Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ijatimoga Yiero Magi e Yo Mane?

Ijatimoga Yiero Magi e Yo Mane?

Dhiuru nyime yango dwach Jehova.”—EFE. 5:17.

WENDE: 69, 57

1. Moko kuom chike manie Muma gin mage, to ere kaka luwogi konyowa?

JEHOVA osemiyowa chike moko ma achiel kachiel kotiyo gi Wachne ma en Muma. Kuom ranyisi, okwero timbe mag terruok, lamo sanamu, kuo, kod mer. (1 Kor. 6:9, 10) E wi mano, Yesu Kristo ma en Wuod Nyasaye, nochiko jolupne niya: “Dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro, gi mar Wuode, kod mar roho maler, kendo kupuonjogi rito weche duto ma asechikou. To neuru! An kodu kinde duto nyaka e giko mar ndalo.” (Mat. 28:19, 20) En adier ni luwo chike Nyasaye osebedo ka konyowa. Luwo chikego osemiyo jomoko omiyowa luor, ngimawa obedo maber, kendo osemiyo wadak gi kuwe kod mor e ngimawa mar joot. To maduong’ moloyo, luwo chike Jehova moriwo nyaka tiyo tij lendo, miyo oyie kodwa kendo oguedhowa.

2, 3. (a) Ang’o momiyo Muma ok oketonwa chike e wi weche duto ma yudowa e ngima? (b) Gin penjo mage ma wadwaro nono e sulani? (Ne picha man malo.)

2 Nitiere weche moko ma Muma ok ketnwae chik ma achiel kachiel. Kuom ranyisi, Ndiko ok nyis kit lewni ma Jokristo onego orwak. Ere kaka mano nyiso rieko matut ma Jehova nigo? Kit lewni ma ji rwako opogore opogore kaluwore gi kuonde ma ji odakie, kendo kaka kinde medo kalo e kaka kit  rwakruok bende medo lokore. Dine Muma ket chik kuom kit lewni gi rwakruok ma Nyasaye dwaro, dikoro chikego ok ti sani. E yo machalo kamano, Wach Nyasaye ok chiw chike mathoth e wi tich monego Jakristo otim, kit thieth monego otigo kotuwo, kata yore mag manyo mor monego oluw. Omiyo, ng’ato ka ng’ato kod wiye udi ni thuolo timo yiero e wi wechegi.

3 Be mano koro nyiso ni Jehova ok dew yiero moro amora ma watimo sama wadwaro ng’ado paro moro, moriwo timo yiero moko mapek ma nyalo mulo ngimawa e okang’ malach? Be Wuonwa manie polo biro yie ayieya gi yiero moro amora ma watimo kata obedo ni onge chik moro manie Muma ma waketho? Sama onge chik momiwa achiel kachiel, ere kaka wanyalo ng’eyo ni yiero ma watimo biro moro Jehova?

BE YIERO MA WATIMO MULO JOMOKO?

4, 5. Ere kaka yiero ma watimo nyalo mulo ngimawa wawegi kaachiel gi mar jomamoko?

4 Nitie joma nyalo paro ni yiero ma gitimo ok omul ngima jomoko. Kata kamano, mondo watim yiero ma moro Jehova, nyaka wang’e chike kod puonj manie Muma kendo waluwgi. Kuom ranyisi, mondo Nyasaye oyie kodwa, nyaka waluw chik momiyowa motudore gi remo. (Cha. 9:4; Tich 15:28, 29) Lamo biro konyowa timo yiero ma nyiso ni waluwo chike kod puonj manie Muma.

5 Yiero moro amora ma watimo nyalo miyo winjruokwa gi Jehova obed maber kata marach. Yiero maber ma watimo biro jiwo winjruokwa gi Nyasaye, to yiero marach biro ketho winjruokwa kode. E wi mano, ka watimo yiero marach, mano nyalo chwanyo jomoko kata miyo yiegi obed ma yom yom kendo yiero ma watimono nyalo ketho kuwe manie kanyakla. Kuom adier yiero ma watimo mulo jomamoko bende.—Som Jo-Rumi 14:19; Jo-Galatia 6:7.

6. En ang’o monego ota yiero ma watimo?

6 Onego watim ang’o sama waromo gi weche moko ma Muma ok oketoe chik ma achiel kachiel? Ka waromo gi weche ma kamago, wan gi ting’ mar nono matut chal mantie kod timo yiero ma itayo gi paro ma Jehova oyiego kendo ma obiro guedho, to ok kaka wan wawegi e ma wadwaro.—Som Zaburi 37:5.

YANG GIMA JEHOVA DWARO

7. Sama waromo gi wach moro ma Muma ok ochiwo chik ma achiel kachiel, ere kaka wanyalo ng’eyo gima Jehova dwaro ni watim?

7 Inyalo penjori niya, ‘Ere kaka wanyalo ng’eyo gima Jehova oyiego to wachne ok ochiwo chik ma achiel kachiel?’ Jo-Efeso 5:17 wacho niya: “Dhiuru nyime yango dwach Jehova.” Kata sama onge chik ma achiel kachiel e Muma, ere kaka wanyalo yango kata ng’eyo gima Jehova dwaro? En kokalo kuom wuoyo kode e lamo kendo luwo kaka rohone maler tayowa.

8. Ere kaka Yesu noyango gima Jehova dwaro ni otim? Chiw ane ranyisi.

8 Ne ane kaka Yesu nong’eyo gima Wuon-gi ne dwaro ni otim. E kuonde ariyo mopogore Yesu nokwongo lemo kapok omiyo oganda maduong’ chiemo e yor hono. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Kata kamano, ne odagi loko kite obed makate e kinde ma ne odenyo ka Jachien teme e thim. (Som Mathayo 4:2-4.) Nikech nong’eyo paro ma Wuon mare ne nigo, ne ong’eyo ni ne ok onego olok kitego obed makate. Yesu nong’eyo ni ne ok en dwaro mar Nyasaye  ni oti gi teko ma ne en-go e timo dwache owuon. Kuom weyo timo kamano nonyiso ni noketo genone kuom Jehova mondo ema otaye kendo orite.

9, 10. Ang’o ma biro konyowa timo yiero mabeyo? Chiw ane ranyisi.

9 Mondo watim yiero mabeyo mana kaka Yesu notimo, nyaka wawe Jehova otawa. Nyaka waluw weche ma nyiso riekogi: “Gen Jehova gi chunyi duto, kendo kik iketri kuom lony gi weche mayoreyore ma ingo iwuon. Yie kuome e yoreni duto, mi nomi yoreni bedo mochikore tir. Kik ibed mariek e paro mari iwuon; luor Jehova, kendo a e richo.” (Nge. 3:5-7) Ng’eyo paro ma Jehova nigo kokalo kuom puonjruok Muma nyalo konyowa ng’eyo gima Jehova dwaro ni watim ka wach moro oyudowa. Kaka wamedo timo gik moko kaluwore gi pach Jehova e kaka wabiro medo weyo mondo otawa.—Eze. 11:19.

10 Par ane ranyisini: Dhako moro odhi ng’iepo e chiro. Oneno wuoche moko momako wang’e kendo doher bedo kodgi mak mana ni bechgi ni malo. Omiyo openjore niya, ‘Chwora biro winjo nade ka ang’iewo wuoche gi pesa mang’eny kama?’ Nenore ni oseng’eyo dwoko mar penjono kata obedo ni chwore ok ni kode kanyo gie sechego. Ong’eyo nade? Nikech osedak gi chwore aming’a, ong’eyo paro ma en gago kodok korka kwan mar pesa ma gitimogago bajet. Omiyo, ong’eyo gima chwore biro wacho ka ong’iewo wuoche ma nengone ni malo kamano. E yo machalo kamano, sama wamedo ng’eyo paro kod yore mag Jehova, wamedo ng’eyo gima Wuonwa manie polo dwaro ni watim sama waromo gi weche mopogore opogore.

ERE KAKA WANYALO NG’EYO PARO MA JEHOVA NIGO

11. Gin penjo mage monego wapenjre sama wapuonjore Muma? (Ne sanduku ma wiye wacho ni “ Sama ipuonjori Wach Nyasaye, Penjri niya.”)

11 Mondo wang’e pach Jehova nyaka watim kinda mar timo puonjruok ma marwa wawegi. Seche ma wasomo kata wapuonjore Wach Nyasaye, wanyalo penjore kama, ‘Wach ma asomoni fwenyona ang’o e wi Jehova, e wi yorene makare, kod pache?’ Onego wabed gi paro ma Daudi ne nigo ka ne ower niya: “Nyisa yoreni, A Jehova; puonja ndecheni. Chika e i adierani, kendo puonja; nimar in e Nyasaye ma resa: akiyi odiechieng’ kodiechieng’.” (Zab. 25:4, 5) Seche ma iparo matut e wi weche ma isomo e Muma, inyalo penjori penjogi: ‘Anyalo tiyo nade gi wechegi sama an gi jooda? Anyalo tiyo gi wechego kanye? E dala koso e tich? E skul koso e tij lendo?’ Ka wasefwenyo kama wanyalo tiye gi parogo, koro yot ng’eyo kaka wabiro tiyo kodgi.

12. Bugewa kaachiel gi chokruogewa konyowaga nade medo ng’eyo paro ma Jehova nigo e wi weche mopogore opogore?

12 Yo machielo ma wanyalo ng’eyogo pach Jehova en kuom luwo kaka itayowa gi riwruok mar ogandane. Kuom ranyisi buk miluongo ni Watch Tower Publications Index kaachiel gi Buk Makonyo Joneno mag Jehova e Timo Nonro ogo mondo okonywa ng’eyo paro ma Jehova nigo e wi weche mopogore opogore ma dwarore ni watimie yiero. Dhi e chokruoge mag Jokristo kendo chiwo paro kuno bende konyowa ahinya. Paro matut kuom gik ma ipuonjowa biro konyowa medo fwenyo kaka Jehova neno gik moko kendo wabiro bedo  gi paro kaka mare. Ka watimo kinda mar tiyo gi chiemb chuny ma Jehova miyowa, wabiro medo ng’eyo yorene mos mos. Ka watimo kamano, wabiro timo yiero mabeyo ma biro miyo Nyasachwa ma jahera oguedhwa.

WE MONDO PACH JEHOVA OTA YIERO MITIMO

13. Chiw ane ranyisi ma nyiso kaka ng’eyo paro ma Jehova nigo nyalo konyowa timo yiero mowinjore.

13 Wane ane ranyisi ma nyiso kaka ng’eyo pach Jehova nyalo konyowa timo yiero mabeyo. Seche moko ka wan jolendo, wanyalo gombo bedo jopainia mapile. Mondo watim kamano, wanyalo chako keto ngimawa obed mayot. Gie kindego bende, wanyalo chako parore kabe wabiro bedo mamor adier ka wan gi gige ringruok matin e ngimawa. Ka kuom adier, onge chik moro amora e Muma ma wacho ni nyaka wabed jopainia. Pod wanyalo dhi nyime tiyone Jehova kata ka wan mana jolendo. Kata kamano, Yesu nojiwowa ni jogo duto ma chiwore ne Pinyruoth, biro yudo gueth mogundho. (Som Luka 18:29, 30.) E wi mano, Muma nyisowa ni Jehova bedoga mamor sama wachiwone ‘mich mag dhowa ka wan thuolo’ kendo timo duto mwanyalo e siro lamo madier ka wamor. (Zab. 119:108; 2 Kor. 9:7) Ka wanono paro manie ndikogo kendo wamedo gi lamo, donge wanyalo ng’eyo paro ma Jehova nigo? Paro wechego e yo matut biro miyo watim yiero mowinjore to mano biro miyo Wuonwa me polo oguedhwa.

14. Inyalo ng’eyo nade ni kit rwakruok moro ok mor Jehova?

14 Wane ane ranyisi machielo: Wawach ni ihero kit rwakruok moro ma samoro ok mor Jokristo weteni e kanyakla. E wi mano, onge chik moro mondik e Muma achiel kachiel ma kwero kit rwakruok miherono. Jehova to neno nade wachno? Jaote Paulo notelne gi roho mar Nyasaye mondo ojiw Jokristo niya: “Mon onego obidhre gi lewni mowinjore, ma ok gikal tong’ kendo ka ginyiso ni gin joma pachgi long’o, ok mana bidhruok gi suko wich kod rwako dhahabu kata kite mag lulu, kata gi lewni ma nengogi tek ahinya, to gibidhre e yo mowinjore gi mon ma wacho ni giluoro Nyasaye, ma en kokalo kuom timbe mabeyo.” (1 Tim. 2:9, 10) Puonjni bende omako chwo ma Jokristo. Wan  kaka jotich Jehova mochiworene, ok wang’i mana gik ma morowa, to wang’iyo kaka kit rwakruokwa kod bidhruokwa nyalo mulo jomoko bende. Ka wabedo joma ok kal tong’ kendo ka wahero Jokristo wetewa, mano biro miyo wadew paro ma gin-go mondo kik wachwanygi e yo moro amora. (1 Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Nono gima Ndiko wacho nyalo konyowa ng’eyo paro ma Jehova nigo e wi wach rwakruok kendo nyalo tayowa sama watimo yiero ma biro more.

15, 16. (a) Jehova winjo nade ka wasiko waparo mana weche mag nindruok (b) Seche wayiero yore mag manyo mor, ere kaka wanyalo ng’eyo gima moro Jehova (c) Ere kaka wanyalo timo yiero e wi weche moko mapek?

15 Muma fwenyonwa ni Jehova ok mor sama ng’ato luwo yore maricho kendo sama ‘paro duto manie chunye rach pile.’ (Som Chakruok 6:5, 6.) Kaluwore gi wachni, wanyalo wacho ni paro ahinya weche mag nindruok ok owinjore nikech mano nyalo miyo wadonj e richo maduong’ ma Muma kwerowa, kendo ma ok luwore gi yo ma Jehova nenogo gik moko. Jakobo nondiko niya: “Rieko moa malo, mokwongo oler, kae to ohero kuwe, otur, oikore luwo kaka ichike, opong’ gi kech kod olembe mabeyo, ok odew wang’ jomoko moloyo jowetegi, bende ok owuondre.” (Jak. 3:17) Ng’eyo mano onego ochwalwa mondo watamre yore mag manyo mor ma nyalo miyo wabed gi paro kod gombo mochido. Jakristo mariek kendo motegno ok onego openj kabe owinjore osom buk moro, kata one sinema moro kata tuke moting’o gik ma Jehova osin-go. Muma nyiso maler paro ma en-go e wi wechego.

16 Wanyalo ng’ado paro e yo mopogore opogore e wi wach moro, to pod Jehova bedo mamor gi paro mwang’adogo. Kata kamano, nitie weche moko mapek ma seche moko nyalo dwarore ni wamany kony kuom jodongo kata kuom Jokristo motegno. (Tito 2:3-5; Jak. 5:13-15) En adier ni ok bi bedo gima owinjore weyo mondo jomoko e ma ong’adnwa paro mogik e wi wach moro. Jokristo duto onego otieg nyalo margi mar paro kendo giti gi nyalono e pogo gik makare kod ma ok kare. (Hib. 5:14) Waduto onego waluw puonj ma Paulo nondiko niya: “Ng’ato ka ng’ato noting’ ting’ne owuon.”—Gal. 6:5.

17. Gin ber mage ma wayudo sama watimo yiero mamoro Jehova?

17 Sama watimo yiero ka waluwo paro ma Jehova nigo, mano miyo wamedo sudo machiegni kode moloyo. (Jak. 4:8) Obiro yie kodwa mi oguedhwa. To mano biro miyo wateg yiewa kuome. Omiyo, weuru mondo chike kod puonj mag Muma otawa nikech giting’o paro ma Nyasaye nigo e wi weche duto. En adier ni kinde duto wabiroga bedo gi wach moro manyien ma wanyalo puonjore e wi Jehova. (Ayub 26:14) Kata kamano, ka watimo kinda ma dwarore, wanyalo yudo rieko kendo bedo gi ng’eyo kaachiel gi nyalo mar pogo weche, mondo okonywa timo yiero mabeyo. (Nge. 2:1-5) Riekni kod chenro mag dhano kaloga mana ka yamo, kata kamano jandik-zaburi paronwa niya: “Rieko mar Jehova osiko nyaka chieng’, weche ma chunye paro nyaka tienge duto.” (Zab. 33:11) Kuom mano, wanyalo timo yiero mabeyo ka pachwa kod timbewa luwore gi pach Jehova Nyasachwa ma riekone ni malo chutho.