Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Penjo Moa Kuom Josombwa

Penjo Moa Kuom Josombwa

Muma wacho ni mondo ng’e ka be wach moro en adier, dwarore ni joneno ariyo ka dhi nyime obedie. (Kwan 35:30; Rap. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Tim. 5:19) Kata kamano, Chike ma nomi Musa ne wacho ni ka po ni dichwo moro nomako nyako mosetimgo singruok mar kend oko “e pap” monindo kode githuon, to nyakono nogoyo uwi, dichwono e ma ne bedo jaketho to nyakono ne onge ketho. Ang’o momiyo dichwono e ma nikwano kaka jaketho, to ok nyakono, to onge joneno mamoko?

Chik ma ni e Rapar mar Chik 22:25-27 ok ne tigo e pimo ka be dichwono ne nigi ketho kata ooyo, nikech mano ne nenore maler. Chikno nitiyogo e pimo ka be nyakono ne nigi ketho kata ooyo. Ne ane weche molworo ndikono.

Wes moko motelo wuoyo kuom dichwo ma ne onindo gi nyako ma kamano “e gweng’.” Dichwono nikwano ni ochodo nikech nyako mosetimgo singruok mar kend nikwano kaka nyako mosekendi. Nyako ma nonindgono to nikwano kaka jaketho nikech nang’o? En nikech “ne ok ogoyo uwi . . . kata obedo ni ne en e gweng’.” Ka di ne ogo uwi, jomoko di ne owinje mi okonye. En nonind kode nikech ne ok ogoyo uwi. Kuom mano, giduto ne gichodo kendo giduto ne gin gi ketho.​—Rap. 22:23, 24.

Kae to chik nowacho e Rapar mar Chik 22:25-27 kama: “Ka po ni dichwono ne oyudo nyako mosenyuomno [tiende ni, mosetimgo singruok mar kend] e pap moloye gi teko kendo onindo kode githuon, ng’atno kende e ma ibiro negi. Nyakono to kik tim ne gimoro amora, nimar en ok otimo richo moromo gi buch tho. Tim ma otimneno inyalo pim gi ng’at ma omonjo wadgi monego. Nimar ng’atno nomake e pap kendo nyako ma ne osenyuomno nogoyo uwi, to onge ng’at ma ne nyalo biro rese.”

E chal ma kamano, jong’ad bura nonego oyie gi gima nyakono nowacho. Nikech ang’o? En nikech “nogoyo uwi, to onge ng’at ma ne nyalo biro rese.” Omiyo, ne ok ochodo. Dichwono to ne nigi ketho mar nindo gi ng’ato githuon kod chodo, nikech ‘noloyo nyakono gi teko kendo nonindo kode githuon.’

Omiyo, kata obedo ni chikno nipimogo ka be nyakono en jaketho kata ooyo, chikno ne nyiso maler ni dichwono to ne nigi ketho mar nindo gi ng’ato githuon kod chodo. Wanyalo bedo gadier ni jong’ad burago ne ‘nono wachno matut’ ka gitiyo gi chike ma Nyasaye nonyisogi e yo maler kendo nyadinwoya.​—Rap. 13:14; 17:4; Wuok 20:14.