Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Inyalo Timo Ang’o Mondo Puonjruok Muma Obedni Mamit Kendo Okonyi?

Inyalo Timo Ang’o Mondo Puonjruok Muma Obedni Mamit Kendo Okonyi?

JOSHUA noyudo migawo mapek. Ne dwarore ni ota Jo-Israel nyaka e Piny ma Nosingi kata obedo ne nitie jowasigu kod gik mamoko ma ne nyalo geng’ogi. Kata kamano, Jehova nonyiso Joshua ni ne odhi dhi maber gi migawono, kendo nojiwe niya: ‘Bed gi teko kod chir. Luw chikena. Somgi odiechieng’ gi otieno, kendo itim duto mondikie. E ka yoreni duto nobed maber, kendo inibed mariek.’​—Jos. 1:7, 8.

Nikech wan be wadak e “kinde matek ahinya,” waromo gi pek moko. (2 Tim. 3:1) Mana kaka Joshua, wan be wanyalo dhi maber ka waluwo weche ma Jehova nonyisego. Onego wasom Muma pile kendo wati maber gi puonj ma wayudo e iye sama wanyagore gi tembe.

Kata kamano, thothwa nyalo yie ni ok wapuonjrega Muma kaka dwaher, kendo samoro puonjruok ok yotnwa ahinya. To nikech wang’eyo ni puonjruok Muma nyalo konyowa ahinya, ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Tem Ane Tiyo gi Yoregi” mondo iyud paro moko ma nyalo miyo puonjruok Muma obedni mamit kendo omed konyi.

Jandik-zaburi moro nowero kama: ‘Miya awuoth e yor wecheni michiko; nimar amor ahinya kodgi.’ (Zab. 119:35) Puonjruok Wach Nyasaye nyalo keloni mor mogundho. Ibiro puonjori gik mathoth kendo mabeyo sama inono mwandu ma yudore e Wach Nyasaye.

Kata obedo ni onge oganda ma itayo kaka Joshua notimo, in gi pek moko minyagorigo. Omiyo, mana kaka Joshua, puonjri Wach Nyasaye e yo matut mondo okonyi nyagori maber. Kitimo kamano, in be yoreni duto biro dhi maber.