Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | ANG’O MOMIYO NE OSAND YESU MA ONEGE?

Be Yesu Nosand Motho Adier?

Be Yesu Nosand Motho Adier?

E higa mar 33, ne oneg Yesu ma Ja-Nazareth. Ne ohangne ni nodwaro bedo ruoth, kendo nogoye malit, kae to ogure e yath. Notho tho malit ahinya. Kata kamano, Nyasaye nochiere, kendo bang’ ndalo 40 nodhi e polo.

Wajosomo wechego e buge ang’wen miluongo ni Injili ma yudore e Ndiko mag Dho-Grik kata mong’ere ni Muma Manyien. To be wechego notimore adier? Mano en penjo maduong’ ahinya. Nikech kapo ni wechego ne ok otimore, to yie mar Jokristo en kayiem, kendo geno mar dak nyaka chieng’ e Paradiso en mana lek. (1 Jo-Korintho 15:14) To komachielo, kapo ni wechego ne otimore adier, to kare dhano biro dak nyaka chieng’ e Paradiso, kendo mano en geno ma in bende inyalo bedogo. Kuom mano, be weche manie buge mag Injili gin adier koso gin mana miriambo?

GIK MA NYISO NI WECHEGO NOTIMORE ADIER

Mopogore gi sigendni mochuog, buge mag Injili nyiso gik ma notimore gadier, kendo ginyiso kaka gigo notimore. Kuom ranyisi, bugego nigi nyinge mag pinje ma ne nitie adier, kendo moko kuom  pinjego pod nitie nyaka chil kawuono. Jotim nonro e weche machon bende oyie ni joma buge mag Injili wuoyo kuomgi nodak adier.—Luka 3:1, 2, 23.

Jondiko moko ma nodak e kinde Jokristo mokwongo kod higni mia achiel kama bang’ ka Jokristogo nosetho bende nowuoyo e wi Yesu. * Yo ma buge mag Injili lerogo kaka nonege otudore adimba gi yo ma Jo-Rumi ne negogo ji e kindego. E wi mano, bugego lero gik ma notimore ma ok gimedie chumbi kata pando weche moko. Nitie kuonde ma bende giwuoyo kuom ketho moko mag jopuonjre Yesu. (Mathayo 26:56; Luka 22:24-26; Johana 18:10, 11) Wechegi duto nyiso ma onge kiawa ni jondik buge mag Injili ne joratiro, kendo ne gindiko weche madier e wi Yesu.

TO BE YESU NOCHIER ADIER?

Kata obedo ni ji mathoth nyalo yie ni Yesu nodak e piny kendo notho, pod nitie joma keto kiawa e wi chierne. Kata mana jootene bende ne ok oyie gi wachno ka ne gihango winjo ni osechier. (Luka 24:11) To giduto ne giyie gi wachno bang’ ka ne giseneno Yesu gin giwegi kaachiel gi jopuonjre mamoko ma bende nonene kuonde mopogore opogore. Nitie kinde moro ma nofwenyore ne ji mokalo 500.—1 Jo-Korintho 15:6.

Kata obedo ni ne imako jopuonjre Yesu kitueyogi e jela kendo moko ninego, pod ne gilando wach chier Yesu gi kinda nyaka ne jogo ma nonege. (Tich Joote 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Be iparo ni jopuonjrego duto ne nyalo bedo gi chir ma kamano kapo ni ne gionge gadier ni Yesu nochier? Kuom adier, chier mar Yesu e ma nojiwo ahinya yie mar Jokristo e kinde machon kendo ojiwo yiewa e kindegi bende.

Buge mag Injili lero adimba tho mar Yesu kod chierne. Kisomogi e yo matut to ibiro yie ni wechego notimore adier. Yie mari biro medo bedo motegno king’eyo gimomiyo gigo notimore. Sula ma luwo mae biro wuoyo e wi wachno.

^ par. 7 Jal miluongo ni Tacitus ma nonyuol e higa mar 55 e kinde Jokristo mokwongo. Nondiko niya: “Kristo ma e jachak din mar Jokristo, nosand malit e bwo loch mar Tiberio e lwet achiel kuom jotelo ma ne nyinge Pontio Pilato.” Jondiko moko ma bende wuoyo kuom Yesu gin Suetonius, kod jasomo ma Ja-Yahudi miluongo ni Josephus, to giduto ne gidak e kinde Jokristo mokwongo. Jal ma niluongo ni Pliny the Younger, ma ne en gavana mar Bithunia ma nodak higni moko bang’ tho mar joote bende nowuoyo kuom Yesu.