OHINGA MAR JARITO Na. 1 2016 | Ang’o Momiyo Onego Wabed Joratiro?

Kata mana e mbaka ma ok kal dakika apar, podi ibiro yudo ka ng’ato wacho miriambo. Ang’o momiyo onego ibed jaratiro?

COVER SUBJECT

Be Bedo Joratiro Nyalore e Kindegi?

Gima Hitoshi nokaloe nyalo miyo onere ni ok yot bedo jaratiro.

COVER SUBJECT

Kaka Miriambo Nyalo Hinyowa

Ang’o monego wang’e e wi wacho miriambo?

COVER SUBJECT

Ber Mwayudo Kuom Bedo Joratiro

Som ane kaka jomoko oseyudo ber kuom bedo joratiro.

MUMA LOKO KIT NGIMA JI

Miya Kata Mana Higa Achiel ma Anyalo Dakie gi Kuwe

Ndiko mar 1 Johana 1:9 e ma nojiwo Alain Broggio ma otimo lokruok.

Be Ing’eyo?

Ere kaka ne iloso buge midolo e kinde ma ne indiko Muma, kendo ne itiyo kodgi nade? Nyalo bedo ni “jodong-jodolo” ma iwuoyo kuomgi e Ndiko mag Dho-Grik ne gin ng’a gini?

Kaka Wanyalo Loyo Luoro kod Parruok

Okenge adek ma nyalo miyo ilo luoro kod parruok.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Kik Uparru

Yesu nojiwowa ni kik wabed gi parruok, kendo nolero yo mwanyalo timogo mano.

Ang’o ma Muma Wacho?

Be jomotho nyalo bedo mangima kendo?