Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR PUONJRUOK MAR 5

Kinda ma Watimo Mondo Wadhi e Chokruok Nyiso Ang’o Kuomwa?

Kinda ma Watimo Mondo Wadhi e Chokruok Nyiso Ang’o Kuomwa?

“[Dhiuru] nyime lando tho mar Ruodhwa nyaka chop obi.”​—1 KOR. 11:26.

WER 18 Wagoyo Erokamano Kuom Rawar

GIMA SULANI WUOYE *

1-2. (a) Ang’o ma Jehova neno sama ji tara gi tara ochokore e Rapar mar tho Kristo? (Ne picha manie nyim gaset.) (b) Ang’o ma wadwaro nono e sulani?

PAR ane gima Jehova neno sama ong’iyo piny ngima kendo oneno dhano tara gi tara kochokore e Rapar mar tho Kristo. Ok one anea jogo e rumbi; kar mano, oneno ng’ato ka ng’ato ma ni e chokruogno. Kuom ranyisi, oneno joma ok barega ne chokruogno higa ka higa. Oneno bende joma timoga kinda mondo gibi kata obedo ni isandogi. Oneno jomoko bende ma ok biga ahinya e chokruogewa, to kochopo Rapar to ok gibare kendo ginene kaka chokruok mochuno. Jehova neno bende joma e ka ohango biro e Rapar, ma be samoro obiro mana mondo ginee ni to ang’o ma dhiga nyime e chokruogno.

2 Kuom adier, Jehova mor matek sama oneno ka ji mang’eny biro e Rapar. (Luka 22:19) Kata kamano, kwan mar joma obiro e Rapar ok e gima duong’ modichgo. Gima more moloyo en gima chwalo jogo mondo gibi e chokruogno. E sulani, wadwaro nono penjo maduong’ni: Ang’o momiyo wadhiga e Rapar mar tho Yesu mitimoga higa ka higa kod chokruoge mag kanyakla ma Jehova oloso juma ka juma ne joge mohere?

(Ne paragraf mokwongo gi mar 2) *

BOLRUOK MIYO WADHI E CHOKRUOK

3-4. (a) Ang’o momiyo wadhiga e chokruok? (b) Sama wadhi e chokruok, mano nyiso ang’o kuomwa? (c) Ndiko mar 1 Jo-Korintho 11:23-26 nyiso nade gimomiyo ok onego wabare ne Rapar?

3 Gima duong’ momiyo wadhiga e chokruok en nikech chokruok en achiel kuom yore ma walamogo Jehova. Bende, wadhiga e chokruok mondo Jehova opuonjwa. Joma ng’are ok par ni nitie ng’ato ang’ata ma nyalo puonjogi  gimoro amora. (3 Joh. 9) Wan to wan gi siso mar yudo puonj kowuok kuom Jehova kod riwruok mare.​—Isa. 30:20; Joh. 6:45.

4 Sama wadhi e chokruok, wanyiso ni wabolore kendo waikore mondo opuonjwa. Wadhiga e Rapar mar tho Kristo, ok mana nikech waneno ni en chokruok mochuno, to kar mano, wadhi nikech wabolore kendo waikore luwo chik ma Yesu nomiyowa niya: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” (Som 1 Jo-Korintho 11:23-26.) Chokruogno tego geno ma wan-go mar kinde ma biro, kendo oparonwa kaka Jehova oherowa. Kata kamano, Jehova ong’eyo ni onego jiwwa kendo otegwa kinde ka kinde, to ok dichiel kende e higa. Omiyo, oikonwa chokruok juma ka juma kendo ojiwowa ni kik wabare ne chokruogego. Bolruok miyo wadhi e chokruok. Juma ka juma, watiyoga gi thuolo malach mondo waikre ne chokruok kendo wadhi e chokruogego.

5. Ang’o momiyo joma obolore kawoga okang’ mowinjore sama Jehova ogwelogi?

5 Higa ka higa, Jehova gweloga ji mondo opuonjgi, kendo joma obolore yiega timo kamano. (Isa. 50:4) Gibedo ma mor sama gibiro e Rapar, kendo mosmos gichakoga biro e chokruoge mamoko. (Zek. 8:20-23) Wabedoga ma mor kanyachiel kodgi sama Jehova ma e jakonywa kendo jawarwa puonjowa kendo tayowa. (Zab. 40:17) Kiwacho awacha adier, be nitie gimachielo ma nyalo bedo maber ma loyo yie mondo Jehova kod Yesu Wuode mohero ahinya opuonjwa?​—Mat. 17:5; 18:20; 28:20.

6. Ere kaka bolruok nochwalo ng’at moro mondo odhi e Rapar?

6 Higa ka higa, watimoga kinda e rwako ji mang’eny kaka nyalore mondo gibi e Rapar mar tho Yesu. Chokruogno osekonyo ji mang’eny mobolore. Ne ane ranyisini. Higni moko mokalo, owadwa moro nogwelo dichwo moro e Rapar. Dichwono nokawo otas ma nogwelego, en mana ni nonyiso owadwano ni ne ok odhi biro. Kata kamano, chieng’ Rapar, owadwano nohum nono ka noneno ng’atno ka obiro e Od Romo. Yo ma norwakgo ng’atno nomore ahinya mi nochako dhi e chokruogewa ma juma ka juma. Gimiwuoro en ni e higa ma noluwo, nobare ne chokruoge adek kende! Ang’o ma nochwalo ng’atno mondo okaw okang’ maber kamano? Bolruok ma nobolorego nomiyo oyie loko pache. Owadwa ma nogwelecha nowacho ni, “Ng’atni obolore ahinya.” Onge kiawa ni Jehova noywayo ng’atni mondo obi olame, kendo sani osebatise.​—2 Sa. 22:28; Joh. 6:44.

7. Ere kaka gik ma wapuonjore e chokruogewa kod ma wasomo e Muma nyalo konyowa mondo wabolre?

7 Gik ma wapuonjore e chokruogewa kod ma wasomo e Muma nyalo konyowa mondo wabolre. E jumbe mochomo Rapar, thoth gik ma wapuonjorega e chokruogewa otudore gi ranyisi ma Yesu noketonwa kod kaka nobolore mi oyie chiwo ngimane mondo owar dhano. Kodong’ odiechienge matin to watimo Rapar, ijiwowaga mondo wasom kuonde moko e Muma ma lero gik ma notimore ka Yesu ne chiegni tho, chieng’ ma nothoe, kod chierne. Gik ma wapuonjore e chokruogego kod ma wasomo e Muma miyo wamedo goyo erokamano ahinya nikech misango ma Yesu nochiwo. Mano jiwowa mondo waluw ranyisine kuom bedo joma obolore kendo timo dwach  Jehova, kata mana sama timo mano ok yotnwa.​—Luka 22:41, 42.

BEDO GI CHIR MIYO WADHI E CHOKRUOK

8. Yesu nonyiso chir e yo mane?

8 Watemo bende luwo ranyisi mar Yesu e nyiso chir. Par ane chir ma nonyiso kodong’ ndalo manok to otho. Nong’eyo maber ni jowasike ne chiegni kuodo wiye, chwade, kendo nege. (Mat. 20:17-19) To e ma pod noyie mondo okal e mago duto. Ka ne sa ochopo ma koro ne idwa make, nonyiso jootene ma ne en-go Gethsemane kama: “Auru malo, wadhiuru. Neuru! Jandhokna osekayo machiegni.” (Mat. 26:36, 46) Kendo ka oganda ma noting’o ligengni ochopo ire, nowuok e lela mi onyisogi ni en e Yesu, kendo nonyiso ogandano ni giwe jootene odhi. (Joh. 18:3-8) Mano doko chir! E kindewagi, Jokristo mowal kod rombe mamoko temo matek mondo giluw ranyisi mar Yesu e nyiso chir. E yo mane?

Chir minyiso mondo idhi e chokruok jiwo jomamoko (Ne paragraf mar 9) *

9. (a) Ang’o momiyo seche moko chir dwarore mondo wadhi e chokruok ma ok wabare? (b) Ranyisi ma waketo nyalo jiwo nade owetewa gi nyiminewa motue e jela?

9 Nitie seche ma weche bedoga matek ma dwarore ni wabed gi chir e ka wadhi e chokruok ma ok wabare. Moko kuom owetewa gi nyiminewa ok bare ne chokruok kata obedo ni gikalo e kuyo mang’eny, chunygi onyosore, kata gituore. Jomoko bende dhi e chokruok kata obedo ni giyudo akwede mager kowuok kuom jodalagi kata sirkal. Par ane kaka ranyisi ma waketo jiwo owetewa gi nyiminewa motue e jela nikech makruokgi motegno gi Jehova. (Hib. 13:3) Sama giwinjo kaka wadhi nyime tiyo ne Jehova e bwo tembe, giyudo jip kendo mano miyo gimedo bedo gi yie kod chir, kendo gimedo makore gi Jehova. Mano e gima notimore ne jaote Paulo. Ka ne otueye e jela e piny Rumi, nobedo ma mor ahinya ka nowinjo ni Jokristo wetene pod nomakore gi Nyasaye. (Fil. 1:3-5, 12-14) Kinde machuok ka ne pok ogonye kata mapiyo bang’ ka nosegonye, nondiko barua ne Jo-Hibrania. E baruano, nojiwo Jokristogo ni gimi heragi odhi nyime kendo kik gijwang’ chokruok mag lamo.​—Hib. 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Gin jomage monego wagwel e Rapar? (b) Ndiko mar Jo-Efeso 1:7 nyiso nade gimomiyo wagweloga ji e Rapar?

10 Wanyiso chir ahinya sama wagwelo wedewa, joma watiyogo, kod jirendewa mondo gibi e Rapar. Ang’o momiyo wagwelogi? En nikech wamor ahinya gi gima Jehova gi Yesu osetimonwa. Dwaher ni gin bende ging’e kaka ginyalo yudo “ng’wono mogundho” ma Jehova osenyisowa kokalo kuom rawar.​—Som Jo-Efeso 1:7; Fwe. 22:17.

11 Sama wanyiso chir kuom dhi e chokruok, wanyiso kido moro bende maber ahinya, ma en kido ma Nyasaye gi Wuode bende nyiso e okang’ malach.

 HERA CHWALOWA MONDO WADHI E CHOKRUOK

12. (a) Ere kaka chokruogewa konyowa medo hero Jehova kod Yesu? (b) Ndiko mar 2 Jo-Korintho 5:14, 15 jiwowa mondo watim ang’o ka waluwo ranyisi mar Yesu?

12 Hera ma waherogo Jehova kod Yesu chwalowa mondo wadhi e chokruogewa. Kae to gik ma wapuonjore e chokruogego miyo wamedo hero Jehova gi Yesu. Sama wan e chokruok, iparonwaga gik ma gisebedo ka gitimonwa. (Rumi 5:8) Chokruok mar paro tho Yesu to koro paronwa moloyo kaka giherowa, moriwo nyaka joma pod ok ong’eyo ber ma misango Yesu kelo. Wanyiso ni wagoyo erokamano kuom luwo ranyisi mar Yesu odiechieng’ kodiechieng’. (Som 2 Jo-Korintho 5:14, 15.) E wi mano, chunywa chwalowa mondo wapak Jehova kuom chiwonwa rawar. Achiel kuom yore ma wapakogo Jehova en chiwo paro e chokruok gi chunywa duto.

13. Wanyalo nyiso nade ni wahero Jehova gi Yesu? Ler ane.

13 Wanyalo nyiso ni wahero Jehova gi Yesu kuom yie timo gik ma gidwaro, kata mana sama timo kamano ok yot. Thothne, nyaka watim kinda momedore mondo wadhi e chokruok. Kanyakla mang’eny timoga chokruok ma kor juma godhiambo bang’ tich sama ji ool. Chokruok machielo watimoga e giko juma sama thoth ji yueyo. Be Jehova neno kinda ma watimo mondo wadhi e chokruok sama waol? Ee, oneno te! Kendo kaka wamedo timo kinda mondo wadhi e chokruok, e kaka Jehova medo herowa.​—Mar. 12:41-44.

14. Ere kaka Yesu noketonwa ranyisi maber e nyiso hera?

14 Yesu noketonwa ranyisi maber e nyiso hera. Noyie mondo otho ne jopuonjrene kendo yo ma nodakgo ne nyiso ni dwachgi e ma noketo mokwongo. Kuom ranyisi, kata sama ne ool bang’ tiyo matek kata wach moro ne chando chunye, pod noyie bedo gi jopuonjrene. (Luka 22:39-46) To noketo pache kaka nonyalo konyo jomoko, to ok gima nonyalo yudo kuomgi. (Mat. 20:28) Ka wahero Jehova gi owetewa gadier, wabiro timo duto ma wanyalo mondo wadhi e nyasi  mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa kod chokruogewa mamoko.

15. Gin jomage ma wadich ahinya gi konyo?

15 Wan e riwruok madier mar owete e piny mangima kendo wahero tiyo gi thuolo mang’eny e gwelo jomamoko bende mondo oriwre kodwa. Kata kamano, wadich ahinya gi konyo “joma wan-go e yie,” moriwo nyaka joma nodok chien moweyo lendo kod biro e chokruok. (Gal. 6:10) Wanyiso ni waherogi sama wajiwogi ni gibi e chokruogewa to ahinya-ahinya e Rapar. Mana kaka Jehova gi Yesu, wamor ahinya sama ng’at ma nodok chien oduogo ir Jehova, ma en Wuonwa ma jahera kendo jakwadhwa.​—Mat. 18:14.

16. (a) Ere kaka wanyalo jiwore ng’ato gi ng’ato, to chokruogewa nyalo konyowa timo kamano e yo mane? (b) Ang’o momiyo magi e dweche ma berie ahinya paro weche ma Yesu nowacho e Johana 3:16?

16 E jumbe ma biro nyime kaegi, gwel ji mang’eny kaka nyalore mondo gibi e Rapar mar tho Yesu chieng’ Tich Abich godhiambo, April 19, 2019. (Ne sanduk ma wiye wacho ni “ Be Ibiro Gwelogi?”) E higani duto, wajiwreuru kuom biro e chokruoge duto ma Jehova oikonwa ma ok wabare. Kaka giko mar pinyni medo kayo machiegni, dwarore ahinya ni wadhi e chokruoge nikech chokruogego konyowa mondo wasik ka wabolore, ka wan jochir, kendo ka wan gi hera. (1 The. 5:8-11) Kuom mano, wadhiuru nyime nyiso gi chunywa duto ni wagoyo ne Jehova gi Yesu erokamano nikech hera ma giherowago!​—Som Johana 3:16.

WER 126 Rituru, Ubed Motegno

^ par. 5 Rapar mar tho Kristo mibiro tim chieng’ Tich Abich April 19, 2019 e ma biro bedo chokruok makende moloyo chokruoge duto ma higani. En ang’o ma biro chwalowa mondo wabed e chokruogno? En nikech wadwaro moro Jehova. E sulani, wadwaro nono gima kinda ma watimo mondo wadhi e Rapar kod chokruogewa ma juma ka juma nyiso kuomwa.

^ par. 50 PICHA MANIE NYIM GASET: Wagweloga ji tara gi tara e piny ngima mondo gibi e Chiemo Modhiambo mar Ruodhwal

^ par. 52 WECHE MA LERO PICHNI: Owadwa moro motue e jela nikech makruok gi Jehova oyudo barua ma jiwe mowuok kuom joode. Omor nikech ong’eyo ni wich ok owil kode. Oil ahinya kuom ng’eyo ni joode pod tiyo ne Jehova kata obedo ni tulo ng’eny e alworagi.