Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Ikawoga Okang’ Mowinjore Sama Turmbeta Oywak?

Be Ikawoga Okang’ Mowinjore Sama Turmbeta Oywak?

WADUTO wayie ni Jehova e ma tayo joge kendo miyogi chiemb chuny e “ndalo mag giko” ma wadakiegi. (2 Tim. 3:1) Kata kamano, ng’ato ka ng’ato nigi ting’ mar yiero ka be obiro winjo Jehova koso ooyo. Wanyalo pimore gi Jo-Israel e kinde ma ne gin e thim. Ne dwarore ni gikaw okang’ mowinjore sa asaya ma turmbeta noywak.

Jehova nonyiso Musa mondo othedh turmbeta ariyo mag fedha, kendo ‘ogogi sa ma idwaro chok oganda, gi sa ma idwaro ni gidar.’ (Kwan 10:2) Jodolo nonego ogo turmbetago e yore mopogore opogore ka luwore gi gima ne idwaro ni Jo-Israel otim. (Kwan 10:3-8) E kindewagi, imiyoga jotich Jehova weche ma tayogi kokalo kuom yore mopogore opogore. Wane ane adek kuom yorego, ma inyalo pim gi turmbeta ma ne igoyo e kinde Jo-Israel. Yorego gin: Chokruoge madongo ma wabedogago, tiegruok mimiyoga jodong-kanyakla, kod lokruoge mioroga ne kanyakla kinde ka kinde.

SAMA TURMBETA DWARO NI WADHI E CHOKRUOGE MADONGO

Sama Jehova ne dwaro ni “oganda duto” ochokre e hema mar romo e dhoot momanyore gi yo wuok chieng’, jodolo ne goyoga tarumbeta ariyogo duto. (Kwan 10:3) Dhoudi duto mag Jo-Israel ma ne ogoyo kambi e kidienje ang’wen machiegni gi hemano ne nyalo winjo dwond turmbetago. Joma ne odak machiegni gi hemano ne nyalo chopo kanyo bang’ dakika matin. To jomamoko ma nodak mabor ne kawo kinde ka pok gichopo. Bed ni chopo kanyo ne dwaro kinde ma romo nade, gima duong’ en ni Jehova ne dwaro ni ji duto ochokre kendo giyud ber kuom winjo chikene.

E kindewagi, ok wachokrega e dho hema mar romo; kata kamano, igwelowaga e chokruoge madongo. Giriwo chokruoge madongo mag ndalo adek kod chokruoge mamoko moyiedhi mimiyowaega weche ma dwarore e ngimawa kod ma tayowa. E pinje duto, jotich Jehova yudoga chiemb chuny machal e chokruogego. Omiyo, ji duto ma dhi e chokruoge madongogo yudoga thuolo makende mar chokore kanyachiel gi jowetegi e piny ngima. Jomoko aga kuonde maboyo moloyo jomoko. Kata kamano, mor ma giyudoga e chokruogego ok dipim gi kinda ma gitimo mondo gichopi.

To nade joma odak mabor ahinya gi kama itimoe chokruok moro maduong’? Nikech teknoloji ma nyasani, gin be giyudo ber e program achiel achielno kendo giwinjo ka gin be gin e chokruogno. Kuom ranyisi, kinde moro ka ne owadwa ma ofis maduong’ ooro olimo ofis Benin, ne otud twag owadwano nyaka ne owete gi nyimine ma ni e taon mar Arlit e piny Niger ma yudore e Sahara Desert. Ji 21 nochokore kanyo. Kwanno noriwo owete, nyimine, kod joma orwako wach. Kata obedo ni ne gin kama bor kamano, ne giwinjo e chunygi ni ne  gin e chokruok achiel gi owete gi nyiminegi, kendo gin bende noriw kwan-gi e ji 44,131 ma nowinjo programno. Achiel kuom owetego nondiko kama: “Wagoyonu erokamano ahinya kuom tudowa mondo wawinj programno. Mano nyiso kaka uherowa gadier.”

SAMA TURMBETA DWARO NI OTIEG JODONG-KANYAKLA

Sama jodolo mag Israel nogoyo turmbeta achiel, “jotelo kende, ma gin jodong Israel gana gi gana,” e ma nonego odhi e hema mar chokruok. (Kwan 10:4) Kanyo e ma Musa ne nyisogie weche ma ne konyogi e tayo oganda. Mano ne miyo gitayo dhoudi maggi e yo maber. Ka po ni ne in achiel kuom jotelogo, donge ninyalo temo matek mondo idhi sama turmbeta oywak?

Jodong-kanyakla ma kindewagi ok gin “jotelo” e wi jotich Nyasaye; bende, ok gitimre ruodhi e wi joma gitayo. (1 Pet. 5:1-3) Kar mano, gitimoga duto ma ginyalo mondo girit rombe mag Jehova. Omiyo, sa asaya mogwelgi e tiegruok moro amora, kuom ranyisi, e Skul mar Tij Pinyruoth, gitemoga matek mondo gidhi. E skunde kaka mago, ipuonjoga jodongo kaka ginyalo dhi nyime rito rombe mag Jehova kendo tayo kanyakla e yo maber. Mano kelo ber ne ji duto ma ni e kanyakla kendo gimedo sudo machiegni gi Jehova. Kata ka po ni pok iyudo tiegruok kaka mago, pod iyudo ber mathoth, nikech jodong-kanyakla tiyo gi puonj ma giyudogo e konyi.

SAMA TURMBETA DWARO NI OTIM LOKRUOGE MOKO E KANYAKLA

Nitie kinde ma jodolo mag Israel ne goyoga turmbeta gi dwol ma lokore-lokore. Mano ne konyo ji ng’eyo ni Jehova ne dwaro ni oganda duto odar odhi kama chielo. (Kwan 10:5, 6) Ka ne ji wuok dhi goyo kambi kama chielo, ne gitime e yo mochanore malich miwuoro, kata kamano, timo mago duto ne dwaro ni ng’ato ka ng’ato oti matek. Jomoko ne nyalo neno ni dar teknegi. Nikech ang’o?

Samoro jomoko ne neno ni turmbetago ne ruyore ahinya kendo ne poyogi. “Kinde moko bor polo [ma ne tayogi] ne bet e wi hema mar lamo Nyasaye chakre odhiambo nyaka okinyi kende.” Kinde moko to nonyalo bet “kuom odiechienge ariyo, dwe achiel, kata mokalo kanyo” ka pok osudo. (Kwan 9:21, 22) To ne gidar nyadidi? Bug Kwan sula mar 33 wuoyo kuom kuonde 40 mopogore opogore ma Jo-Israel nogoyoe kambi.

Nitie kinde ma Jo-Israel ne nyalo goyo kambi kama nitie tipo mokue maber. Yudo kama kamano ne nyalo morogi nikech ne gin e “thim maduong’ kendo malich.” (Rap. 1:19) Omiyo, jomoko ne oluoro weyo kama okue kamano ka gidhi kama chielo ma samoro chieng’ lietie.

Sa asaya ma ne ji dar, ne dwarore ni dhoudi moko ohore komondi nyaka dhoudi mamoko okwong odar. Mano en nikech kata obedo ni ji duto ne winjo dwond turmbetano, ne ok gichak dar riat. Dwond turmbeta ma ne lokore-lokoreno ne nyiso ni dhoudi ma nogoyo kambi yo wuok chieng’ nonego ochak dar, tiende ni, Juda, Isakar, kod Zebulun. (Kwan 2:3-7; 10:5, 6) Ka ne dhoudi adekgo osetieko dar, jodolo ne goyo turmbetago mar ariyo, mondo dhoudi adek ma nogoyo kambi yo milambo bende odar. Mano e gima ne gitimo nyaka gine ni dhoudi duto mag Israel odar.

Nyalo bedo ni nitie lokruoge moko ma osetim e riwruokwa ma ne ok yotni rwako. Samoro lokruoge ma timore ng’eny modhieri. Kata, nyalo bedo ni ok ing’eyo gimomiyo notim lokruok e wach moro ma nosebedo ka dhi mana maber chon. Bed ni lokruoge ma timore chandi nikech wach mane kata mane, nitie kaka ne nyaka ihori ahinya, kendo samoro nokawi thuolo mondo irwak lokruok moro. Kata bed ni lokruok mane e motimore, ka waluwo kaka idwaro ni watim, wabiro yudo gueth ma Nyasaye chiwo.

E ndalo Musa, Jehova notayo dhano tara gi tara, moriwo chwo, mon, gi nyithindo e thim. Ka di ne Jehova ok otayogi, di ne ok gidhi maber. E kindewagi bende, Jehova e ma miyo wadhi maber. Ee, wadhi maber gadier! Kuom mano, waduto wang’aduru e chunywa ni wabiro dhi nyime kawo okang’ mowinjore samoro amora ma turmbeta oywak, mana kaka Jo-Israel ma nomakore gi Jehova ne timo!