Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK 1

“Dhiuru . . . Ulok Ji Obed Jopuonjrena”

“Dhiuru . . . Ulok Ji Obed Jopuonjrena”

NDIKO MAR HIGA 2020: “Dhiuru . . . ulok ji obed jopuonjrena, kubatisogi.”​—MAT. 28:19.

WER 79 Puonjgi Gichung’ Motegno

GIMA SULANI WUOYE *

1-2. En ang’o ma malaika moro nyiso mon moko modhi e liel ma ne oyikie Yesu, to Yesu nyisogi wach mane?

WADOG ane nyaka e higa mar 33. En tarik 16 kogwen, dwe mar Nisan. Osekalo seche 36 nyaka ne yik Ruoth Yesu Kristo. Mon moko mohero Nyasaye omondo kama noyikee mondo giwir ringrene gi gik ma golo suya mamit kod modhi. Ka gichopo kanyo, wach moro mako dhogi! Giyudo ka liel ni nono. Malaika moro nyisogi ni osechier Yesu, kae to omedo kama: “Osetelonu Galili. Kuro e ma ubiro nenee.”​—Mat. 28:1-7; Luka 23:56; 24:10.

2 Bang’ ka mon-go osewuok e liel kanyo, Yesu dhi irgi kae to onyisogi kama: ‘Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili kendo gibiro yuda kuno.’ (Mat. 28:10) Nyaka bed ni Yesu nigi wach moro makende modwaro nyiso jopuonjrene, nikech ma e romo mokwongo mochano kodgi bang’ chierne.

CHIK MAR LOKO JI OBED JOPUONJRE NOMI JOMAGE?

Ka ne Yesu oromo gi jootene kod jomamoko Galili bang’ chierne, nochikogi niya: “Dhiuru . . . ulok ji obed jopuonjrena” (Ne paragraf mag 3-4)

3-4. Ang’o momiyo wanyalo wacho ni chik ma yudore e Mathayo 28:19, 20 ne ok omi mana joote 11 kende? (Ne picha manie nyim gaset.)

3 Som Mathayo 28:16-20. E romo ma Yesu nochanono, nonyiso jopuonjrene tich maduong’ ma ne gi dhi timo e kindego, kendo mano e tich ma wan bende watimo e kindegi. Yesu nowacho niya: “Dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena, . . . kupuonjogi timo gik moko duto ma asechikou.”

4 Yesu dwaro ni jopuonjrene duto oland wach maber. Ne ok oweyo tijno ne jootene apar gachielka kende. Ang’o momiyo wawacho kamano? Par ane, be ne en gi jootene 11 kende  sama nogolo chikno e got ma Galili? Ooyo. Par ni ka malaika nonyiso mon ma nomondo e lielka ni Yesu nosetelonegi Galili, nomedo kama: “Kuro e ma ubiro nenee.” Omiyo, nyaka bed ni ne nitie mon ma nohero Nyasaye e romono. E wi mago, jaote Paulo konyowa ng’eyo ni Yesu “nofwenyore ne owete mokalo 500 ma nochokore kamoro achiel.” (1 Kor. 15:6) To ne gichokore kanye?

5. Ndiko mar 1 Jo-Korintho 15:6 konyowa ng’eyo wach mane?

5 Nitie gik ma nyalo konyowa ng’eyo ni ka ne Paulo wacho weche ma yudore e 1 Jo-Korintho 15:6, nowuoyo kuom romo ma Yesu notimo gi jopuonjrene Galili miwuoyoe e Mathayo sula mar 28. Gin gik mage? Mokwongo, thoth jopuonjre Yesu ne gin Jo-Galili. Omiyo, got ma ne ni Galili e ma ne nyalo bedo mayot romoe gi ji mang’eny kar romo kodgi e od ng’ato Jerusalem. Mar ariyo, noyudo Yesu oseromo gi jootene 11 e ot moro Jerusalem. Ka dine bed ni Yesu ne dwaro ni jootene kende e ma otim tij loko ji obed jopuonjre, di ne onyisogi mano ka en Jerusalem kar luongogi kendo Galili gi mon moko kod ji mang’eny.​—Luka 24:33, 36.

6. Mathayo 28:20 nyiso nade ni chik ma ne Yesu ogolo mar loko ji obed jopuonjre pod tiyo e ndalowagi, to ji luwo chikno e rang’iny mane?

6 Ne ane wach mar adek. Chik ma ne Yesu ogolo mar loko ji obed jopuonjre ne ok omi mana Jokristo ma nodak e ndalone kende. Wang’eyo mano nade? Yesu notieko chiwo chikno kowacho ne jolupne niya: “An kodu kinde duto nyaka e giko mar ndalo.” (Mat. 28:20) Mana kaka Yesu nowacho, e ndalowagi, tij loko ji obed jopuonjre itimo e rang’iny ma malo ahinya. Parie ni higa ka higa, ibatisoga ji ma hawo 300,000 mondo gibed Joneno mag Jehova kendo jopuonjre Yesu Kristo!

7. Ang’o ma koro wadwaro nono, to nikech ang’o?

7 Ji mang’eny ma puonjore Muma timoga dongruok ma batisgi. Kata kamano, nitie jomoko ma puonjore kodwa to gidigni e kawo okang’ mar batiso. Gihero puonjruok, kata kamano, ok gitim dongruok mondo obatisgi. Ka ipuonjori gi ng’ato Muma, wang’eyo ni igombo ahinya mondo ikonye tiyo gi gik ma opuonjore e ngimane kendo otim dongruok mi obed japuonjre Kristo. Koro, wadwaro neno gik ma wanyalo timo mondo wakony jopuonjre oher Jehova kendo gitim dongruok. Ang’o momiyo ber ka wanono wachno? En nikech seche moko nyaloga chopo kama nyaka wayier ka be wabiro dhi nyime puonjore gi ng’ato kata ooyo.

TEM KONYO JOPUONJRE MONDO GIHER JEHOVA

8. Ang’o momiyo seche moko ok yot konyo jopuonjre mondo giher Jehova?

8 Jehova dwaro ni ji otine nikech gihere. Omiyo, dwarowa maduong’ en konyo jopuonjre mondo ging’e ni Jehova dewogi kendo oherogi. Dwaher konyogi mondo gine Jehova kaka “wuon nyithi kiye kendo jang’ad-buch mond liete.” (Zab. 68:5) Kaka joma ipuonjo Muma medo hero Jehova, e kaka gibiro medo neno kaka Jehova oherogi, kendo gin be gibiro medo here. Nitie jopuonjre moko ma nyalo yudo ka ok yotnegi neno Jehova kaka Wuoro ma jahera, nikech wuonegi ne ok oherogi. (2 Tim. 3:1, 3) Sama ipuonjori kodgi, tem jiwonegi kido mabeyo mag Jehova. Konygi mondo ging’e ni Nyasachwa ma jahera dwaro ni giyud ngima ma nyaka chieng’, kendo oikore konyogi yudo ngimano. Ang’o kendo ma wanyalo timo?

9-10. Gin buge mage monego watigo e puonjo ji Muma, to nikech ang’o?

 9 Ti gi bug “Gima Muma Puonjo” kod “Ritreuru e Hera mar Nyasaye.” * Bugego olos mondo okony jopuonjre hero Jehova. Kuom ranyisi, sula mokwongo e bug Gima Muma Puonjo nigi wiye matindo ma wacho kama: Be Nyasaye dewowa kuom adier?, Nyasaye winjo nade sama ji chandore?, kod Inyalo bedo osiep Jehova. To nade bug “Ritreuru e Hera mar Nyasaye”? En olose mondo okony japuonjre neno kaka tiyo gi puonj mag Muma nyalo bero ngimane kendo miyo osud machiegni gi Jehova. Kata ka po ni isegapuonjori bugego gi jomamoko, pod dwarore ni iikri maber ne puonjruok ka puonjruok kiketo dwaro mag japuonjre ka japuonjre e pachi.

10 To nade ka japuonjre nigi penjo e wi wach moro miwuoye e buk ma ok ni e Gik Mwatiyogo e Puonjo Ji Muma? Inyalo nyise ni osom buk ma wuoyo kuom wachno e  thuolone owuon mondo kik uchoch puonjruok mudhigo nyime e bug Gima Muma Puonjo kata “Ritreuru e Hera mar Nyasaye.”

Chak puonjruok gi lamo (Ne paragraf mar 11)

11. En karang’o monego wachak puonjruok gi lamo kendo tiekogo, to ere kaka wanyalo konyo japuonjre ng’eyo gimomiyo mano dwarore?

11 Chak puonjruok gi lamo. Ka ber, mapiyo bang’ ka puonjruok osegurore maber, onego uchakga gi lamo kendo utiekgo. Nyaka wakony japuonjre ng’eyo ni wanyalo winjo tiend weche ma ni e Muma mana ka Nyasaye okonyowa gi rohone. Jolendo moko tiyoga gi ndiko mar Jakobo 1:5 sama gidwaro konyo jopuonjregi neno gimomiyo lamo dwarore. Ndikono wacho niya: “Ka nitiere ng’ato e kindu mochando rieko, osik kokwayo Nyasaye.” Kae to gipenjo japuonjre kama: “En yo mane ma wanyalo kwayogo Nyasaye rieko?” Kinde mang’eny, jopuonjre biro dwoko ni, “Lamo.”

12. Ere kaka inyalo tiyo gi Zaburi 139:2-4 e konyo japuonjre ng’eyo weche monego onyis Jehova sama olemo?

12 Puonj japuonjreni kaka onego olem. Konye ng’eyo ni Jehova diher winje konyise weche mowuok e chunye. Lerne ni sama olemo kar kende, onyalo wacho ne Jehova wach moro amora ka en thuolo​—kata mana gik ma ok dopim ne dhano moro amora. Ok onego opand wach moro amora sama olemo, nikech Jehova ong’eyo nyaka gik ma waparo. (Som Zaburi 139:2-4.) Bende, wanyalo jiwe ni ka en gi paro moko maricho kata timbe moko ma doher weyo, onyalo kwayo Nyasaye mondo okonye. Kuom ranyisi, wawach ni japuonjre moro osebedo ka puonjore kuom thuolo malach to pod ohero nyasi moro motudore gi dinde mag miriambo. Ong’eyo maber ni ok owinjre otim nyasino, kata kamano, nitie weche moko mitimo e nyasino ma pod more. Jiwe ni onyis Jehova adimba kaka owinjo e chunye kendo osaye mondo okonye hero gik mabeyo.​—Zab. 97:10.

Gwel japuonjre e chokruoge (Ne paragraf mar 13)

13. (a) Ang’o momiyo dwarore ni wagwel jopuonjre e chokruoge mapiyo kaka nyalore? (b) Ang’o ma wanyalo timo mondo japuonjre obi owinj ka en thuolo chieng’ mobiro e chokruok?

13 Gwel japuonjre e chokruoge mapiyo kaka nyalore. Gik ma japuonjre biro winjo kata neno sama obiro e chokruok nyal mulo chunye mi ochak timo dongruok e weche Nyasaye. Nyise vidio mar Ang’o ma Timorega e Kingdom Hall? kendo ikwaye mondo udhi kode e chokruok. Nyise ni inyalo kata chulone mtoka ka dwarore. Ber kidhi gi jolendo mopogore opogore e puonjruok maru. Kitimo kamano, japuonjreno biro ng’ere gi owete gi nyimine moko e kanyakla, to mano biro miyo owinj ka en thuolo chieng’ mobiro e chokruok.

KONY JAPUONJRE MONDO OMED TIMO DONGRUOK E WECHE NYASAYE

14. En ang’o ma nyalo jiwo japuonjre mondo omed timo dongruok e weche Nyasaye?

14 Dwarowa maduong’ en konyo japuonjre mondo otim dongruok e winjruokne gi Nyasaye. (Efe. 4:13) Seche ma ng’ato oyie mondo wapuonjre kode Muma, samoro onyaloga mana keto pache kuom kaka puonjruogno nyalo konye owuon. Kata kamano, sama japuonjre medo hero Jehova, mano biro jiwe mondo ochak paro kaka onyalo konyo jomamoko, moriwo nyaka joma ni e kanyakla. (Mat. 22:37-39) E sama owinjore, nyise ting’ ma en-go mar siro tij Pinyruoth kokalo kuom chiwo mag pesa.

Puonj japuonjreni gima onego otim ka chandruok moro oneno (Ne paragraf mar 15)

15. Ere kaka wanyalo konyo japuonjre mondo ong’e gima onego otim ka chandruok moro oneno?

15 Puonj japuonjreni gima onego otim ka  chandruok moro oneno. Wawach ni japuonjreni ma en jalendo ma pok obatisi onyisi ni ng’ato ochwanye e kanyakla. Kar riwe lwedo e wachno, donge nyalo bedo maber kilerone yore ma Muma chiwo monyalo tiekogo wachno? Onyalo ng’wono ne owadwa kata nyaminwa mochwanyeno, to ka ok onyal timo mano, onego odhi owuo kode e yo mang’won ka dwache maduong’ en loso kue e kindgi. (Pim gi Mathayo 18:15.) Konye iko weche monyalo dhi tiyogo. Nyise kaka onyalo manyo weche mamoko ma nyalo konye kotiyo gi JW Library®, Buk Makonyo Joneno mag Jehova e Timo Nonro, kod jw.org®. Kaka omedo yudo tiegruok ka pok ochopo e batiso, e kaka obiro medo ng’eyo yore monyalo losogo weche e kinde gi jomamoko e kanyakla kata bang’ kosebatise.

16. Sama igwelo jolendo mamoko e puonjruok, mano konyo nade?

16 Gwel jolendo mamoko e puonjruoku, moriwo nyaka jarit-alwora. Mano konyo nade? Mopogore gi weche ma waseneno motelo, jolendo mamoko nyalo konyo japuonjreni e yo ma samoro in di ne ok itimo. Kuom ranyisi, wawach ni japuonjreni osetemo nyading’eny mondo owe madho ndawa, to pod otame. Inyalo dhi ire gi jalendo moro ma notemoga nyading’eny mondo owe ndawa, to nosiko kodokie adoka, kata kamano, gikone noweyo chuth. Jalendono nyalo miyo japuonjreni paro ma nyalo konye. Kiwinjo kiluor tayo puonjruogno ka in gi jalendo ma nigi lony moloyi, kwaye mondo en e ma ota chieng’no. Lony ma jolendo mamoko nigo nyalo konyo japuonjreni. Par ni dwarowa maduong’ en konyo japuonjre mondo obed mochwiny kendo otim dongruok e winjruokne gi Nyasaye.

SAMA NYALO DWARORE NI IWE PUONJORI GI NG’ATO

17-18. Gin gik mage monego inon sama iyiero ka be onego iwe puonjori gi ng’ato?

17 Ka japuonjreni ok tim dongruok, biro chopo kama ipenjori ka be onego iwe puonjori kode koso ooyo. Sama inono ka be onego itim kamano, ber keto nyalone e paro. Jomoko timoga dongruok piyo moloyo jomamoko. Kuom mano, penjri kama: ‘Be japuonjreno timo dongruok e okang’ moro ka luwore gi chalne?’ ‘Be osechako timo lokruok moro amora e ngimane ka luwore gi gik mopuonjore?’ (Mat. 28:20) Kata obedo ni japuonjre nyalo timo dongruok mosmos, lokruoge motimo e ngimane onego bed ni nenore ayanga.

18 To nade ka isepuonjori gi ng’ato aming’a to onge gimoro amora mosetimo ma nyiso ni omor gi gik mopuonjore? Ne ane ranyisini: Isetieko puonjori gi ng’ato bug Gima Muma Puonjo, kendo samoro usekata chako bug “Ritreuru e Hera mar Nyasaye,” to pok onyono Od Romo kata dichiel, to kata mana Rapar owinjoga awinja! To nyading’eny obare ne puonjruok nikech weche  moko ma ok ochuno. Ka en kamano, nyalo bedo maber kiwuoyo kode ayanga e wachno. *

19. En penjo mane minyalo penjo japuonjre ma ok tim dongruok, to ang’o monego itim kisewinjo dwoko mare?

19 Inyalo chako kama: ‘Iparo ni ang’o ma dimoni bedo Janeno mar Jehova?’ Japuonjreno nyalo dwoki ni, ‘Puonjruok Muma to mitna amita, to bedo Janeno mar Jehova to da!’ Ka mano e gima nyalo a e dhoge bang’ puonjruok kuom kinde malach kamano, be onego idhi nyime puonjori kode adier? Komachielo, japuonjreno nyalo eloni gima osebedo ka mone timo dongruok. Kuom ranyisi, samoro oneno ni en ok onyal lendo ot ka ot. Kiseng’eyo gima chande, yot mondo ikonye.

Kik iketh sa gi ng’ama ok tim dongruok moro amora (Ne paragraf mar 20)

20. Ere kaka Tich Joote 13:48 nyalo konyowa ng’eyo joma onego wadhi nyime puonjorego kod monego wawe?

20 Gima lit en ni moko kuom joma wapuonjo Muma chal gi Jo-Israel ma ndalo Ezekiel. Ne ane gima Jehova nonyisogi kokalo kuom janabi Ezekiel: “Ne! Ichalonegi mana ka wend kisera miwero gi dwol mamit, kendo mitugo gi gir thum ma nigi tonde migwelo. Gibiro winjo wecheni to onge kata ng’at achiel ma biro timogi.” (Eze. 33:32) Seche moko wanyalo winjo ka teknwa nyiso ng’ato achiel kachiel ni koro ok wabi dhi nyime puonjore kode. Kata kamano, “ndalo modong’ nok.” (1 Kor. 7:29) Kar ketho sa gi ng’ama ok tim dongruok moro amora, onego wati gi thuolono e manyo joma nyiso ni ‘chunygi ni kare ne ngima mochwere.’​—Som Tich Joote 13:48.

Nyalo bedo ni nitie jomoko e alworau ma lemo mondo Nyasaye okonygi ng’eyo Muma (Ne paragraf mar 20)

21. Ndiko mar higa 2020 en mane, to ang’o momiyo ober?

21 Ndiko mar higa 2020 biro jiwowa mondo waket pachwa e medo nyak e tij loko ji obed jopuonjre Yesu. Oting’o moko kuom weche ma ne Yesu owacho e romo ma notimo gi jopuonjrene e got ma ni Galili. Ndikono wacho niya: “Dhiuru . . . ulok ji obed jopuonjrena, kubatisogi.”​Mat. 28:19.

Wang’aduru e chunywa ni wabiro dhi nyime keto pachwa e medo nyak e tij loko ji obed jopuonjre, kendo konyogi ma gichop e batiso (Ne paragraf mar 21)

WER 70 Wamany Joma Owinjore

^ par. 5 Ndiko mar higa 2020 jiwowa ni ‘walok ji obed jopuonjre.’ Mae en chik momi Jokristo duto. Ere kaka wanyalo chopo e chuny joma wapuonjo Muma mondo gibed jopuonjre Kristo? Sulani biro konyowa neno kaka wanyalo konyo jopuonjrewa mag Muma mondo gisud machiegni gi Jehova. Bende, wadwaro nono gik ma nyalo konyowa ng’ado paro ka be owinjore wawe puonjore gi ng’ato kata ooyo.

^ par. 9 Ka bug Jinsi ya Kudumu Katika Upendo wa Mungu oseyudore e dhou, en e monego koro uti kode.

^ par. 18 Ne vidio ma wiye wacho ni Weyo Puonjruok gi Japuonjre Muma ma ok Tim Dongruok ma yudore e JW Broadcasting®.