Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Jehova Hoyowa e Masichewa Duto

Jehova Hoyowa e Masichewa Duto

“Nyasach hoch duto . . . hoyowa e masichewa duto.”—2 KOR. 1:3, 4.

WENDE: 38, 56

1, 2. Ere kaka Jehova hoyowa e masichewa duto, to Wachne miyowa geno mane?

OWADWA moro ma rawera ma wabiro luongo ni Eduardo, ne owuoyo gi Stephen, ma en jaduong’-kanyakla ma osekendo ka openje weche moko ma ne chando chunye. Eduardo nosebedo ka paro matut weche mondiki e 1 Jo-Korintho 7:28 ma wacho kama: “Joma odonjo e kend nobed gi masira e ringregi.” Nopenjo Stephen niya: “Masira ma iwacho kae ni en ang’o, to abiro nyagora kode nade ka dipo ni akendo?” Ka ne Stephen pok odwoko penjono, nonyiso Eduardo mondo opar ane wach machielo ma jaote Paulo nondiko kowacho ni Jehova en “Nyasach hoch duto, ma hoyowa e masichewa duto.”—2 Kor. 1:3, 4.

2 Jehova en Wuoro ma jahera ma hoyowa e tembe duto ma waromogo. Samoro inyalo paro kaka Nyasaye ne okonyi kendo tayi gi Wachne e kinde ma ne inyagori gi tem moro. Wan gadier ni Jehova oikore konyowa mana kaka nokonyo jotichne ma kinde mokalo, kendo odwaro ni wabed mamor sani kendo nyaka chieng’.—Som Yeremia 29:11, 12.

3. Gin penjo mage ma wadwaro nono?

 3 Kinde mang’eny nano e tembe bedo mayot ka wang’eyo gimomiyo tembego yudowa. Joma okendore ma onge gi nyithindo kod ma nigi nyithindo nyalo nyagore gi masiche ma giyudo ka ging’eyo gimomiyo masichego yudogi. Gin gik mage ma nyalo miyo joma okendore obed gi ‘masira e ringregi’ mana kaka Paulo nowacho? Gin ranyisi mage mag jotich Nyasaye manie Muma kod e kindewagi ma nyalo hoyowa? Nono ranyisi mag jogo biro konyowa mondo wanan.

CHANDRUOGE MANIE KEND

4, 5. Gin gik mage ma nyalo miyo joma okendore obed gi ‘masira e ringregi’?

4 Ka ne Nyasaye ochueyo dhano, nowacho niya: “Dichwo nowe wuon gi min, mi nopadre gi chiege: mi ginibedi ringruok achiel.” (Cha. 2:24) Jehova nowacho wechego ka ne oriwo dichwo gi dhako mokwongo. Kata kamano, nikech sani dhano gin joma orem, sama dichwo gi dhako okendore, mano nyalo kelonegi pek moko. (Rumi 3:23) Sama gikendore, dichwo e ma koro nigi ratiro mar chiko chiege ma okendono, to ok jonyuol chiege. Nyasaye omiyo dichwo migawo mar bedo wi chiege. (1 Kor. 11:3) Joma eka okendore yudoga ka timo kamano ok yot. Wach Nyasaye wacho ni dhako nyaka yie ni sama okende, chwore e ma koro biro chike, to ok jonyuolne. Chwanyruok e kindgi gi wedegi bende nyalo kelonegi tem.

5 Par ane bende kaka dichwo gi chiege nyalo winjo sama gifwenyo ni chiegeno omako ich. Ginyalo bedo mamor ng’eyo ni gibiro bedo gi nyathi, to bende chunygi nyalo chandore ka giparo weche thieth ma nyalo dwarore kapok onyuol nyathigino kata ka osenyuole. Ging’eyo bende ni biro chuno ni giti gi pesa momedore kapok onyuol nyathigino kod bang’e. Biro chunogi ni gitim lokruoge moko ka osenyuol nyathino. Min nyathi koro biro tiyo gi thuolo mang’eny e rito nyathi. Mano nyalo miyo dichwo one ni chiege ojwang’e. Dichwo bende koro biro yudo ting’ momedore. Ting’ ma en-go medore nikech en gi ng’at machielo ma nyaka orit kendo omi gik moko duto ma dwarore.

6-8. Joma okendore nyalo winjo nade ka gifwenyo ni ok ginyal nyuol?

6 Nitie joma okendore ma nyagore gi masira mopogore. Gigombo ahinya nyuolo nyathi to pok giyudo. Ka dhako ma gombo bedo gi nyathi ok nyal mako ich, mano nyalo kelone parruok mang’eny ahinya. Donjo e kend kata nyuolo nyithindo ok tiek parruok, kata kamano, sama dichwo gi dhako ok nyal nyuolo nyathi, mano en ‘masira e ringregi.’ (Nge. 13:12) E kinde Muma, bedo migumba ne kelo achaya ahinya. Rahel, ma ne en chi Jakobo, ne chunye lit ahinya ka noneno ka nyamin-gi nyuolo anyuola nyithindo to en to oongego. (Cha. 30:1, 2) Jomisonari ma lendo e pinje ma ji ogeno ahinya nyuolo nyithindo mang’eny, yudoga tich matek e dwoko penjo ma ji ohero penjogi gimomiyo gionge nyithindo. Kata giler penjono e yo maber machal nade, ji samoro nyisogi ni, “Nyasaye e ma chiwo nyithindo, obiro mana parou!”

7 Ne ane ranyisi mar nyaminwa moro ma wuok England ma ne gombo nyuolo nyathi ahinya, to ne pok oyudo. Kae to nochopo e higni ma ne ok onyal mako ich. Nowacho ni nowinjo malit ahinya bang’ fwenyo ni koro ne ok onyal nyuolo nyithindo. Ne ging’ado gi  chwore mondo gikaw nyathi moro obed kaka nyathigi. Kata kamano, nyaminwano wacho niya: “Pod ne awinjo malit e chunya. Ne ang’eyo ni bedo gi nyathi ma akawo mondo adaggo ne ok nyal romore gi nyathi ma anyuolo awuon.”

8 Muma wacho ni “nyuolo nyithindo biro miyo mon arita maber.” (1 Tim. 2:15) Kata kamano, mano ok nyis ni nyuolo nyithindo kata bedo gi nyithindo biro miyo ng’ato oyud ngima mochwere. Kar mano, dhako man gi nyithindo biro bedo modich korito nyithindego kod timo tije moko mag ode, to mano biro miyo kik obed jakuoth kata donjore e weche jomamoko. (1 Tim. 5:13) En mana ni pod onyalo romo gi pek kod masira ma yudo joma okendore.

Ang’o ma nyalo konyo ng’ato mondo onyagre sama ng’at mogeno otho? (Ne paragraf mar 9 kod 12)

9. En tem mane maduong’ ma joma nie kend nyalo romogo?

9 Seche ma wawuoyo e wi chandruoge manie kend, nitie moro ma ok biga e pachwa. Chandruok maduong’ ma joma nie kend romogo en sama ng’at ma gikendorego otho. Mano en tem ma ng’at ma jaode otho ne ok par ni onyalo romogo e ngima ma sani. Jokristo nigi yie motegno ni chier nobedie mana kaka Yesu nosingo. (Joh. 5:28, 29) Geno mar chier nyalo konyo nade ng’at ma jaode otho? Genono nyalo hoye. Mano en yo machielo ma Wuonwa ma jahera konyogo kendo hoyogo joma romo gi tem ma kamano. We wane ane ranyisi mag jotich Nyasaye moko ma nowinjo malit e chunygi kod kaka Jehova nohoyogi.

KAKA IHOYOWA SAMA WAROMO GI TEMBE

10. Ang’o ma nokonyo Hanna mondo kik obed gi kuyo mang’eny? (Ne picha manie chak sulani.)

10 Hanna ma chi Elkana noromo gi tem moro matek ahinya. Ne ok onyal nyuol to nyieke ma Penina ne nyuol. (Som 1 Samuel 1:4-7.) Penina ne jaro Hanna “higa ka higa.” Mano ne miyo Hanna winjo malit ahinya. Hanna nolemo mondo Jehova okonye. Muma wacho ni Hanna nolemo kuom thuolo malach e nyim Jehova. Be nogeno ni Jehova ne dhi timone kaka nokwaye? Nyaka bed ni nogeno kamano. Gima duong’ en ni “wang’e ok nobedo gi kuyo kendo.” (1 Sa. 1:12, 17, 18) Ne ong’eyo ni Jehova ne nyalo miye nyathi ma wuoyi kata ne nyalo hoye kotiyo gi yore mamoko.

11. Lamo nyalo hoyowa e yo mane?

11 Nikech wan dhano morem kendo pod wadak e piny ma Satan locheni, pod wabiro dhi nyime yudo tembe kod masiche. (1 Joh. 5:19) Mano kaka wamor ng’eyo ni Jehova en “Nyasach hoch duto”! Achiel kuom gik ma nyalo konyowa nyagore gi tembe kod masiche ma yudowa en lamo. Hanna nonyiso Jehova gik moko duto ma ne chande. Wan bende sama masira moro oyudowa, ok onego wanyis Jehova gik ma chandowa awiye awiye. Kar mano, onego wasaye ka wawachone weche duto manie e chunywa ma iye.—Fil. 4:6, 7.

12. Ang’o ma nokonyo Ana mondo obed mamor?

12 Kata bed ni wabiro kuyo e okang’ marom nade nikech bedo ma onge nyithindo kata ka ng’at ma wahero otho, pod wan gi geno ni Jehova biro hoyowa. E kinde ma Yesu ne nie piny, chwor janabi miluongo ni Ana ne otho ka gisedak mana kuom higni abiriyo kende. Muma ok nyiswa ka be ne gi nyuolo nyithindo. Gin gik mage ma Ana ne timo ka ne ojahigni 84? Luka 2:37 wacho kama: “Ne ok obarega e hekalu kotiyo tij Nyasaye odiechieng’ gi otieno,  kotueyo chiemo, kendo lemo kosayo.” Ana nobedo mamor kendo noyudo hoch kuom tiyo ne Jehova.

13. Chiw ane ranyisi ma nyiso ni osiepe madier nyalo hoyowa kata obedo ni wedewa nyalo jwang’owa.

13 Sama wabedo kanyachiel kod owete gi nyiminewa, wawinjo ka wamor kendo wayudo osiepe ma beyo kendo madier. (Nge. 18:24) Paula paro kaka nowinjo malit ahinya ka ojahigni abich e kinde ma min-gi noweyo adiera. Loyo temno ne ok yot. Kata kamano, nobedo mamor ka ne painia moro miluongo ni Ann e kanyaklagi ne omako kode osiep mondo okonye obed gi winjruok maber gi Jehova. Paula wacho niya: “Kata obedo ni Ann ne ok en watna, hera ma ne oherago ne okonya ahinya. Mano ne omiyo adhi nyime tiyo ne Jehova.” Paula pod tiyo ne Jehova nyaka chil kawuono. Gima chielo ma moro Paula en ni mamagi noduogo kendo sani gitiyo ne Jehova kanyachiel. Ann bende mor nikech ne okonyo Paula mondo odhi nyime tiyo ne Jehova.

14. Gin gueth mage ma joma hoyo jowetegi nyalo yudo?

14 Sama wakonyo jomoko, mano miyo ok waparre ahinya e wi chandruoge ma wayudo. Nyiminewa ma Jokristo ma osekendi kata ma pok okendi, ong’eyo  maler ni lando wach maber miyo gibedo mamor nikech gitiyo kanyachiel gi Nyasaye. Gombogi maduong’ en miyo Nyasaye duong’ kuom timo dwache. Moko kuomgi neno ni tij lendo en kaka yath ma thiedhogi. Waduto wanyalo miyo winjruok manie e kindwa obed motegno sama wadewo Jokristo wetewa kod joma walendonegi. (Fil. 2:4) Jaote Paulo noketo ranyisi maber e wachno. Nobedo kaka “miyo ma dhodho nyathi” ne Jokristo ma ne ni e kanyakla ma Thessalonika kendo nobedo kaka wuon-gi ma tayogi e weche Nyasaye.—Som 1 Jo-Thessalonika 2:7, 11, 12.

KAKA IHOYOWA E NGIMA MAR JOOT

15. Ng’a ma nigi ting’ mar puonjo nyithindo adiera?

15 Gima chielo monego watim en hoyo kendo konyo owete gi nyimine ma nigi joot. Nitie kinde ma jolendo manyien nyalo kwayo jolendo motegno mondo opuonjnegi nyithindgi adiera. Muma wacho ni ting’ mar puonjo kendo tiego nyithindo en mar jonyuol. (Nge. 23:22; Efe. 6:1-4) Kata kamano, nitie kinde ma jomoko pod nyalo konyo. Mano koro ok nyis ni jonyuol ojwang’ ting’ ma gin-go mar puonjo nyithindgi. Bedo kanyachiel kendo wuoyo kaka joot en gima dwarore ahinya.

16. En ang’o monego wapar sama wapuonjore gi nyithindo ma ok mekwa?

16 Kapo ni janyuol oyiero ni mondo ng’at machielo e ma opuonjne nyathine adiera, owadwa kata nyaminwa ma omi ting’no ok onego opar ni koro en e janyuol nyathino. Nitie kinde ma osekwa owete gi nyimine moko mondo opuonjore gi nyithindo ma jonyuolgi ok ni e adiera. Joneno ma puonjore gi nyithindogo onego opar kinde duto ni ok gin jonyuolgi. Janeno ma puonjore gi nyathi ma kamano onego opuonjre kode e odgi ka jonyuolne nitie, kata ka gin gi Jakristo machielo motegno, kata ginyalo puonjore kama ma ji nyalo nenogie. Mano biro miyo ng’ato kik bed gi paro marach e wi gima gitimono. Wageno ni mos mos jonyuol nyithindogo biro chopo ting’ ma Nyasaye omiyogi mar puonjo nyithindgi weche Nyasaye.

17. Ere kaka nyithindo nyalo hoyo joodgi?

17 Joma tindo ma ohero Nyasaye gadier kendo ma luwo puonj mag Muma nyalo hoyo joodgi. Ginyalo timo kamano kuom miyo jonyuolgi luor kendo konyogi e yore mamoko. Bende ginyalo jiwo joodgi gi weche Nyasaye. Ka ne ataro podi, ne nitie nyakwar Seth moro miluongo ni Lamek ma ne lamo Jehova. Lamek nowacho kama e wi wuode ma Noa: “Jali nohowa kuom tichwa kod tich mar luetewa, nikech lowo ma Jehova osekuong’o.” Wach ma ne okorno ne otimore ka ne Nyasaye ogolo kuong’ ma ne okuong’ogo lowo. (Cha. 5:29; 8:21) Nyithindo ma timo matek mondo omakre gi lamo madier nyalo hoyo joodgi sama gikonyogi mondo ginan e tembe ma giromogo e kindegi, kod ma gibiro romogo e kinde ma biro.

18. Ang’o ma biro konyowa mondo wanan ka wan gi chir e masiche kod tembe ma yudowa?

18 Lamo, paro matut e wi ranyisi mag joma iwuoyo kuomgi e Muma, kod bedo machiegni gi owete gi nyimine osekonyo ji mathoth e kindegi kendo osehoyogi sama ginyagore gi tembe. (Som Zaburi 145:18, 19.) Ng’eyo ni Jehova en Nyasaye ma wuon hoch duto biro konyowa mondo wanan e tembe kod masiche ma yudowa e kindegi kata ma nyalo yudowa e kinde ma biro.