wang’oga ji e mach. Sama ji oyie gi miriambo kaka mago, yot ahinya mondo gikwed loch mar Jehova. Satan pod biro dhi nyime ketho nying Jehova kamano nyaka chop kama ibiro tieke chuth. In bende obiro temo yondhi mondo iyie gi miriambo ma osewacho kokethogo nying Nyasaye. Be ibiro yiene?

TING’ MA IN-GO E WI WACH MADUONG’

16. Inyalo timo ang’o ma Adam gi Hawa ne ok otimo?

16 Jehova omiyo dhano morem thuolo mar konye pwodho nyinge. Mano tiende ni inyalo timo gima notamo Adam gi Hawa timo. Kata obedo ni wadak e piny ma ji ochayoe nying Jehova, in gi migawo makende mar kedo ne adiera, tiende ni, nyiso ni Jehova en Nyasaye maler, makare, kendo ma jahera. (Isa. 29:23) Inyalo riwo lochne lwedo. Inyalo timo kamano kuom nyiso ni lochneno kende e ma biro kelo kue kod mor ne chuechne duto.​—Zab. 37:9, 37; 146:5, 6, 10.

17. Ere kaka Yesu nomiyo ji ong’eyo nying Wuon-gi?

17 Sama wakedo ne nying Jehova, waluwo ranyisi mar Kristo. (Joh. 17:26) Yesu nomiyo ji ong’eyo nying Wuon-gi kuom tiyo gi nyingno kendo puonjo ji ni Jehova en Nyasaye ma chalo nade. Kuom ranyisi, nokwedo Jo-Farisai ma ne miyo ji neno Jehova kaka Nyasaye ma kwiny, ma chuno ji tiyone, ma ok ni machiegni gi ji, kendo ma ok kech ji. Yesu to nokonyo ji neno ni Wuon-gi en Nyasaye ma dewo ji, ma hore, ma jahera, kendo ma weyo ne ji kethogi. Bende, kido mabeyo ma Yesu ne nigo nokonyo ji ng’eyo kido mabeyo ma Wuon-gi nigo.​—Joh. 14:9.

18. Ere kaka wanyalo kwedo miriambo mosekethgo nying Jehova?

18 Mana kaka Yesu, wanyalo nyiso jomoko gik ma wang’eyo e wi Jehova, ka wapuonjogi mondo ging’e ni Jehova en Nyasaye ma jahera kendo ma ng’won. Sama watimo kamano, wakwedo miriambo ma ji osewacho e wi Jehova. Wapwodho nying Jehova sama wakonyo ji golo paro maricho ma gisebedogo kuome. Bende, wanyalo luwo ranyisi mar Jehova  kata obedo ni wan dhano morem. (Efe. 5:1, 2) Wechewa gi timbewa bende nyalo konyo ji ng’eyo ni Jehova en Nyasaye ma chalo nade, kendo mano pwodho nyinge. Wamiyo nying Nyasaye obed maler sama wakonyo ji golo paro maricho ma gin-go e wi nyingno. * Bende, wanyisoga gadier ni kata mana dhano morem nyalo rito tim matir.​—Ayub 27:5.

Wadwaro ni wakony jopuonjrewa mag Muma ng’eyo ni Jehova en Nyasaye mang’won kendo ma jahera (Ne paragraf mar 18-19) *

19. Ere kaka Isaya 63:7 konyowa ng’eyo gima duong’ monego wajiw sama wapuonjo ji Muma?

19 Wane ane gimachielo ma wanyalo timo mondo wapwodh nying Jehova. Sama wapuonjo ji Muma, kinde mang’eny wajiwoga ratiro ma Jehova nigo mar locho e wi gik moko duto, to mano gima kare. To kata obedo ni ber jiwo chike mag Jehova sama wapuonjo, dwarowa maduong’ en konyo ji mondo gin bende giher Jehova Nyasachwa kendo gitine gi chunygi duto. Kuom mano, wadwaro ni wajiw kido mabeyo ma Jehova nigo nikech mano biro konyo ji ng’eyo ni en Nyasaye ma chalo nade. (Som Isaya 63:7.) Ka wajiwo kit Jehova sama wapuonjo ji, wabiro konyogi here kendo luwo chikene nikech gidwaro siko ka gimakore kode.

20. Ang’o ma wabiro nono e sula ma luwo?

20 Ang’o ma wanyalo timo mondo timbewa kod yo ma wapuonjogo ji okonygi bedo gi paro makare e wi Nyasaye ma walandonegi? Sula ma luwo biro dwoko penjono.

WER 2 Nyingi En Jehova

^ par. 5 En wach mane maduong’ ma omako dhano kod malaike? Ang’o momiyo en wach maduong’, to ere kaka omulowa? Dwoko mag penjogo biro konyowa tego winjruok ma ni e kindwa gi Jehova.

^ par. 18 Nitie kinde ma bugewa ne osewachoga ni onge tiende kedo ne nying Jehova nikech onge ng’ato ang’ata moseketo kiawa ka be Nyasaye owinjore gi nyingno kata ooyo. Kata kamano, ne ochiw ler e wachno e romo mar higa ka higa ma 2017. Jakom nowacho niya: “Koket e yo mayot, ok rach lemo ka wakwayo ni mondo Nyasaye oked ne nyinge, nikech oseketh nyingeno kuom kinde malach kihangone.”​—Ne program mar Januar 2018 e jw.org/sw. Dhi e MAKTABA > JW BROADCASTING®.

^ par. 62 WECHE MA LERO PICHNI: Satan noketho nying Nyasaye ka nonyiso Hawa ni Nyasaye en jamiriambo. Kuom higni mang’eny, Satan osebedo ka puonjo miriambo e wi Nyasaye. Osebedo kowacho ni Nyasaye kwiny, kendo ok nochueyo dhano.

^ par. 64 WECHE MA LERO PICHA: Owadwa moro jiwo kido mag Jehova sama opuonjo japuonjrene.