Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK MAR 29

‘Dhiuru Ulok Ji Obed Jopuonjre’

‘Dhiuru Ulok Ji Obed Jopuonjre’

“Dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena.”​—MAT. 28:19.

WER 60 Lendo Reso Ngima Ji

GIMA SULANI WUOYE *

1-2. (a) Ka luwore gi weche ma Yesu nonyiso jopuonjrene e Mathayo 28:18-20, en tich mane maduong’ ma kanyakla mar Jokristo onego otim? (b) Gin penjo mage ma wadwaro nono e sulani?

KA NE joote Yesu ochokore e bath got moro ka girito Yesu, nyaka bed ni ne gin gi siso ahinya mar winjo gima nodwaro wachonegi. En e ma nochano mondo orom kodgi kanyo bang’ chierne. (Mat. 28:16) Nyalo bedo ni mano e romo ma Yesu ‘nofwenyoree ne owete mokalo 500 kamoro achiel.’ (1 Kor. 15:6) Ang’o momiyo Yesu ne dwaro romo gi jopuonjrenego? Ne en gi ote makende ma nodwaro miyogi. Nonyisogi kama: “Dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena.”​—Som Mathayo 28:18-20.

2 Jopuonjre Yesu ma ne owinjo wechego e ma nobedo jokanyo mag kanyakla mokwongo mar Jokristo. Tich maduong’ ma kanyaklano ne onego otim ne en loko ji obed jopuonjre Kristo. * E ndalowagi, nitie kanyakla modhuro mag Jokristo madier e piny ngima, to tich maduong’ ma gitimo en mana tich achiel achielcha ma ne Yesu onyiso jopuonjrene mondo otim. E sulani, wadwaro nono penjo moko ang’wen: Ang’o momiyo tij loko ji obed jopuonjre Yesu en tich maduong’ ahinya? Gin ang’o monego watim mondo walok ji obed jopuonjre Yesu? Be Jokristo duto onego otim tij loko ji obed jopuonjre? To ang’o momiyo dwarore ni wahore sama watimo tijno?

 ANG’O MOMIYO TIJ LOKO JI OBED JOPUONJRE YESU EN TICH MADUONG’ AHINYA?

3. Ka luwore gi Johana 14:6 kod 17:3, ang’o momiyo tij loko ji obed jopuonjre Yesu en tich maduong’ ahinya?

3 Ang’o momiyo tij loko ji obed jopuonjre Yesu en tich maduong’ ahinya? En nikech jopuonjre Yesu kende e ma nyalo bedo osiepe Nyasaye. E wi mano, kit ngima joma luwo Kristo bedo maber kendo gin gi geno mar dak nyaka chieng’ e kinde ma biro. (Som Johana 14:6; 17:3.) Kuom adier, Yesu omiyowa tich maduong’ ahinya, kata kamano, ok wanyagre gi tijno kendwa. Jaote Paulo nowuoyo e wi Jokristo wetene ma ne gitimogo tich achielno, kowacho niya: “Wan jotich ma tiyo kanyachiel gi Nyasaye.” (1 Kor. 3:9) To mano doko migawo makende ma Jehova kod Yesu omiyo dhano morem!

4. Ranyisi mar Ivan gi Matilde puonjowa ang’o?

4 Tij loko ji obed jopuonjre Yesu nyalo kelonwa mor mogundho. Ne ane ranyisi mar Ivan kod Matilde chiege. Gin e piny Colombia. Ne gilendo ne rawera moro ma nyinge Davier. Rawerano nonyisogi kama: “Daher loko kit ngimana, to otama.” Davier ne en ja angum michulo, kendo notiyo gi yedhe ma mero ji, nometho aduwa, kendo nodak gi nyako miluongo ni Erika e yo ma ok ler. Ivan wacho niya: “Ne wachako lime e gweng’gi. Mano ne dwaro ni wariemb ndiga kuom seche mang’eny e nderni motimo chuodho. Erika bende nochako puonjore Muma bang’ neno kaka Davier ne loko timbene.” Mosmos, Davier noweyo tiyo gi yedhe ma mero ji, madho kong’o aduwa, kod tuk angum. Bende, ne gikendore maler gi Erika. Matilde wacho kama: “Ka ne obatis Davier gi Erika e higa mar 2016, ne waparo kaka Davier ne jawacho ni, ‘Daher loko kit ngimana, to otama.’ Ne wamor ma waywak aywaka.” Onge kiawa ni wabedoga ma mor ahinya sama wakonyo ji mondo gibed jopuonjre Kristo.

GIN ANG’O MONEGO WATIM MONDO WALOK JI OBED JOPUONJRE YESU?

5. Mondo walok ji obed jopuonjre Yesu, gima onego watim mokwongo en mane?

5 Gima onego watim mokwongo en manyo joma gombo ng’eyo Nyasaye e yo maber. (Mat. 10:11) Sama wapuonjo ji gik ma wang’eyo e wi Jehova, wanyiso ni adier wan Jonenone. Sama watimo kinda mondo walend ne ji kaka Kristo nonyisowa, wanyiso ni wan Jokristo madier.

6. Mondo wadhi maber e tij lendo, en ang’o ma nyaka watim?

6 Nitie joma waromogago ma nigi siso mar puonjore adiera ma ni e Muma. Jomoko to ok dew weche Muma sama wakwongo limogi. Nyalo dwarore ni wakony joma kamago mondo gigomb puonjore Muma. Mondo wadhi maber e tij lendo, nyaka waikre maber. Wanyalo yiero wuoyo kuom gik ma nyalo moro joma wadhi lendonegi. Kae to wachan kaka wadhi chako mbaka.

7. Ere kaka inyalo chako wuoyo gi ji, to ang’o momiyo onego ichiknegi iti maber kendo kik ijar gik ma giwacho?

7 Kuom ranyisi, inyalo chako wuoyo gi ng’ato kama: “Nitie penjo moro ma daher winjoe pachi. Chandruok sani okwako piny ngima. Be iparo ni sirkende mag dhano chieng’ moro notiek chandruok duto?” Kae to inyalo nono kode Daniel 2:44. Kata, inyalo chako niya: “Jonyuol  mang’eny gombo ni nyithindgi obed nyithindo modimbore. Iparo ni ang’o monego jonyuol otim?” Kae to inon kode Rapar mar Chik 6:6, 7. Bed ni iyiero wuoyo e wi wach mane kata mane, par joma dhi winji. Par kaka weche ma idhi puonjogi e Muma nyalo konyogi. Sama igoyo mbaka kodgi, chik it maber sama gichiwo pachgi kendo kik ijar gik ma giwacho kata ka gibam. Mano biro miyo ing’egi maber kendo gin be gibiro dwaro medo winji.

8. Ang’o momiyo dwarore ni walim joma walendonegi nyadinwoya?

8 Mondo chop kama ng’ato yie puonjore Muma e yo moriere, nyalo dwarore ni itim kinda mang’eny e lime nyadinwoya. Nikech ang’o? En nikech samoro inyalo dok to iyudo ka oonge. Kata, samoro nyalo kawo kinde e ka obed thuolo kodi ahinya. Par wachni: Yien mopidh dongoga maber mana ka oolne pi nyading’eny. E yo ma kamano, ng’at ma puonjore Muma biro medo hero Jehova gi Kristo mana ka wapuonjore kode nyading’eny.

BE JOKRISTO DUTO ONEGO OTIM TIJ LOKO JI OBED JOPUONJRE?

Joneno mag Jehova e piny ngima tiyo tij manyo joma gombo ng’eyo Nyasaye (Ne paragraf mar 9-10) *

9-10. Ang’o momiyo wanyalo wacho ni Jakristo ka Jakristo konyo e manyo joma gombo ng’eyo Nyasaye?

9 Jakristo ka Jakristo nigi ting’ mar konyo joma gombo ng’eyo Nyasaye. Wanyalo pimo tijno gi manyo nyathi molal. E yo mane? Par ane gima notimore ne nyathi moro ma jahigni adek ma nolal. Ji ma dirom 500 nokonyo e manyo nyathino. Bang’ seche 20, achiel kuom joma ne manyego noyude e i puoth bando. Ng’atno ne ok dwar ni ji opake ni en e ma noyudo nyathino. Nowacho niya: “Nyathino oyudore  mana nikech ji mang’eny nochiwore mondo omanye.”

10 Ji mang’eny chalo gi nyathino. Gineno ni gilal. Gionge gi geno moro amora, to gigombo ni mondo okonygi. (Efe. 2:12) Joneno mag Jehova mokalo milion 8 timo kinda ahinya e manyo joma kamago. Samoro pok iyudo ng’at ma dwaro ni ipuonje Muma e alworau. Kata kamano, jalendo machielo to nyalo yudo ng’ama diher puonjore Muma e alwora achiel achielno. Sama owadwa kata nyaminwa moro oyudo ng’at ma dwaro puonjore Muma mi okonye mobedo Jakristo, jolendo duto bedo ma mor.

11. Ka po ni sani ionge gi ng’at mipuonjo Muma, ere kaka pod inyalo konyo e tij loko ji obed jopuonjre?

11 Kata ka po ni sani ionge gi ng’at mipuonjo Muma, pod inyalo tiyo gi yore mamoko e konyo e tij loko ji obed jopuonjre. Kuom ranyisi, ka japuonjre moro manyien obiro e chokruok, rwake gi mor kendo imak osiep kode. Sama itimo kamano, ikonye neno ni kare wan Jokristo madier nikech waherore mana kaka Yesu nowacho. (Joh. 13:34, 35) Paro machuok ma in iwuon ichiwo e chokruok nyalo konyo jopuonjre manyien ng’eyo kaka gin bende ginyalo chiwo paro mowuok e chunygi kendo e yo modimbore. Bende, inyalo lendo gi jalendo manyien kendo konye ng’eyo kaka onyalo tiyo gi Ndiko e yo maber sama olendo. Sama itimo kamano, ikonye luwo ranyisi mar Kristo.​—Luka 10:25-28.

12. Be ochuno ni nyaka wabed gi nyalo moko makende e ka walok ji obed jopuonjre Yesu? Ler ane.

12 Ok onego wapar ni nyaka wabed gi nyalo moko makende e ka walok ji obed jopuonjre Yesu. Nikech ang’o? Ne ane ranyisi mar Faustina modak Bolivia. Ka nochako puonjore gi Joneno mag Jehova, nokia somo chuth-chuth. Chop sani, osepuonjore somo matin. Osebatise kendo ohero puonjo ji Muma. Kinde mang’eny, opuonjorega gi ji abich Muma juma ka juma. Kata obedo ni thoth joma opuonjo Muma ong’eyo somo moloye, osekonyo ji auchiel mochopo e batiso.​—Luka 10:21.

13. Kata ka po ni wadich ahinya, gin gueth mage ma wanyalo yudo ka waloso thuolo mondo watim tij loko ji obed jopuonjre?

13 Jokristo mathoth nigi gik mamoko ma bende ochuno ni nyaka gitim. Kata kamano, pod giloso thuolo mar puonjo ji Muma, kendo ginwang’o mor mogundho kuom timo kamano. Ne ane ranyisi mar Melanie ma nodak Alaska. Ne en janyuol ma ni kende. Ne en gi nyathi ma nyako ma jahigni aboro. Tij yuto nodiye ahinya. Bende, nokonyo janyuolne  ma ne nigi kansa. E taon ma nodakie, en kende e ma ne en Janeno mar Jehova. Noheroga lemo kokwayo Jehova mondo omiye teko mar mwomo koyo mondo odhi olendi nikech nogombo ahinya yudo ng’ama nonyalo puonjo Muma. Gikone noromo gi Sara kendo nosomone e Muma ni Nyasaye nigi nyinge. Sara nobedo ma mor ahinya. Mosmos, noyie puonjore Muma. Melanie wacho kama: “Tich Abich godhiambo ne yudoga ka aol ahinya, kata kamano, ne adhiga gi nyara puonjo Sara Muma. Ne watimoga nonro mondo wayud dwoko mag penjo ma Sara ne japenjo, to mano ne miyowa mor ahinya. Ne wabedo moil ka nochako bedo osiep Jehova.” Sara nochung’ motegno kata obedo ni ji ne kwede. Noweyo kanisa ma nolemee mi nobatise.

ANG’O MOMIYO DWARORE NI WAHORE SAMA WATIMO TIJ LOKO JI OBED JOPUONJRE?

14. (a) Ang’o momiyo tij loko ji obed jopuonjre inyalo pim gi tij lupo? (b) Weche Paulo ma ni e 2 Timotheo 4:1, 2 jiwi nade?

14 Ka po ni nyalo nenore ni ok iyud nyak e tij lendo, kik chunyi ol; dhi adhiya nyime manyo joma nyalo bedo jopuonjre. Par ni Yesu nopimo tij loko ji obed jopuonjre gi tij lupo. Jolupo nyaloga tiyo kuom seche mang’eny ka pok gimako rech kata achiel. Nitie kinde ma gitiyo nyaka chuny otieno kata nyaka kogwen, to seche moko bende gidhi nyaka kuonde maboyo ahinya. (Luka 5:5) E yo ma kamano, jolendo moko lendo kuom seche mang’eny, e seche mopogore opogore, kendo kuonde mopogore opogore.  Nikech ang’o? Gidwaro ni girom gi ji mang’eny kaka nyalore. Jolendo ma timo kinda momedore romoga gi joma rwako weche ma walando. Be inyalo temo mondo ilend e seche ma yudo ji yot kata lendo kuonde ma ji mang’eny nyalo yudoree?​—Som 2 Timotheo 4:1, 2.

Hori sama ikonyo jopuonjreni mag Muma mondo otim dongruok (Ne paragraf mar 15-16) *

15. Ang’o momiyo horuok ber sama wapuonjore gi ng’ato?

15 Ang’o momiyo puonjo ng’ato Muma en gima dwaro horuok? En nikech puonjo ok en mana konyo japuonjre mondo ong’e puonj mag Muma kende kendo herogi. Dwarore ni wakonye mondo ong’e Jehova Nyasaye ma e wuon Muma kendo ohere. Bende, mopogore gi konyo japuonjre mondo ong’e gik ma Yesu dwaro ni jopuonjrene otim, onego wakonye mondo ong’e kaka onyalo rieyo yorene mi obed Jakristo madier. Nyaka wahore kode sama wakonye tiyo gi puonj mag Muma e ngimane. Jopuonjre moko timo lokruok mapiyo ahinya. Moko to dhiga mos.

16. Ranyisi mar Raúl opuonji ang’o?

16 Jamisonari moro ma ni Peru wacho weche moko ma nyalo konyowa ng’eyo gimomiyo horuok ber sama wapuonjore gi ng’ato. Owacho niya: “Ne an gi japuonjre moro ma nyinge Raúl ma nasepuonjorago buge ariyo. Kata kamano, pod ne dwarore ni otim lokruok mang’eny e ngimane. Kend mare nopong’ gi chandruok, nohero tiyo gi weche mochido, kendo nyithinde ne ok omiye luor nikech timbene maricho. To nikech nojabiro e chokruok nyading’eny, nadhi nyime lime mondo atem konye kaachiel gi joode. Bang’ higni adek, nobatise.”

17. Ang’o ma wabiro nono e sula ma luwo?

17 Yesu nonyisowa ni ‘wadhi e ogendni duto mondo walok ji obed jopuonjrene.’ Sama watimo tijno, seche moko waromoga gi joma neno gik moko e yo mopogore ahinya, moriwo nyaka joma ok lem e din moro amora kod joma ok oyie ni Nyasaye nitie. Sula ma luwo biro konyowa ng’eyo kaka wanyalo lando wach maber ne joma kamago.

WER 68 Chwoyo Kodhi mag Pinyruoth

^ par. 5 Kanyakla mar Jokristo nigi tich achiel maduong’. Tijno en loko ji obed jopuonjre Kristo. Sulani lero yore ma wanyalo timogo tijno maber.

^ par. 2 WECHE MOLER: Jopuonjre Kristo ok puonjre apuonja gik ma Yesu nochiko kae to giweyo gi kanyo. Kar mano, gitemo matek mondo gitim gigo. Bende, giluwo ondamo kata ranyisi mar Yesu machiegni kaka nyalore.​—1 Pet. 2:21.

^ par. 52 WECHE MA LERO PICHA: Jal moro ma dhi e bayo okawo trakt e troli ma Joneno lendogo e paw ndege. Bang’e ka en e bayo, oneno Joneno mamoko bende ka lendo gi troli. Kosedok thurgi, jolendo moko odhi lendone e ode.

^ par. 54 WECHE MA LERO PICHA: Jalno oyie puonjore Muma. Gikone, ibatise.