Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Nyasaye Di ne Oyie Kode

Nyasaye Di ne Oyie Kode

WATIYO ne Jehova kendo dwaher ni oyie kodwa, donge? Kata kamano, gin jomage ma Jehova oyiegago kendo moguedho? Nitie jomoko ma Muma wuoyo kuomgi ma Nyasaye noyiego kata obedo ni ne gitimo richo madongo. Bende, nitie jomoko ma ne nigi kido mabeyo to pod Nyasaye ne ok oyie kodgi. Omiyo, wanyalo penjore kama: “En ang’o maduong’ ma Jehova rango kuomwa ng’ato ka ng’ato?” Gik ma notimore e ngima Rehoboam ma ne en ruodh Juda konyowa yudo dwoko mar penjono.

NOCHAKO MARACH

Rehoboam ne en wuod Solomon ma nolocho e Israel kuom higni 40. (1 Ru. 11:42) Solomon ne otho e higa mar 997 Ka Kristo Podi. Bang’ mano, Rehoboam ne owuok Jerusalem ma odhi Shekem ma ne ni yo nyandwat mondo owale obed ruoth. (2 We. 10:1) Be dibed ni ne oparore ka be ne odhi luwo ranyisi mar Solomon wuon mare ma ne nigi rieko ma tamre gi nono? Ndalo ne ok dhi kalo mang’eny ka pok Rehoboam oromo gi wach ma ne dhi nyiso ka be ne en gi rieko mar tieko chandruoge ma korgi tek.

Nyaka bed ni Rehoboam nofwenyo ni weche ne tek e piny Israel. Bang’ kinde matin, jomoko nodhi ire monyise gik ma ne chando chuny ji. Ne gikone niya: “Wuoru noketonwa lodi mapek: emomiyo koro, in mondo ing’ad tich mapek mar wuoru, kendo itugnwa lodi mapek ma noketo kuomwa, mi wanatini.”—2 We. 10:3, 4.

Nyalo bedo ni Rehoboam ne neno ni en e akerekeke. Ka nonyalo timo kaka ji ne dwaro, mano nyiso ni en, joode, kaachiel gi jomamoko ma ne ni e dalane ne nyaka tuonre ber moko mondo kik gitur ji gi ting’ mapek. To ka nonyalo tamore timo kaka ji ne dwaro, ji ne dhi ng’anjone. Nodhi timo nang’o? Nokwongo odhi ir jodongo ma nosebedo ka ng’ado ne Solomon rieko mondo gikonye gi paro. Kata kamano, bang’e nodhi ir mbesene moko mondo gin bende gikonyee gi paro. Mbesenego ne onyise ni osand ji. Rehoboam noluwo pach mbesene mi onyiso joma nodhi ireka niya: “Wuora noketonu lodi mapek, to an anamednu: wuora nochwadou gi del, to an anachwadu gi thomoni.”—2 We. 10:6-14.

Ang’o ma wapuonjore kanyo? Nenore maler ni nitie ber mathoth ma wayudo ka wawinjo Jokristo motegno ma hikgi oseniang’. Nikech giseneno mathoth e ngima, ginyalo neno rach ma nyalo bet achien, ma ging’adnwa paro maber.—Ayub 12:12.

 “NE GIWINJO WACH JEHOVA”

Rehoboam ne dwaro ketho wach ng’anjono, omiyo, nochoko jolwenyne mondo gidhi giked gi dhoudi apargo. Kata kamano, Jehova nokwere kokalo kuom Shemaia niya: “Kik udhi, bende kik uked gi oweteu ma nyithind Israel; doguru ng’ato ka ng’ato e ode; niwira wachni oa kuoma.”—1 Ru. 12:21-24. *

Samoro Rehoboam ne oparore e chunye kama: ‘Ni awe aweya jogi ma ok akedo kodgi! Ji biro nena nade ka aweyo jong’anjogo to an awuon e ma nawacho ni abiro chwado ji?’ (Pim gi 2 Weche mag Ndalo 13:7.) Kata kamano, Rehoboam kod jolwenyne ‘nowinjo wach Jehova, mi ne gidok, ma gidhi kuondegi, kaka wach Jehova nobet.’

En puonj mane ma wayudo? Ber winjo Nyasaye kata ka timo kamano nyalo miyo ji ojarwa. Winjo Nyasaye miyo oyie kodwa kendo oguedhowa.—Rap. 28:2.

Weche nobedo nade ne Rehoboam? Bang’ were gi wach lweny, nochako gero taonde e alwora mag Juda kod Benjamin ma e dhoudi ma ne pod olochoe. Nochielo taonde moko “matek ahinya.” (2 We. 11:5-12) To gima duong’ moloyo en ni kuom kinde, ne omakore gi chike Jehova. Ka ne pinyruoth mar dhoudi apar ochako lamo sanamu, thoth joma ne ni kuno ne ‘otego Rehoboam’ kuom dhi riwo lamo madier lwedo Jerusalem. (2 We. 11:16, 17) Omiyo, luwo chike Jehova nomiyo loch mar Rehoboam ogurore motegno.

NOTIMO RICHO, KAE TO OLOKO CHUNYE

Ka ne loch Rehoboam osegurore motegno, ne otimo gimoro miwuoro. Ne oweyo luwo chike Jehova mi odonjo e lamo mag miriambo. Nikech ang’o? Be dibed ni min-gi ma ne Nya-Amon e ma noyondhe? (1 Ru. 14:21) Bed ni en ang’o e ma noywaye e lamo mar miriambo, gima lit en ni oganda duto noluwe e timneno. Kuom mano, Jehova nochiwo thuolo mondo Shishak ruodh Misri odhi omonj taonde mang’eny mag Juda kata obedo ni Rehoboam nochielogi motegno!—1 Ru. 14:22-24; 2 We. 12:1-4.

Weche nolokore ka ne Shishak ochopo Jerusalem kama Rehoboam ne lochoe. Janabi Shemaia notero ne Rehoboam gi jotelo mamoko ote ma ne owuok ka Nyasaye ma wacho niya: “Useweya, e momiyo an bende aseweyou e luet Shishak.” Rehoboam notimo nang’o ka nowinjo wachno? Notimo gima ng’ato ne ok nyal paro! Muma wacho niya: “Eka chuny jodongo mag Israel kod ruoth nobedo mamuol; mi ne giwacho, Jehova en makare.” Omiyo, Jehova ne oreso Rehoboam kod Jerusalem.—2 We. 12:5-7, 12.

Bang’ wechego, Rehoboam nodhi nyime locho e pinyruoth ma milambo. Ka ne pok otho, nomiyo yawuote mang’eny mich modhuro. Nenore ni notimo mano mondo yawuotego kik ng’anj ne wuode ma Abija ma ne odwaro ni obed ruoth bang’e. (2 We. 11:21-23) E wachni, Rehoboam nonyiso rieko moromo kopim gi kinde ma ne odagi luwo gima jodongo nonyise.

NE OBER KOSO NE ORACH?

Kata obedo ni nitie seche ma Rehoboam ne timoga gik mowinjore, chutho-chutho Nyasaye ne ok oyie kode. Muma tieko wuoyo kuom Rehoboam kowacho niya: “Notimo marach.” Nikech ang’o? “Ne ok oketo chunye mondo odwar Jehova.”—2 We. 12:14.

Mopogore gi Ruoth Daudi, Rehoboam ne ok oloso winjruok maber gi Jehova

Par ane: Rehoboam ne winjo Nyasaye kinde moko, kendo nitie gik mabeyo ma notimo ne oganda Jehova. Kata kamano, ne ok oloso winjruok maber gi Jehova, kendo ne oonge gi gombo motegno mar more. Omiyo, nodonjo e richo kaachiel gi lamo mar miriambo. Samoro inyalo penjori kama: ‘Sama Rehoboam ne orwako siem ma nowuok kuom Nyasaye, dibed ni ne otimo kamano nikech jomoko e ma ne ochwale, to ok ni noloko chunye kendo nogombo moro Nyasaye?’ (2 We. 11:3, 4; 12:6) Bang’e nodok adoka e timbene maricho. To mano kaka nopogore mabor gi kwargi ma Daudi! En adier ni Daudi bende ne timoga richo, kata kamano, nohero Jehova, nochiwore  chuth ne lamo madier, kendo nolokoga chunye gadier sama otimo richo.—1 Ru. 14:8; Zab. 51:1, 17; 63:1.

Kuom adier, gik ma notimore e ngima Rehoboam puonjowa gimoro. En gima ber sama ji timo kinda e konyo joutegi kendo timo gik mamoko mabeyo. Kata kamano, mondo Nyasaye oyie kodwa, gima onego waket motelo en riwo lamo madier lwedo kendo timo kamano kinde duto.

Wanyalo timo kamano mana ka wadhi nyime hero Jehova gi chunywa duto. Kuom ranyisi, mondo mach odhi nyime liel, nyaka wasik ka wachwale. E yo ma kamano, mondo hera ma waherogo Jehova odhi nyime, nyaka wapuonjre Muma pile, wapar matut kuom gik ma wapuonjore, kendo wasik ka walemo. (Zab. 1:2; Rumi 12:12) Mano biro jiwo gombo ma wan-go mar timo gik moko duto ma Jehova dwaro. Herano bende e ma biro miyo walok chunywa sama watimo richo. Mopogore gi Rehoboam, wan to wabiro siko ka wachung’ motegno e lamo madier.—Juda 20, 21.

^ par. 9 Nikech Solomon noweyo makore gi Nyasaye, Nyasaye nosewacho chon ni lochne ne dhi barore.—1 Ru. 11:31.