Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Ing’eyo?

Be Ing’eyo?

En ang’o ma Yesu ne timoga mopogore gi jomamoko ka ne oromo gi jodhoho?

E kinde ma ne indiko Muma, Jo-Yahudi ne oluoro ahinya tuo mar dhoho. Tuo malichno ne nyalo ketho dend ng’ato kendo ne nyalo kelone ng’ol mosiko. Tuo mar dhoho ne onge gi yadhe e kindego. Mano ne miyo joma nigi tuwono ne iketo mondo odag kar kendgi kendo ne dwarore ni gigo koko ne jomamoko mondo mi kik sud butgi.—Tim Jo-Lawi 13:45, 46.

Jotend din mag Jo-Yahudi noketo chike moridore ne joma ne nigi tuo mar dhoho kendo ne gimedo chike moko ma ne onge e Muma, to mano ne miyo ngima bedo matek ahinya ne joma ne nigi tuono. Kuom ranyisi, chike mag jorabi ne wacho ni thuolo manie kind ng’ato gi jadhoho ne ok onego obed ma tin ne mita 2. To kapo ni yamo ne kutho, ne dwarore ni ng’ato obed mabor gi jadhoho gimoro mita 45 kama. Buge moko mag Talmud ne lero e yo mopogore chik ma ne wacho ni jodhoho odag “mopogore gi kar jot.” Ne giwacho ni tiend chikno ne en ni jodhoho obed oko mar ohinga mag Jerusalem. Mano ne omiyo jarabi moro ka noneno jadhoho, nobaye gi kidi konyise ni: “Dhi kama onego idagie, mondo kik imi jomoko tuo.”

Yesu to ne timo ne jodhoho gik moko e yo mopogore ahinya. En ne ok oriembgi kaka ji ne riembogi. Kar mano, noyie mulogi kendo changogi.—Mathayo 8:3.

Gin ang’o ma ne nyalo miyo jotend dinde mag Jo-Yahudi oyie ne ng’ato ketho kend chuth?

Barup ketho kend ma nondik e higa mar 71/72 bang’ Kristo

Wach ketho kend chuth ne en wach mapek ahinya ma jotend dinde nohero wuoye e kinde Jokristo mokwongo. Mano e momiyo chieng’ moro, Jo-Farisai moko ma ne dwa temo Yesu nopenje niya: “Be chik oyie mondo ng’ato oketh kend gi chiege chuth nikech wach moro amora?”—Mathayo 19:3.

Chik Musa noyie ne ng’ato riembo chiege kapo ni ‘oyude kotimo tim moro ma kuodo wich.’ (Rapar mar Chik 24:1) E kinde Yesu, ne nitie grube ariyo mag jorabi ma ne nigi paro ariyo mopogore e wi chikni. Grup mar Shammai ma ne rido chik ahinya ne wacho ni chikno tiende en ni ng’ato ne nyalo ketho kend chuth mana ka jaode oterore. Grup mar Hillel to ne puonjo ni dichwo ne nyalo riembo chiege chuth ka ok giwinjore e wach moro amora e kend, kata bed ni wachno tin ma romo nade. Ne giyie bende ni ng’ato ne nyalo riembo chiege chuth ka po ni chiege ok otedone chiemo kaka nodwaro, kata ka po ni oyudo nyako moro maber mohingo chiege.

Kuom mano, Yesu nochiwo dwoko mane ne penjo ma Jo-Farisai nopenje? Nowachonegi ayanga kama: “Ng’ato ang’ata ma ketho kend gi chiege chuth mak mana nikech wach terruok, mi okendo machielo, ochodo.”—Mathayo 19:6, 9.