Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 26

“Duoguru Ira”

“Duoguru Ira”

“Duoguru ira, to anaduog iru.”​—MAL. 3:7.

WER 102 ‘Konyuru Joma Yomyom’

GIMA SULANI WUOYE *

1. Jehova winjoga nade sama jatichne ma noweye oduogo ire?

MANA kaka ne waneno e sula mokalo, Jehova pimore gi jakwath mohero moro ka moro kuom rombene. Omanyoga nyaka rombene molal. Kinde moro, Jehova nonyiso Jo-Israel ma noweye niya: “Duoguru ira, to anaduog iru.” Mano e paro ma Jehova pod nigo, nikech nowacho niya: “Pok alokora.” (Mal. 3:6, 7) Yesu nowacho ni Jehova kod malaike bedoga ma mor ahinya sama achiel kuom jotichne ma noweye oduogo.​—Luka 15:10, 32.

2. Ang’o ma wadwaro nono e sulani?

2 Wane ane ngeche moko adek ma Yesu nogoyo ma nyiso kaka wanyalo konyo rombe molal mag Jehova mondo giduogi. Bende, wabiro wuoyo e wi kido ma nyaka wabedgo sama wamanyo rombe molal, kod gimomiyo wabiro bedo ma mor sama waketo kinda e konyo joma yomyom.

MANYO DRAKMA MA NOLAL

3-4. Ang’o momiyo dhako miwuoye e Luka 15:8-10 nomanyo drakmane ma nolal gi kinda?

3 Dwarore ni watim duto ma wanyalo mondo wakony joma diher duogo ir Jehova. E Injili mar Luka, Yesu nogoyo ngero mar dhako moro ma nolalo pes drakma ma nogeno ahinya. Gima duong’ e ngerono en yo ma dhakono nomanyogo pesano.​—Som Luka 15:8-10.

4 Yesu nowacho ni dhakono ne mor ahinya ka noyudo drakma ma nolalno. E kinde ma Yesu ne nie piny ka, nenore ni mine ma Jo-Yahudi ne miyoga nyigi drakma apar e odiechieng arusgi. Nyalo bedo ni dhakono nogeno drakmano nikech samoro ne en achiel kuom drakma apar ma min-gi nomiye. Dhakono ne paro ni drakmano nolwar e dier ot, omiyo, nomoko taya mi ochako manye koni gi koni, kata kamano, ne ok oyude. Nenore ni tacheno ne ok miye ler moromo neno drakmano. Gikone, nokawo ywech ma oyweyo ode duto. Ka nochoko yugi ma noyweyogo kamoro achiel, noneno drakmaneno ka rieny e kind yugigo,  to mano kaka nomor! Noluongo osiepene gi jirendene mondo onyisgi wach maberno.

5. Ang’o momiyo ok yot fwenyo kuonde ma rombe molal nitie?

5 Mana kaka waneno e ngero ma Yesu nogoyono, manyo gimoro molal ma iyude dwaro kinda mathoth. E yo ma chalo kamano, dwarore ni watim kinda e manyo joma oseweyo tij lendo kod dhi e chokruoge. Nyalo bedo ni higni mang’eny osekalo nyaka ne giwe dhi e tij lendo kod chokruoge. Samoro ne gidar ma gidhi e alwora ma owete gi nyimine ok ong’eyogie. Kendo kata mana sama wawuoyoeni, wang’eyo ni nitie moko kuomgi ma gombo ahinya duogo ir Jehova. Nyaka wakonygi mondo giduogi.

6. Ere kaka ji duto ma ni e kanyakla nyalo konyo e manyo joma odok chien e tiyo ne Jehova?

6 Jomage ma nyalo konyo e manyo rombe molal? Jodong-kanyakla, jopainia, joutewa, kod jolendo duto e kanyakla, tiende ni, waduto wanyalo konyo e manyogi. Be nitie osiepni kata watni moro ma odok chien e tij lendo kata ma tinde ok bi e chokruoge? Sama ilendo ot ka ot kata e troli, be isegaromoe gi ng’ato ang’ata ma odok chien e tij lendo? Nyis ng’at ma kamano ni ka doher ni olime, onyalo miyi nambane mar simu kata yo machielo mar tudruok kode mondo iter ne jodong-kanyakla.

7. Ang’o ma wapuonjore kuom weche jaduong’-kanyakla miluongo ni Thomas?

7 Gin okenge mage ma jodong-kanyakla nyalo kawo mondo gifweny kuonde ma joma diher duogo ir Jehova odakie? Jaduong’-kanyakla moro miluongo ni Thomas * modak e piny Spain, kendo mosekonyo ji mokalo 40 duogo ir Jehova nowacho kama: “Mokwongo, apenjoga owete gi nyimine ka ging’eyo kama jalendo moro modok chien e tij lendo odakie. Kata, ajapenjoga ka po ni ging’eyo jalendo moro amora ma tinde ok biga e chokruoge. Ng’enygi miyaga nyinge joma osedok chien e tij lendo nikech ging’eyo ni mano en thuolo maber mar konyo jolendogo oduog ir Jehova. Kae to sama adhi ma alimo owete gi nyiminego, apenjogi kaka nyithindgi gi wedegi mamoko dhi. Moko kuom jolendo modok chien-go, chon ne biroga gi nyithindgi e chokruok, kendo samoro moko kuom nyithindgigo nosebedo jolendo. Nyithindgigo bende dwaher konyo mondo giduog ir Jehova.”

RWAKURU YAWUOT JEHOVA KOD NYIGE MOSELAL

8. E ngero mar wuoyi ma nolal ma yudore e Luka 15:17-24, ang’o ma wuorono notimo ne wuode ma noseloko chunye?

8 Gin kido mage ma nyaka wabedgo ka wadwaro konyo joma gombo duogo ir Jehova? Ne ane puonj moko ma wanyalo yudo e ngero ma Yesu nogoyo e wi wuoyi ma nolal. (Som Luka 15:17-24.) Yesu nolero kaka pach wuoyino noduogo bang’e, mi ong’ado mar duogo dalagi. Wuon-gi noringo modhi romone, kendo nokwake gi mor ahinya, monyiso wuodeno ni pod nohere ahinya. Chuny wuoyino nochande kendo noneno ni ne ok owinjore mondo okwane kaka wuod dalano. Wuon-gi nokeche ahinya ka nowacho kaka nowinjo e chunye. Wuon-gi nokawo okenge mondo onyisgo wuode ni ne girwake, ok kaka jatich, to kaka wuod dalano mogen ahinya. Noloso ne wuode ma noseloko chunyeno nyasi maduong’,  morwakone lewni mabeyo, mondo onyisego kaka pod nogene ahinya.

9. Gin kido mage ma nyaka wabedgo mondo wakony joma odok chien e tij Jehova? (Ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Kaka Wanyalo Konyo Joma Gombo Duogo Ir Jehova.”)

9 Jehova chalo gi wuoro ma ni e ngerono. Ohero owete gi nyimine ma osedok chien e tiyone kendo odwaro ni giduogi. Ka waluwo ranyisi mar Jehova, wanyalo konyogi mondo giduogi. Mano nyiso ni nyaka wahore kodgi, wakechgi, kendo wahergi gadier. Ang’o momiyo kido adekgo dwarore sama wakonyo joma odok chien, to ere kaka wanyalo nyiso kidogo?

10. Ere kaka horuok nyalo konyowa sama wakonyo ng’at ma odok chien e tij Nyasaye?

10 Dwarore ni wahore nikech nyalo kawo kinde ka pok ng’at ma nodok chien e winjruokne gi Nyasaye obedo motegno kendo. Ng’eny joma nodok chien e kinde mokalo wachoga ni limbe ma jodongo kod jomamoko e kanyakla ne limogigo nyadinwoya e ma nomiyo giduogo. Nyaminwa moro miluongo ni Nancy modak Asia nondiko kama: “Osiepna moro ma ne wan-go e kanyakla nokonya ahinya. Nohera mana ka nyaminwa maduong’. Noparona gik mabeyo ma ne wasetimo kinde mokalo. Bende, sama nawuoyo nochikonaga ite kohore gadier, kendo nong’adonaga rieko ka mano dwarore. Nobedona osiep madier ma ne oikore konya sa asaya.”

11. Ang’o momiyo nyaka wakech ng’ato e ka wanyalo hoye?

11 Kecho ng’at ma chunye onyosore chalo gi miye yath ma dhi miyo owinj  maber. Moko kuom joma odok chien e tij Nyasaye samoro pod omako sadha gi ng’ato e kanyakla kuom higni mang’eny. Sadhano osemiyo ok gidwar duogo ir Jehova. Nyalo bedo ni moko kuomgi paro ni ne otimnegi gimoro ma ok owinjore. Joma kamago gombo ng’at ma nyalo chikonegi ite, kendo ketore e chal margi. (Jak. 1:19) Nyaminwa María ma ndalo moko nosedok chien e tiyo ne Nyasaye wacho niya: “Nagombo ng’at ma ne nyalo chikona ite ka anyise gik ma chanda, kendo ma ne nyalo ng’adona rieko.”

12. Chiw ane ranyisi ma lero kaka Jehova ywayo joma odok chien mondo gidog ire.

12 Muma pimo hera ma Jehova oherogo jotichne gi tol. Hera mar Jehova chalo nade gi tol? Ne ane ranyisini: Par ane ni ilwar e nam ma apaka gerie to pi bende ng’ich dhi. Ichiegni nimo. Kae to ng’at moro ma ni e yie machielo dironi gimoro ma nyalo konyi mondo ilewri e wi pi. Kuom adier, ibiro goyo ne ng’atno erokamano. Kata kamano, pod nitie gima nyaka itim mondo e ka itony. Dwarore ni iwuog e pi kanyo. Omiyo, biro dwarore ni joma ni e yie machielocha odirni tol imaki mondo giywayigo nyaka e yieno. Jehova nowacho kuom Jo-Israel ma noweye kama: “Ne aywayogi gi . . . tonde mag hera.” (Hos. 11:4) Mano e gima Jehova timoga e kindewagi bende sama ng’ato odok chien kendo ochako nimo e chandruoge kod parruok mang’eny. Odwaro ni joma kamago ong’e ni oherogi ahinya, kendo oikore ywayogi ire. Jehova nyalo tiyo kodi e nyisogi hera ma kamano.

13. Ere kaka gima notimore ne Pablo nyiso ni herawa nyalo miyo joma odok chien oduog ir Jehova?

 13 Dwarore ni wanyis joma odok chien ni Jehova oherogi kendo wan be waherogi ahinya. Pablo mowuo kuome e sula mokalo noweyo dhi e tij lendo kod chokruoge kuom higni 30. Owacho kama: “Chieng’ moro gokinyi ka ne awuok ot, naromo gi nyaminwa moro ma oti. Nowuoyo koda e yo mang’won kodewa gadier. Nachako ywak ka nyathi. Nanyise ni nenore ni Jehova e ma noore mondo obi owuo koda. Gikanyono, nang’ado e chunya ni aduogo ir Jehova.”

KONY JOMA YOMYOM

14. Ka luwore gi ngero ma ni e Luka 15:4, 5, ang’o ma jakwath notimo bang’ yudo rombo ma nolal?

14 Bang’ ka waseyudo joma odok chien, dwarore ni wadhi nyime konyogi. Mana kaka wuoyi ma nolal e ngero ma Yesu nogoyo, ginyalo bedo gi chuny monyosore ma nyalo kawo kinde ka pok ochango. Bende, lwargi nyalo bedo mayot nikech gik ma gisekaloe e piny Satanni. Dwarore ni wadhi nyime tego yiegi kuom Jehova. E ngero mar rombo ma nolal, Yesu nolero kaka jakwath ting’o rombo e goke kendo oduoke e kueth. Kata obedo ni jakwadhno ne osetiyo gi thuolo kod teko mang’eny e manyo rombono, pod nofwenyo ni nonego oting’e mondo oduoke e kueth nikech rombono ne onge gi teko moromo mar dok kende.​—Somo Luka 15:4, 5.

15. Ere kaka wanyalo konyo joma odok chien ma dwaro duogo ir Jehova? (Ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Buk Makende.”)

15 Nyalo dwarore ni wati gi thuolo kod teko mang’eny e konyo joma odok chien mondo gilo nyawo moko ma nyalo monogi tiyo ne Jehova. Kata kamano, ka wageno kuom roho mar Jehova kendo watiyo gi Muma kod bugewa, wanyalo konyogi mi gibed gi winjruok maber gi Jehova kendo. (Rumi 15:1) Ere kaka wanyalo  timo mano? Jaduong’-kanyakla moro ma nigi lony wacho niya: “Ng’eny joma osedok chien ber ka opuonj Muma sama giseng’ado ni gidwaro duogo ir Jehova.” * Omiyo, ka jodongo okwayi ni ipuonjri Muma gi owadwa kata nyaminwa moro ma nodok chien, kik itamri. Jaduong’ ma nigi lonyno medo wacho kama: “Jalendo ma puonjore gi Jakristo modok chien, onego otem ong’i kode e okang’ ma onyalo kata nyise wechene ma ling’ling’.”

MOR MA BEDO E POLO KOD E PINY

16. Ang’o momiyo wanyalo bedo gadier ni malaike konyowaga fwenyo joma odok chien ma gombo duogo ir Jehova?

16 Nitie gik mang’eny ma osetimore ma nyiso maler ni malaike konyowaga fwenyo joma odok chien ma gombo duogo ir Jehova. (Fwe. 14:6) Kuom ranyisi, nitie chieng’ ma Silvio ma a e piny Ecuador ne lemo konyiso Jehova ni nogombo duogo e kanyakla. Ka ne pok ogoyo kata “Amin,” olang’ ma ni e dhoode noywak. Ka nong’iyo, noyudo ka jodongo ariyo ni kanyo. Jodongogo ne okonye ng’eyo okenge ma nonego okaw mondo oduog ir Jehova.

17. Wawinjoga nade sama wakonyo e manyo rombo molal?

17 Wabiro bedo ma mor ahinya sama wakonyo joma odok chien mi giduogo ir Jehova. Salvador ma en painia mokawo mapek tij manyo joma odok chien, wacho niya: “Nitie kinde ma abedoga ma mor ma pi wang’a e ma chuer ka aparo kaka Jehova osetiyo koda e manyo rombo ma noselal e piny Satanni kendo duoke e kueth.”​—Tich 20:35.

18. Ka po ni isedok chien, ang’o monego ibedgo gadier?

18 Ka po ni isedok chien ma iweyo lendo kata biro e chokruoge, bed gadier ni Jehova pod oheri. Doher ni iduog ire. Adier, nitie okenge ma nyaka ikaw e ka iduog ire. Kata kamano, Jehova rito gi siso ahinya kinde ma ibiro duogo ire, mana kaka wuoro ma ni e ngero ma Yesu nogoyo ne rito wuode.

WER 103 Jokwath Gin Mich Momiwa

^ par. 5 Jehova dwaro ni joma osedok chien mi oweyo tij lendo gi chokruoge oduog ire. Wanyalo timo gik mathoth ahinya mondo wajiwgi giwinj dwond Jehova sama onyisogi niya: “Duoguru ira.” E sulani, wadwaro neno kaka wanyalo konyo joma kamago.

^ par. 7 Nyinge moko oloki.

^ par. 15 Moko kuom joma odok chien inyalo puonj kitiyo gi sula moko mag bug Kaka Inyalo Siko e Hera mar Nyasaye, to moko inyalo non-go sula moko e bug Sud Machiegni gi Jehova. Komiti ma Tayo Tije Kanyakla e ma biro yiero jalendo monego opuonj ng’ama odok chien.

^ par. 68 WECHE MA LERO PICHNI: Owete adek mopogore opogore temo konyo owadwa moro ma dwaro duogo ir Jehova. Gitimo mano kuom tudore kode e simu, timo gik ma konye bedo gadier ni pod ohere, kendo chikone it adimba sama owuoyo.