OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK Oktoba 2016

Gasedni oting’o sula mag puonjruok chakre Novemba 28 nyaka Desemba 25, 2016.

SIGAND NGIMA

Ne Ang’ado mar Keto Ranyisi Maber

Jip ma wuok kuom Jokristo motegno nyalo konyo jomoko mondo obed gi chenro mag tiyo ne Jehova. Thomas McLain wacho kaka jomoko noketone ranyisi maber kod kaka oseng’ado mar konyo jomamoko.

“Wiu Kik Wil gi Tim Rwako Welo”

Nyasaye nigi paro mane e wi joma welo? En ang’o minyalo timo mondo joma welo one ni irwakogi e kanyaklau?

Rit Winjruokni gi Nyasaye Sama Itiyone e Alwora Miwachoe Dhok ma Wendo

Gima Jokristo onego okaw mapek en rito winjruok ma gin-go gi Nyasaye kod ma joodgi nigo kode. Kata kamano, kapo ni in e alwora ma iwachoe dhok ma wendo, nitie pek ma ibiro romogo.

Rit Rieko Makare

Rieko makare opogore nade gi ng’eyo kod winjo tiend weche? Ng’eyo pogruok nyalo konyowa ahinya.

Teg Yie Mari Kuom Gik Migeno Yudo

Ranyisi mag jotich Nyasaye machon kod ma kindegi nyalo konyowa mondo wabed gi yie motegno. Ang’o ma nyalo konyi mondo ibed gi yie motegno?

Bed gi Yie Kuom Gik ma Jehova Osingo

Yie en ang’o kuom adier? To ere kaka inyalo nyiso ni in-gi yie?

Be ne ing’eyo?

Jo-Rumi nomiyo Jo-Yahudi ma ne locho Judea thuolo ma romo nade e kinde Jokristo mokwongo? Be en adier ni e kinde machon ng’ato ne nyalo pidho ogolo e puoth ng’at machielo?