Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 3

Jehova Nyasachi Ogeni Ahinya!

Jehova Nyasachi Ogeni Ahinya!

“Ne oparowa ka ne chunywa onyosore.”​—ZAB. 136:23.

WER 33 Ket Ting’ Mari Kuom Jehova

GIMA SULANI WUOYE *

1-2. Gin gik mage ma timorega e ngima jotich Jehova mang’eny, to mano nyalo hinyogi nade?

NE ANE ranyisi adekgi: Owadwa moro ma pod tin oyud gi tuo malich ma biro tieke mosmos. Owadwa machielo ma jahigni 50 gi wiye ma jakinda olalo tich, to osetemo mondo oyud tich machielo, to pod otame. Nyaminwa moro moti mosemakore gi Jehova kuom higni mang’eny koro ok nyal timo mathoth e tij Jehova kaka yande otimoga.

2 Ka po ni gik ma kamago timore e ngimani, inyalo po kichako nenori ka ng’at manono. Mano nyalo miyo morni olal, ichak chayori, kendo winjruok ma ni e kindi gi jomamoko ochak kethore.

3. Satan kod joma ochiko neno ngima dhano nade?

3 Thoth joma ni e pinyni neno ngima kaka Satan nene. Kinde duto, Satan osebedo ka neno dhano ka joma nono. Nowuondo Hawa ni nodhi bedo thuolo kochamo olemo ma nokwergi, kong’eyo maler ni timo kamano ne dhi kelo mana tho. Satan osebedo ka chiko ohelni, siasa, kod dinde mag miriambo. Mano e momiyo jo ohala, josiasa, kod jotend dinde mag miriambo ok ne ngima dhano kaka gima duong’.

4. Ang’o ma wadwaro nono e sulani?

4 Jehova to dwaro ni wawinj maber e chunywa, kendo oikore konyowa seche ma waromo gi chandruoge ma nyalo miyo wapar ni wan joma nono. (Zab. 136:23;  Rumi 12:3) Sulani biro konyowa neno kaka Jehova konyowa e weche adekgi: (1) Sama watuore, (2) sama weche yuto ok dhinwa maber, kod (3) sama bedo moti miyo waparo ni onge gima long’o ma wanyalo timo e tij Jehova. Ka pok wanono wechego, we wakwong wane ane gimomiyo wanyalo bedo gadier ni Jehova ogenowa ng’ato ka ng’ato.

JEHOVA OGENI

5. Ang’o ma nyiso ni dhano nigi nengo maduong’ e wang’ Jehova?

5 Kata obedo ni nochuewa gi buch lowo, e wang’ Jehova, nengowa duong’ ahinya moloyo lowo. (Cha. 2:7) Ne ane moko kuom gik momiyo wan gadier gi wachno. Nochueyowa gi nyalo mar bedo gi kido kaka mage. (Cha. 1:27) Kuom timo kamano, Nyasaye nochueyowa e rang’iny ma malo moloyo chuech mamoko duto ma ni e piny, kendo nomiyowa migawo mar rito piny kod le.​—Zab. 8:4-8.

6. En ang’o machielo ma miyo wabedo gadier ni Jehova ogeno dhano ma joricho?

6 Kata mana bang’ ka Adam nosetimo richo, Jehova pod nodhi nyime neno dhano kaka chuech makende. Ogenowa e okang’ ma nomiyo oyie chiwonwa Wuode mohero mondo otho nikech richowa. (1 Joh. 4:9, 10) Jehova biro tiyo gi nengo mar misango Wuode e chiero jomotho​—“jo ma kare gi jo ma ok kare.” (Tich 24:15) Muma ma en Wachne nyisowa ni ogenowa ahinya kata obedo ni watuore, wan gi pek mag yuto, kata wasebedo moti.​—Tich 10:34, 35.

7. Gin weche mage mamoko ma miyo wabedo gadier ni Jehova ogenowa?

7 Nitie weche mamoko ma bende miyo wabedo gadier ni Jehova ogenowa. Oseywayowa ire kendo oneno chuny ma warwakogo wach maber. (Joh. 6:44) Ka ne wachako sudo machiegni gi Jehova, en be nomedo sudo machiegni kodwa. (Jak. 4:8) Bende, Jehova tiyo gi thuolone mang’eny kod kinda e puonjowa. Ong’eyo kaka wachalo sani, kod kaka wanyalo chalo kopuonjowa. Kendo orieyowa nikech oherowa. (Nge. 3:11, 12) Gigo duto nyisowa gadier ni Jehova oherowa kendo ogenowa.

8. Ere kaka weche ma ni e Zaburi 18:27-29 nyalo konyowa neno pek ma wakaloe kaka Jehova nenogi?

8 Nitie joma ne neno Ruoth Daudi ka ng’at manono, kata kamano, en to nong’eyo ni Jehova nohere kendo noikore konye. Ng’eyo mano nomiyo Daudi ok okwanore kaka ng’at manono. (2 Sa. 16:5-7) Sama chunywa onyosore nikech pek ma wakaloe, Jehova nyalo konyowa neno gik moko kaka onenogi, kendo onyalo konyowa loyo pek moro amora kata obed matek ma chalo nade. (Som Zaburi 18:27-29.) Ka Jehova en jakorwa, onge gimoro amora ma nyalo monowa tiyone gi mor. (Rumi 8:31) We koro wanon ane weche moko adek ma ka wakaloe, to dwarore ni wapar kinde duto ni Jehova oherowa kendo ogenowa.

SAMA ITUORI

Somo Muma biro konyowa nyagore gi paro ma ok kare ma wanyalo bedogo nikech tuo ma wan-go (Ne paragraf mar 9-12)

9. Tuo nyalo miyo wachak nenore nade?

9 Tuo nyaloga nyoso chunywa mi wachak neno ni wan joma nono ma ok nyal konyo ng’ato ang’ata. Wiwa nyalo kuot sama ji neno ka koro ok wanyal timo gik ma nyocha watimo, kata ka koro nyaka jomoko e ma konywa timo gik moko. To kata ka jomamoko ok ong’eyo ni watuore, wiwa pod nyalo kuot nikech koro ok watim mathoth kaka dwaher. E seche  kaka mago, Jehova ting’owa malo. E yo mane?

10. Ka luwore gi Ngeche 12:25, en ang’o ma nyalo konyowa sama watuo?

10 Sama watuo, weche mabeyo mijiwowago nyalo duogo chunywa. (Som Ngeche 12:25.) Jehova okano weche moko mamit e Muma ma paronwa ni kata mana sama watuore, pod nengowa ni malo ahinya e wang’e. (Zab. 31:19; 41:3) Ka wasomo Muma kendo wanwoyo timo kamano, Jehova biro konyowa nyagore gi paro ma ok kare ma wanyalo bedogo nikech tuo ma wan-go.

11. Ere kaka Jehova nokonyo owadwa moro?

11 Ne ane ranyisi mar Owadwa Jorge. Ka ne pod otin, noyude gi tuo moro malich ma ne dhi tieke mosmos, to mano nomiyo ochako winjo e chunye ni en ng’at manono. Owacho kama: “Ne ok aikora ne wich-kuot ma tuono nokelona kod kaka jomoko ne ng’iya malich. Kaka tuona ne medo medore, e kaka nachako paro yo ma ngimana ne dhi lokorego. Narumo! Nasayo Jehova mondo okonya.” Ere kaka Jehova nokonye? Owacho kama: “Nikech keto pacha e gik ma atimo koro ne ok yot, owete nojiwa mondo asom ndiko machieko chieko e bug Zaburi ma nyiso kaka Jehova rito joge. Najanwoyo somo ndikogo pile ka pile, kendo ndikogo nojiwa kendo hoya ahinya. Mosmos, jomoko nochako neno ka bwonjona medore. Ne giwacho ni yo ma nananogo ne jiwogi ahinya. Nafwenyo ni kare Jehova nosedwoko lamona! Nosekonya mondo alok kaka naparo ni nachalo. Nachako keto pacha kuom gima Wachne wacho e wi kaka onena, kata obedo ni atuora kamano.”

12. Sama inyagori gi tuo, ere kaka Jehova nyalo konyi?

 12 Ka po ni inyagori gi tuo moro, bed gadier ni Jehova ong’eyo gima ikaloe. Saye mondo okonyi bedo gi paro makare e wi tuoni. Kae to som Muma mondo ine weche mabeyo mokanoni e iye kanyo. Non ahinya-ahinya ndiko ma nyiso kaka Jehova ogeno jotichne. Timo kamano biro konyi neno kaka Jehova nyiso ng’wonone ne joma tiyone gi chunygi duto.​—Zab. 84:11.

SAMA WECHE YUTO OK DHINI MABER

Ng’eyo ni Jehova osingo ni obiro ritowa nyalo konyowa sama wamanyo tich to ok wayudi (Ne paragraf mar 13-15)

13. Ka wi ot olalo tich, onyalo winjo nade?

13 Wiye udi duto dwaroga ni girit joodgi e yo maber. Par ane ka owadwa moro olalo tich ma onge kosa moro amora motimo, to otemo manyo tich machielo to ok oyudi. Gima kamano nyalo nyoso chunye mi onere ka ng’at manono. Ere kaka keto pache kuom singo mag Jehova nyalo konye?

14. Ang’o momiyo Jehova timoga gik mosingo?

14 Kinde duto, Jehova timoga gik mosingo. (Jos. 21:45; 23:14) Nitie gik momiyo otimo kamano. Mokwongo, ok odwar ketho nyinge. Osewacho ni obiro rito jotichne mogeno, kendo oneno ni nyaka to ochop singono. (Zab. 31:1-3) Mar ariyo, Jehova ong’eyo ni chunywa nyalo nyosore ka po ni ok oritowa kaka joode. Osingo ni obiro pidhowa e yor ringruok kod e yor chuny, kendo onge gimoro amora ma nyalo tame chopo singono!​—Mat. 6:30-33; 24:45.

15. (a) En pek mane ma Jokristo mokwongo noromogo? (b) Zaburi 37:18, 19 miyo wabedo gadier gi wach mane?

15 Sama waparo gimomiyo Jehova timoga gik mosingo, mano nyalo miyo wanyagre gi pek mag yuto ka wan gi chir. Ne  ane ranyisi mar Jokristo mokwongo. Ka ne sand omuoch Jerusalem, “jopuonjre duto ne okere . . . , mak mana joote.” (Tich 8:1) Mano nokelo ang’o? Pek mag yuto! Nenore ni nitie Jokristo moko ma nolalo utegi kod ohelnigi. To Jehova ne ok ojwang’ogi, to gin bende ne ok gilalo mor margi. (Tich 8:4; Hib. 13:5, 6; Jak. 1:2, 3) Jehova nokonyo Jokristogo, kendo wan bende obiro konyowa.​—Som Zaburi 37:18, 19.

SAMA INYAGORI GI CHANDRUOGE MA BIRO NIKECH BEDO MOTI

Keto pachwa kuom gik ma wanyalo timo sama wati nyalo miyo wabed gadier ni Jehova pod ogenowa ahinya kendo ni omor gi gik ma watimone (Ne paragraf mar 16-18)

16. En ang’o ma nyalo miyo wachak paro ni onge gima long’o ma wanyalo miyo Jehova?

16 Sama wamedo bedo moti, wanyalo chako paro ni onge gima long’o ma koro wanyalo miyo Jehova. Mano e kaka samoro Ruoth Daudi ne paro ka koro nochako bedo moti. (Zab. 71:9) Ere kaka Jehova nyalo konyowa sama kamano?

17. Ang’o ma wanyalo puonjore kuom gima notimore ne Nyaminwa Jheri?

17 Ne ane ranyisi mar Nyaminwa Jheri. Ne ogwele mondo odhi e tiegruok moro ma nidhi tim e Od Romo. Tiegruogno ne dhi konyo owete gi nyimine mondo ging’e kaka ginyalo rito kuondewa mag lamo. Jheri nowacho kama: “Aseti, an chi liel, kendo aonge gi lony moro amora ma anyalo konyogo Jehova. An ng’at manono.” Ka nodong’ ndalo achiel to tiegruogno chakore, nolemo ahinya gotieno koolo ne Jehova chunye. Kinyne ka nodhi e Od Romo, pod noparore ka be adier nowinjore obed kanyo. Ka ne tiegruok dhi nyime, achiel kuom owete ma ne puonjo nojiwo ni lony maduong’ ma wanyalo bedogo en yie mondo Jehova opuonjwa. Jheri wacho kama: “Nawacho e chunya  ni, ‘Lony ma kamano to donge an-go!’ Nachako ywak nikech nafwenyo ni Jehova ne dwoko lamona. Naneno ni Jehova ne jiwa ni kare an gi gimoro malong’o ma nanyalo miye, kendo ni noikore tiega!” Jheri paro odiechieng’no kowacho kama: “Nadonjo e Od Romo ka aluor luor kendo ka chunya onyosore. Kata kamano, naa kanyo ka an gi chir, kojiwa, kendo ka an gadier chuth ni Jehova pod ogena ahinya!”

18. Ere kaka Muma konyowa ng’eyo ni Jehova ogeno gik ma watimone kata obedo ni wamedo bedo moti?

18 Kaka wamedo bedo moti, pod onego wabed gadier ni Jehova nigi tich modwaro ni watimne. (Zab. 92:12-15) Yesu nopuonjowa ni kata obedo ni koro ok wanyal timo mathoth kaka dwaher, Jehova pod mor gi gimoro amora ma wanyalo timone e chalwano. (Luka 21:2-4) Omiyo, ket pachi mana kuom gik ma pod inyalo timo. Kuom ranyisi, inyalo lando ne jomamoko wach Jehova, inyalo lemo ne Jokristo weteni, kendo inyal jiwo jomoko mondo gimed chung’ motegno. Jehova neni kaka jatich wadgi, ok nikech gik mitimo, to nikech iikori luwo kaka ochiki.​—1 Kor. 3:5-9.

19. Jo-Rumi 8:38, 39 miyo wabedo gadier gi wach mane?

19 To mano kaka wamor tiyo ne Jehova ma en Nyasaye mogeno jotichne duto! Nochueyowa mondo watim dwache, kendo lame e gima duong’ e ngimawa. (Fwe. 4:11) Kata obedo ni jopiny nyalo nenowa ka joma nono, Jehova to wiye ok nyal kuot kodwa. (Hib. 11:16, 38) Sama chunywa onyosore nikech tuo, pek mag yuto, kata nikech wati, waparuru kinde duto ni kata ang’o ma timre, onge gima nyalo pogowa gi hera ma Wuonwa ma ni e polo oherowago.​—Som Jo-Rumi 8:38, 39.

^ par. 5 Be gimoro osegatimore e ngimani mi inenori ka ng’at manono? Sulani biro paroni kaka Jehova ogeni kendo oheri ahinya. Obiro wuoyo kuom gik ma nyalo miyo kik ichari kata bed ni ang’o ma timore e ngimani.

WER 30 Wuora, Nyasacha, Kendo Osiepna