Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Indeks mar Weche Manie Ohinga mar Jarito ma 2018

Indeks mar Weche Manie Ohinga mar Jarito ma 2018

Ma nyiso gaset ma wechego yudoree

OHINGA MAR JARITO MAR PUONJRUOK

JONENO MAG JEHOVA

 • 1918​—Higni Mia Achiel Mosekalo, Okt.

 • En Mich Mane ma Wanyalo Miyo Jehova? (chiwo), Nov.

 • Jodongo gi Jokony-tich Luwo Ranyisi mar Timotheo, Apr.

 • Jokristo ma Hikgi Oniang’​—Jehova Mor Kodu, Sept.

 • Ne Gichiwore Giwegi e Piny Madagascar, Jan.

 • Ne Gichiwore Giwegi e Piny Myanmar, Jul.

 • Ohang Pidh Kodhi mag Pinyruoth (Portugal), Ago.

 • Tij Keyo Duong’! (Ukraine), Mei

 • Twege mag Ji Duto Nokonyo e Lando Wach Maber (Ireland), Feb.

KIDO GI KIT NGIMA JOKRISTO

 • Ere Kaka Inyalo Bedo gi Kuwe? Mei

 • Horuok​—Nano Ka Wan gi Geno, Ago.

 • ‘Joma Tir Nomor Kuom Jehova,’ Des.

 • Kech ‘Ji Duto,’ Jul.

 • Mor​—Kido ma Wayudo Kuom Nyasaye, Feb.

 • Mos Nigi Teko! Jun

 • Ng’wono​—Kido Minyiso gi Wach kod Tim, Nov.

MAMOKO

 • Be Chike mag Musa Nitiyogo e Ng’ado Buche? Jan.

 • Be Ing’eyo ni En Sa Adi? (Kinde Muma), Sept.

 • Nyasaye Di ne Oyie Kode (Rehoboam), Jun

 • Stefano ne Nigi Chuny Mokue Sama ne Isande, Okt.

MUMA

 • Puonjruok Muma Obedni Mamit Kendo Okonyi, Jul.

PENJO MOA KUOM JOSOMBWA

 • Ang’o momiyo igoroga Paulo ka en rabondo? Mach

 • Ang’o momiyo notim ne Zaburi 144:12-15 lokruok? Apr.

 • Dichwo gi dhako ma ok okendore monindo e ot achiel kendgi, Jul.

 • Gimomiyo ng’ato ok onego oket bugewa kod vidio e websait mamoko, Apr.

 • Jaote Paulo “ne oter nyaka e polo mar adek” kod “e paradiso” e yo mane? (2Ko 12:2-4), Des.

 • Jochiw-Kony ma Yesu nowuoyo kuomgi ne gin jomage? Nov.

SIGENDNI MAG NGIMA JOKRISTO

 • Jehova ne Ohoya e Chandruogena Duto (E. Bazely), Jun

 • Jehova Noguedho Yiero ma Natimo (C. Molohan), Okt.

 • ‘Jehova Osetimonwa Ng’wono’ (J. Bockaert), Des.

 • Jehova Pok Ojwang’a Kata Matin! (E. Bright), Mach

 • Ngimana Nochakore Marach To Nobedo Maber Bang’e (S. Herd), Mei

 • Ok Abi Yie Mondo Lwetena Ojony (M. Danyleyko), Ago.

 • Onge Gima Nyalo Tamo Jehova (B. Berdibaev), Feb.

SULA MAG PUONJRUOK

 • Be Ing’eyo Jehova Kaka Noa, Daniel, kod Ayub Nong’eye? Feb.

 • Be Ing’eyo Weche Duto Adier? Ago.

 • Be Itemo Matek Mondo Pachi Ochal gi Pach Jehova? Nov.

 • Bed Gadier ni Kristo Tayowa e Yo Maber, Okt.

 • Bed gi Yie Kendo Winj Jehova Mana Kaka Noa, Daniel, kod Ayub Notimo, Feb.

 • Bed Mang’won Kaka Jehova, Sept.

 • Bedo Ng’at ma Nigi Winjruok Maber gi Nyasaye Tiende En Ang’o? Feb.

 • Chiw Luor ne “Gima Nyasaye Oseriwo,” Des.

 • Dhi Nyime Bedo gi Winjruok Maber gi Nyasaye, Feb.

 • Dhi Nyime Hero Jokristo Weteni Kendo Ijiwgi, Sept.

 • En Hera Mane Makelo Mor Madier? Jan.

 • En Ng’a ma Chiko Pachi? Nov.

 • Gen Jehova Mondo Ibed Mangima! Nov.

 • Gimomiyo ‘Wadhi Nyime Nyago Olemo Mang’eny,’ Mei

 • Gimomiyo Wachiwo ne Wuon Gik Moko Duto, Jan.

 • Ichomo Wang’i Kuom Ng’a? Jul.

 • Jehova Ng’won Kata Obedo ni En e Wuon Teko Duto, Sept.

 • Jehova Ohero Joma ‘Nyago Olemo Ka Ginano,’ Mei

 • Jochiwo Gin Joma Mor, Ago.

 • Jokristo Madier Nyaka Batisi, Mach

 • Joma Mor Gin Joma Tiyo ne “Nyasaye Mamor,” Sept.

 • Jonyuol, Be Ukonyo Nyithindu Otim Dongruok Mondo Obatisgi? Mach

 • Kaka Wanyalo Bedo Thuolo Gadier, Apr.

 • Kik Ing’ad ne Ji Bura ka Luwore gi Kaka Ginenore gi Oko, Ago.

 • “Kung’eyo Wechegi, Un Joma Mor ka Utimogi,” Sept.

 • Luw Ranyisi mar Jehova, Nyasaye ma Jiwo Ji, Apr.

 • ‘Nawuoth e Adierani,’ Nov.

 • Ne Pogruok, Jan.

 • Ng’a ma Diher ni Ong’eyi Kendo Omor Kodi? Jul.

 • “Ng’a Man Kor Jehova”? Jul.

 • Ng’e Jasiki, Mei

 • “Ng’iew Adiera Kendo Kik Iuse,” Nov.

 • Nyasaye Rieyowa Nikech Oherowa, Mach

 • ‘Omiyo Joma Ool Teko,’ Jan.

 • “Pinyruodha Ok En mar Pinyni,” Jun

 • Puonjo Adiera, Okt.

 • Rapar Miyo Wabedo gi Kuwe kod Winjruok, Jan.

 • Rwako Welo en Gima Dwarore Ahinya! Mach

 • Sik Ka In gi Chuny Mokue Sama Lokruok Otimore e Ngimani, Okt.

 • Ti Kanyachiel gi Jehova Pile ka Pile, Ago.

 • Ti ne Jehova, Nyasaye ma Keto Ji Thuolo, Apr.

 • Un Rowere, Be Un gi Chenro mag Tiyo ne Nyasaye? Apr.

 • Un Rowere, Jachuechu Dwaro ni Ubed Mamor, Des.

 • Un Rowere, Unyalo Bedo gi Ngima Maber, Des.

 • Un Rowere​—Chung’uru Motegno Mondo Ukwed Jachien, Mei

 • Wabeduru e Winjruok Achiel Mana Kaka Jehova gi Yesu, Jun

 • Wacho Adiera, Okt.

 • Wajiwreuru Moloyo Kaka Giko Medo Sudo Machiegni, Apr.

 • Wan mag Jehova, Jul.

 • “Waromuru e Paradiso!” Des.

 • “Weuru Ler Maru Orieny” Mondo Jehova Oyud Duong’, Jun

 • ‘Winj Puonj Mondo Ibed Mariek,’ Mach

 • Yie Mondo Chike Nyasaye kod Puonjge Otieg Chunyi, Jun

OHINGA MAR JARITO MAR JI DUTO

 • Be Muma Pod Konyo e Kindegi? Na. 1

 • Ngima Biro Chalo Nade Kinde ma Biro? Na. 2

 • Nyasaye Winjo Nade Sama Ichandori? Na. 3