OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK Agost 2019

Gasedni oting’o sula mag puonjruok chakre Septemba 30 nyaka Oktoba 27, 2019.

“Ok Waol”!

Ere kaka geno ma wan-go ma kinde mabiro nyalo medo jiwowa mondo kik waol?

Herau Mondo Osik ka Medore

Barua ma nondik ne Jokristo ma ne ni Filipi nigi weche ma nyalo konyowa mondo herawa osik ka medore kata obedo ni wakalo e pek moko.

Ibiro Res “Joma Winjo Weche Mipuonjo”

Ere kaka wanyalo konyo wedewa opuonjre adiera kendo ging’e Jehova?

Kaka Inyalo Nyagori Maber ka Migapi Olokore

Owete gi nyimine moko nyalo yudo ka litnegi ahinya weyo migawo ma ne gigeno kendo gihero. Ang’o ma nyalo konyogi mondo ginyagre maber gi lokruok moseyudogi?

Yie​—Kido ma Miyo Wabedo gi Teko

Yie nyalo miyowa teko mar timo gik mang’eny. Ka wan gi yie, wanyalo nyagore gi chandruok moro amora, kata obed chandruok maduong’ ma romo nade.

Johana Jabatiso​—Ranyisi Mare Nyalo Miyo Wasik ka Wamor

Ere kaka wanyalo siko ka wamor kata mana sama weche ok dhinwa kaka dwaher?