Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

“Wach Nyasaye ngima”

Penjo Moa Kuom Josombwa

Penjo Moa Kuom Josombwa

“Wach Nyasaye” ma Jo-Hibrania 4:12 wacho ni ‘ngima kendo nigi teko ma tiyo’ en mane?

Weche molworo ndikono nyiso ni Paulo ne wuoyo e wi ote kata dwach Nyasaye kaka ma wasomo e Muma.

Kinde mang’eny, watiyoga gi ndiko mar Jo-Hibrania 4:12 e bugewa mondo wanyisgo ni Muma nigi teko mar loko ngima ji kendo mano en adier. Kata kamano, ber ng’eyo gima Paulo ne wuoye ka nondiko weche manie Jo-Hibrania 4:12. Ne ojiwo Jokristo ma Jo-Hibrania mondo oriw lwedo dwach Nyasaye. Dwaro mag Nyasaye ne yudore e ndiko maler. Paulo notiyo gi ranyisi mar Jo-Israel ma Nyasaye noreso ka golo e piny Misri. Ne gigeno donjo e piny ma nosingnegi ma ne en piny “mopong’ gi chak gi mor kich,” kama ne gidhi yudoe yueyo madier.​—Wuok 3:8; Rap. 12:9, 10.

Mano ne en dwach Nyasaye ma nosenyiso joge. Gima lit en ni Jo-Israel nobedo gi chuny matek kendo ne ok gibedo gi yie, omiyo thothgi ne ok odonjo e yueyono. (Kwan 14:30; Jos. 14:6-10) Kata kamano, Paulo nowacho ni pod ne nitie ‘singo mar donjo e yueyo’ mar Nyasaye. (Hib. 3:16-19; 4:1) ‘Singono’ en achiel kuom dwach Nyasaye mosenyiso joge. Mana kaka Jokristo ma Jo-Hibrania, wan bende wanyalo somo dwach Nyasaye kendo riwo dwarono lwedo. Mondo Paulo ne nyis ni singono otenore e Ndiko, notiyo gi weche moko ma nogolo e Chakruok 2:2 kod Zaburi 95:11.

Wamor ng’eyo ni ‘singo mar donjo e yueyo mar Nyasaye pod dhi nyime.’ Wan gadier ni singo ma Muma wuoye mar donjo e yueyo mar Nyasaye en gima nyalore kendo wasekawo okenge ma dwarore mondo wadonj e yueyono. Ok watim kamano kuom luwo chike Musa kata temo timo gik mamoko mondo wamor Jehova. Kar mano, nikech wan gi yie kuom Jehova, wariwo lwedo dwache kendo pod wadhi nyime timo kamano. E wi mano, ji mathoth e piny mangima osechako puonjore Muma mondo ging’e gik ma Nyasaye oseelonwa e wi dwache. Mano osemiyo giloko kit ngimagi, gibedo gi yie, kendo obatisgi. Lokruoge ma gitimo e ngimagi nyiso maler ni “wach Nyasaye ngima kendo en gi teko ma tiyo.” Gik ma Nyasaye oseleronwa e Muma motudore gi dwache, osemiyo waloko ngimawa kendo pod gibiro dhi nyime chwalowa mondo watim lokruoge ma dwarore e ngimawa.