Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Inyalo Paro?

Be Inyalo Paro?

Be isesomo adimba gocho mosekalo mag Ohinga mar Jarito? Ka en kamano, ne ane kabe inyalo dwoko penjo ma luwogi:

En ang’o ma jorit-alwora kod jodong-kanyakla onego otim sama giyudo wach moro mowuok kuom bura matayo?

Onego giluw kaka ichikogi. Ber gipenjre niya: ‘Be ajiwo owete gi nyimine mondo odhi nyime makore gi Jehova? Be akawoga okang’ mapiyo mar timo kaka ichikowa?’—w16.11, ite mar 11.

Ne oter Jokristo e tuech mar Babilon maduong’ karang’o?

Mano notimore mana bang’ ka joote duto ne osetho. E kindego, Jokristo moko nochako bedo jotelo. Jotend kanise kod joloch mag sirkal noyie gi Jokristo ma nobalogo kendo ne gitemo matek mondo kik ji winj Jokristo moko manok mowal ma ne ipimo gi ngano. Ka ne higa mar 1914 pok ochopo, Jokristo mowal nochako wuok e tuech mar Babilon Maduong’.—w16.11, ite mar 23-25.

Ang’o momiyo kinda ma Lefèvre d’Étaples notimo nokonyo?

E higni mag 1520, Lefèvre noloko Muma e dho French mondo okony jochan owinj tiend weche manie Muma. Yo ma ne olerogo weche manie Muma nokonyo Martin Luther, William Tyndale, kod John Calvin.—wp16.6, ite mar 10-12.

En pogruok mane mantie e kind “keto paro kuom ringruok” kod “keto paro kuom roho”? (Rumi 8:6)

Ng’at ma keto pache kuom ringruok weyo gombone maricho e ma mondo ochik ngimane, kendo osiko owuoyo mana e wi gombogo. Ng’at ma keto pache kuom roho weyo mondo roho maler e ma ochik pache kendo otimo gik moko kaluwore gi dwach Nyasaye. Keto paro kuom ringruok kelo tho, to keto paro kuom roho kelo ngima kod kuwe.—w16.12, ite mar 15-17.

Gin ang’o ma nyalo konyowa duoko parruok chien?

Bedo gi chenro mar timo gik ma dwarore moloyo, geno gik ma nyalore, kawo thuolo mar yueyo odiechieng’ kodiechieng’, kawo thuolo mar rango chuech mag Jehova, bedo ng’at mamor, bedo gi thuolo mar rieyo dendi, kod thuolo moromo mar nindo.—w16.12, ite mar 22-23.

“Ne odar Enok mondo kik one tho.” (Hib. 11:5) E yo mane?

Nyalo bedo ni Jehova notieko ngima Enok e yo mayom ma ok ofwenyo ni otho.—wp17.1, ite mar 12-13.

Ang’o momiyo bolruok en kido ma dwarore?

Ka wabedo joma obolore, wabiro ng’eyo ni nitie tong’ ma ok onego wakal kendo ng’eyo ni nitie gik ma waonge gi ratiro mar timo. Mano miyo wabedo joma ng’won, moikore miyo jomoko luor, kendo ma ok par ni beyo moloyo jomoko.—w17.01, ite mar 18.

Ang’o ma nyiso ni Nyasaye ne konyo bura matayo e kinde Jokristo mokwongo, mana kaka okonyo Bura Matayo e kindegi?

Roho maler nokonyogi winjo tiend adiera manie Ndiko. Malaike nokonyogi sama ne gitayo tij lendo, kendo ne gigeno Wach Nyasaye mondo otagi. Gigo pod konyo e kindegi.—w17.02, ite mar 26-28.

Gin gik mage ma miyo waneno rawar kaka mich maduong’?

Gin gik moko ang’wen: Ng’at ma ochiwe, gimomiyo nochiwe, okang’ ma ng’atno nochiworego mondo omiwa michno, kod kaka michno nokonyowa. Onego wapar matut mondo wane kaka gik moko ang’wen-go otudore gi rawar.—wp17.2, ite mar 4-6.

Be Jakristo nyalo loko pache kosetimo yiero moro?

En adier ni onego watim kaka waseng’ado. Kata kamano, nitie kinde moko maber ka wanono ka be owinjore walok paro e wi yiero ma wasetimo. Jehova noloko pache bang’ neno kaka Jo-Nineve noloko chunygi ma gikwayo ng’wono. Lokruoge moko nyalo timore e ngimawa, kata samoro wanyalo yudo weche moko manyien ma nyalo chuno ni walok pachwa.—w17.03, ite mar 16-17.

Ang’o momiyo ketho nying Jakristo wadwa en gima rach?

Ketho nying Jakristo wadwa nyalo miyo weche omed kethore. Bed ni ochwanywa kata ok ochwanywa, kik wiwa wil ni ketho nying Jakristo wadwa ok bi loso weche.—w17.04, ite mar 21.