OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK Septemba 2016

Gasedni oting’o sula mag puonjruok chakre Oktoba 24 nyaka Novemba 27, 2016.

‘Kik Lueti Nyosre’

Jehova jiwo kendo tego jotichne e yo mane? Ere kaka wanyalo timo kamano?

Dhi Nyime Kedo Matek Mondo Iyud Gueth mag Jehova

Jotich Nyasaye romo gi chandruoge mang’eny sama gitimo dwach Jehova. Gima ber en ni Jehova konyogi loyo tembego duto!

Penjo Moa Kuom Josombwa

“Wach Nyasaye” ma Jo-Hibrania 4:?12 wacho ni ‘ngima kendo nigi teko ma tiyo’ en mane?

Siro Wach Maber e Nyim Jotelo Madongo

Yo ma jaote Paulo nosirogo adiera e nyim jotelo e ndalone nyalo konyowa wan bende.

Be Yo Mirwakorigo Miyo Nyasaye Duong’?

Puonj ma yudore e Ndiko nyalo tayowa maber.

Yud Ber Kuom Luwo Kaka Jehova Tayowa e Kindegi

Joneno mag Jehova e piny Poland kod Fiji notimo yiero makare.

Un Rowere, Teguru Yie Maru

Be iyudoga ka seche moko idwaro ni iyie gi puonj mar ni gik moko nosieko kendgi kar keto yie mari kuom Jachuech? Ka en kamano, to kare wechegi biro konyi ahinya.

Jonyuol, konyuru nyithindu mondo gibed gi yie

Be seche moko ineno ni ok inyal konyo nyithindi? Nitie gik moko ang’wen ma nyalo konyi mondo ipuonj nyithindi.