Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Horuok—Nano Ka Wan Gi Geno

Horuok—Nano Ka Wan Gi Geno

NIKECH gik ma chando wi ji ng’eny ahinya e ‘ndalo mag gikogi,’ dwarore ni jo Jehova obed gi horuok moloyo kinde moro amora mosekalo. (2 Tim. 3:1-5) Piny opong’ gi joma oherore giwegi, joma ok oikore loso winjruok moro amora, kod joma onge ritruok. Joma nigi kido marichogo ongega gi horuok. Omiyo, Jakristo ka Jakristo onego openjre kama: ‘Be dibed ni tudruok gi jopiny osemiyo aweyo bedo gi horuok? Bedo gi horuok tiende en ang’o? To ang’o ma anyalo timo mondo asik ka an gi kido mar horuok?’

HORUOK EN ANG’O?

E Muma, horuok ok en aena nano e bwo chandruok. Kar mano, en nano gi gimomiyo. Ng’at ma nano ok ng’i mana dwache owuon sama ochandore, to ong’iyo nyaka gik ma miyo jomoko kelone chandruok kod ber ma nyalo betie kodhi nyime nano. Kuom mano, ng’at ma horega ok jog piyo gi ng’at mochwanye to onano ka en gi geno ni weche nyalo lokore ma bed maber. Mano e momiyo Muma chako gi ‘horuok’ sama okwano kido ma beyo ma joma nigi hera nigo. * (1 Kor. 13:4) Bende, okwano “horuok” kaka achiel kuom “olembe ma roho nyago.” (Gal. 5:22, 23) Kata kamano, mondo wabed gi horuok, ang’o ma dwarore ni watim?

GIK MA WANYALO TIMO MONDO WABED GI HORUOK

Mondo wabed gi horuok, nyaka wakwa Jehova rohone maler moikore chiwo ne ng’ato ang’ata mogeno kuome. (Luka 11:13) Kata obedo ni roho mar Nyasaye nigi teko mar konyowa nyago kidono, pod nyaka watim kinda wan wawegi ka luwore gi lamowa. (Zab. 86:10, 11) Mano nyiso ni nyaka watem matek mondo wanyis kidono pile ka pile e ka ogurre e chunywa. Kata bang’ timo mano, pod nitie gik mamoko ma nyaka watim mondo wasik ka wan gi kidono. Ang’o kendo ma nyalo konyowa?

Wanyalo bedo gi horuok ka wanono kit ngima Yesu kendo waluwo ranyisine. Mano e momiyo ka ne jaote Paulo osewuoyo kuom kido mag “dhano manyien” moriwo nyaka “horuok,” nowacho kama: “Weuru mondo kuwe mar Kristo oloch ei chunyu.” (Kol. 3:10, 12, 15) Wanyalo yie mondo kue mar Kristo oloch e chunywa kuom bedo gi geno motegno ni e kinde mowinjore, Nyasaye biro rieyo weche ma chandowa. Mano e gima Yesu bende notimo. Ka waluwo ranyisi mar Yesu, ok wabi yie mondo iwa owang’ ma chop kama koro ok wahore sama weche tek.—Joh. 14:27; 16:33.

Kata obedo ni wan gi siso mar donjo e piny manyien, wapuonjore bedo joma hore sama waparo matut kaka Jehova bende  hore kodwa. Muma wacho niya: “Jehova ok dhi mos kuom wach chopo singone kaka jomoko paro ni odhi mos, to ohore kodu nikech ok odwar ni oketh ng’ato ang’ata, to odwaro ni ji duto ochop kama gilokoe chunygi gia e richo.” (2 Pet. 3:9) Sama waparo matut yo ma Jehova horego kodwa, donge mano jiwowa mondo wan bende wahore gi jowetewa? (Rumi 2:4) Kare gin weche kaka mage ma nyalo dwarore ni wanyisie kido mar horuok?

GIK MA DWARO HORUOK

Nitie gik mang’eny ma timore pile ka pile ma nyalo dwaro ni wahore. Kuom ranyisi, sama iwinjo ka wach moro ili e chuny mbaka, nyalo dwarore ni ihori ahinya mondo iwe jomoko owuo mondi. (Jak. 1:19) Seche moko nyalo dwarore ni ibed gi horuok sama weche moko oriwi gi owete kata nyimine ma timbegi moko ok mori. Sama gik ma kamago otimore, kik ichwanyri mapiyo, kar mano par kaka Jehova gi Yesu bende hore kodwa kata obedo ni wan gi nyawo mang’eny. Ok giket pachgi kuom ketho matindo tindo ma watimo. Kar mano, giketo pachgi kuom kido mabeyo ma wan-go kaachiel gi kinda ma watimo mondo wamed bedo joma beyo.—1 Tim. 1:16; 1 Pet. 3:12.

Gima chielo ma nyalo ketowa e tem mar weyo bedo gi horuok en sama ng’ato ohangonwa wach. Kinde mang’eny, bedoga mayot mondo iwa owang’ ma wachak wacho weche mathoth ka watemo nyisogo ni gino en miriambo. Kata kamano, Wach Nyasaye to nyisowa gima opogore. Owacho kama: “Horuok . . . ber moloyo sunga. Kik iyi wang’ piyo, kendo kik ibed gi sadha e chunyi, nikech joma ofuwo ema timo kamano.” (Ekl. 7:8, 9, The Bible in Luo, 1976) Omiyo, kata bed ni gima owach kuomwa ok en adier, onego wahore mondo wang’e kaka wanyalo dwoko wachno. Mano e gima Yesu notimo ka ne jomoko wuoyo marach kuome.—Mat. 11:19.

Jonyuol onego ohore ahinya sama dwarore ni giwuo gi nyithindgi e wi paro kata gombo moko maricho ma nyalo bedo ni nyithindgi osechako bedogo. Ne ane ranyisi mar Owadwa Mattias ma sani en ja Bethel ma Scandinavia. Ka ne en rawera, nyithi skul wetene ne siko jare nikech puonj ma noyiego kaka Janeno. Nokawo kinde mang’eny ka jonyuolne pok ong’eyo ni gima kamano ne timore. Kata kamano, ne gichako fwenyo ni gimoro ne rach gi wuodgi nikech nochako bedo gi kiawa ka be Joneno mag Jehova kende e ma puonjo adiera. Gillis wuon-gi wacho kama: “Ne dwarore ni wahore ahinya gi Mattias.” Mattias ne japenjo niya: “Nyasaye en ng’a? Nade ka po ni Muma ok en Wach Nyasaye? Ere kaka wanyalo ng’eyo ni Nyasaye e ma owacho gik monego watim kod ma ok onego watim?” Seche moko nopenjoga wuon-gi ni: “Be ng’ato onego okawa marach adier ka ok ayie gi puonj muyiego?”

Gillis wacho niya: “Seche moko wuodwa ne penjo penjogo ka iye owang’ e yo ma nyiso ni adiera e ma nosine to ok wan, nikech  noneno ni makruok gi puonj mag Muma ne miyo ngima bedone matek.” Gillis noloso wachno nade? Owacho kama: “Ne ajagoyo mbaka gi wuoda kuom seche mang’eny ahinya. Ne achikone ita kendo penje penjo moko mondo okonya fwenyo gima ne chande. Seche moko ne alerone weche moko kae to aweye mondo opar matut kuom odiechieng’ achiel kata ariyo ka pok wagoyo mbaka kendo. Nitie kinde ma ne anyisega ni omiya odiechienge moko mondo apar ane matut e wi weche moko ma nonyisa. Mbekni ma kamago nokonyo Mattias mi ochako rwako adiera motudore gi rawar, loch mar Jehova, kod hera ma Jehova oherogo dhano. Kata obedo ni kinde nokalo, mosmos nochako hero Jehova. An gi jaoda wamor matek ni horuok ma ne wahorego ka wakonyo wuodwa ne ok odhi nono.”

Gillis gi jaode nogeno kuom Jehova sama ne gikonyo wuodgi. Gillis sani paro chien kowacho niya: “Najanyiso Mattias ni hera ma waherego ne miyo walemoga ahinya gi min-gi ka wakwayo Jehova mondo okonye ong’e ni ma e adiera.” Jonyuolgo mor ni kido mar horuok nokonyogi!

Mopogore gi konyo ji ng’eyo Nyasaye, Jokristo madier nyaka hore sama gikonyo watgi kata osiepgi ma tuore. Ne ane ranyisi mar Ellen * ma bende a Scandinavia.

Chiegni higni aboro mokalo, strok nogoyo chwor Ellen diriyo ma ochocho obwongone. Nikech mano, sani koro chworeno onge gi nyalo mar kecho ng’ato ang’ata, ok omor, kendo ok onyal kuyo kata gimoro lit manade. Rite ok en tich ma yot ne Ellen. Owacho niya: “Horuok kod lamo e ma osebedo ka konya.” Omedo kama: “Ndiko ma hoyaga en Jo-Filipi 4:13 ma wacho ni: ‘E weche duto, an gi nyalo kokalo kuom jalno ma miya teko.’” Tekono osebedo ka konyo Ellen mondo onan koketo genone kuom Jehova.—Zab. 62:5, 6.

BED GI HORUOK KAKA JEHOVA

Kiwuoyo kuom ji duto ma nigi horuok, Jehova e ma ketonwa ranyisi maberie mogik. (2 Pet. 3:15) Muma nigi ranyisi mathoth ma nyiso kaka Jehova nohore gi jotichne. (Neh. 9:30; Isa. 30:18) Kuom ranyisi, Jehova notimo nang’o ka ne Ibrahim okete gi penjo mathoth ka nodwa dhi ketho Sodom? Ne ok ong’ado Ibrahim seche ma ne openjo penjogo. Kar mano, nohore kode kochikone ite e moro ka moro kuom penjo ma nopenjo. Kae to Jehova nochiwo dwoko ma ne nyiso ni nochiko ite maber sama Ibrahim ne wuoyo kendo nonyiso Ibrahim ni ka nonyalo yudo kata mana ji apar kende makare e Sodom, ne ok odhi kethe. (Cha. 18:22-33) To mano doko ranyisi maber ma Jehova keto! Ochiko ite mos kohore kendo iye ok wang’ piyo.

Horuok en achiel kuom kido mag dhano manyien ma Jokristo nyaka bedgo. Ka watemo matek mondo wabed gi kido maberni, wamiyo Jehova duong’ nikech ohore kendo odewowa, kendo ibiro kwanwa e kind “joma yudo gik ma ne osing nikech ne ginyiso yie kod horuok mos.”—Hib. 6:10-12.

^ par. 4 Kido mar hera en achiel kuom olembe ochiko ma roho nyago kendo en e ma nokwong wuo kuome e sula ma wuoyoga e wi olembego.

^ par. 15 Nyinge oloki.