Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Kido Maber Moloyo Kidi ma Nengone Tek

Kido Maber Moloyo Kidi ma Nengone Tek

Achiel kuom kite ma nengogi tek ahinya en diamond. Inyalo use pesa mang’eny. Kata kamano, be dibed ni e wang’ Nyasaye nitie gik moko mabeyo maloyo diamond kata kite mamoko ma nengogi tek?

 Haykanush, ma en jalendo ma pok obatisi ma a piny Armenia, nokwanyo kibeti moro but dalane. Kibetino noting’o kad mag pesa kod pesa mang’eny. Nonyiso jaode ma bende en jalendo ma pok obatisi.

Kata obedo ni Haykanush gi jaode ne onge pesa kendo ne gin gi gope mang’eny; to e ma pod ne gidwoko pesago ne wuon-go ka gitiyo gi adres ma ne giyudo e kadgo. Jal ma ne olalo pesaneno gi joode ne owuoro wachno ahinya. Haykanush gi chwore ne olero ne joodno ni ne gin joratiro nikech Muma ne opuonjogi bedo kamano. Ne gineno ni bedo joratiro en gima ber, to mano nomiyogi thuolo mar wuoyo gi joodno e wi Joneno mag Jehova kendo ne gimiyogi bugewa malero Muma.

Joodno ne dwaro miyo Haykanush pesa kaka mich, to ne ok oyie kawo. Kinyne, jaod jal ma ne Haykanush okwanyo kibetineno nolimogi motero ne Haykanush tere molos gi diamond.

Mana kaka joodno, ji mathoth bende nyalo wuoro ahinya gimomiyo Haykanush gi jaode ne gin joratiro kamano. To be Jehova nyalo wuoro wachno? Ere kaka Jehova noneno timgi mar bedo joratiro? Be timgino nokelo ber moro amora?

KIDO MABEYO MALOYO MWANDU

Dwoko mag penjogo ok tek nikech jotich Nyasaye ong’eyo ni bedo gi kido kaka mag Jehova en gima duong’ maloyo diamond, dhahabu, kata mwandu mamoko mag ringruok. Gik ma Jehova neno ni beyo miwuoro opogore ahinya gi ma dhano neno ni beyo. (Isa. 55:8, 9) Jotichne bende neno ni nyiso kido mabeyogo en gima ber ma ok dipim gimoro amora.

Wanyalo neno ma kuom gima Muma wacho e wi bedo ng’at ma weche donjone kendo ma nigi rieko. Ngeche 3:13-15 wacho niya: ‘Ng’atno ojahawi ma nwang’o rieko, gi jalo bende ma doko ng’ama weche donjone. Nimar ohala ma rieko kelo ber moloyo ohand fedha, okelo ohala moloyo dhahabu ma lilo. Ober ahinya ngang’ moloyo kite ma nyinggi rubi, kendo onge kata achiel kuom gik minyalo dwar ma romo kode.’ Nenore maler ni Jehova ogeno kido mabeyo kaka mokwan-go moloyo mwandu moro amora mar ringruok.

To nade bedo joratiro?

Jehova en Nyasaye ma jaratiro, omiyo ‘ok onyal riambo.’ (Tito 1:2) Ne otayo jaote Paulo mondo ondik ne Jokristo ma Jo-Hibrania kama: “Sikuru ka ulamonwa, nimar wageno ni wan gi chuny matir ma ok ketnwa bura, nikech wadwaro bedo joratiro e gik moko duto ma watimo.”—Hib. 13:18.

Yesu Kristo noketo ranyisi maber mar bedo jaratiro. Par ane kinde moro ma Jadolo Maduong’ miluongo ni Kayafa nonyiso Yesu niya: “Kuong’ri gi Nyasaye mangima mondo iwachnwa ka in e Kristo Wuod Nyasaye!” Yesu nowachonegi ratiro ni en Mesia, kata obedo ni wacho kamano ne dhi miyo jo Sanhedrin owach ni ne oyanyo Nyasaye, to mano ne dhi miyo onege.—Mat. 26:63-67.

To nade wan? Be wabiro siko ka wan joratiro kata mana e kinde ma wacho miriambo matin nyalo miyo wayud ber moro?

GIMOMIYO BEDO JORATIRO EN GIMA TEK

En adier ni bedo joratiro en gima tek e ndalo mag gikogi ma ji mang’eny “oherore  giwegi,” kendo “ohero pesa.” (2 Tim. 3:2) Chandruoge mag pesa kod bedo ma onge tich osemiyo ji mang’eny obedo jomibadhi. Thoth ji neno ne ni ok rach kata ka gikwelo, giwacho miriambo, kata ka gidonjo e yore mamoko mag mibadhi. Timbe ma kamago osenya ahinya ma tinde wacho miriambo ok en gima tek, to ahinya ahinya ka nitie ber moro ma ng’ato dhi yudo. Kata mana Jokristo moko oseng’ado paro ma ok ni kare mondo giyud “ohala e yor mibadhi,” to mano osemiyo gibedo gi nying marach e kanyakla.—1 Tim. 3:8; Tito 1:7.

Kata kamano, Jokristo mang’eny luwo ranyisi mar Yesu. Ging’eyo ni bedo gi kido ma moro Nyasaye en gima duong’ moloyo bedo gi mwandu. Kata mana rowere ma Jokristo ok kwal penj mondo gikal. (Nge. 20:23) En adier ni bedo jaratiro ok bi miyo omiyi mich kinde duto kaka e ranyisi mar Haykanush. Gima duong’ en ni bedo jaratiro biro miyo imor Nyasaye, kendo biro miyo ibed gi chuny maler e wang’ Nyasaye, ma en gima ok nyal pim gi mwandu moro amora.

Gima Gagik notimo nyiso mano maler. Owacho kama: “Ka ne pok abedo Jakristo, ne atiyo e kambi moro maduong’ ma wuon-go ne riamboga ni oyudo ohala matin mondo kik ochul osuru kaka owinjore. Nikech ne an maneja e kambino, ne agologa asoya mondo josol osuru kik donjore e mibadhi mar kambi. Mano nomiyo ang’era kaka ng’at ma ok jaratiro. Ka napuonjora Muma, natamora donjo e timbe mag mibadhi kata obedo ni tijno ne miya pesa mabup. Naweyo tijno ma ayawo ohanda. Ka ne pok achako ohalano, namanyo laisens ma achulo osuru duto ma dwarore.”—2 Kor. 8:21.

Gagik medo wacho niya: “Yutona nodok piny kopim gi pesa ma nayudo e kambi, omiyo pidho jooda ne ok yot. Kata kamano, tinde awinjo ka amor nikech an gi chuny maler e wang’ Jehova. Aketo ranyisi maber ne yawuota ariyo kendo sani inyalo miya migepe e kanyakla. Kata mana josol osuru bende tinde ong’eyo ni an jaratiro.”

JEHOVA BIRO KONYI

Jehova ohero joma bidho puonjne kuom nyiso kido mabeyo ma en-go, ma achiel kuomgi en bedo jaratiro. (Tito 2:10) Notelo ne Ruoth Daudi mondo ondik kama: “Nabedo nyathi, to koro ati; to ok aseneno ng’at matir kojwang’, kata kothe ka kwayo ji chiemo.”—Zab. 37:25.

Ranyisi mar Ruth nyiso mano maler. Nomakore gi dagi ma Naomi, ma koro noseti. Ruth noyie dhi Israel kama nonyalo lamoe Nyasaye madier. (Ruth 1:16, 17) Ka en kuno, nonyiso maler ni en jaratiro kendo jakinda kuom tiyo matek ka ohulo cham, mana kaka Chik ma Nyasaye nomiyo Jo-Israel ne oyiene timo. Mana kaka Daudi nowacho bang’e, Jehova ne ok oweyo Ruth gi Naomi mondo ochandre. (Ruth 2:2-18) Jehova notimo ne Ruth mathoth moloyo mana miye chiemo kende. Noyiere mondo obed da Ruoth Daudi kendo da Mesia ma nosingi!—Ruth 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

Seche moko ngima nyalo ridore ne jotich Jehova moko ma chop kama kata yudo gige ringruok mochuno bedo matek. Kar manyo yore mag mibadhi mondo giyud gik ma gidwarogo, gitiyo matek kendo gin jokinda. Mano miyo ginyiso ni gihero kido mabeyo mag Nyasaye moriwo  bedo joratiro, moloyo mana yudo gige ringruok.—Nge. 12:24; Efe. 4:28.

Mana kaka Ruth, Jokristo e piny mangima osenyiso ni gin gi yie motegno ni Jehova nyalo konyogi. Giketo genogi chuth kuom Nyasaye ma nosingo kama: “Ok anaweu ngang’, kendo ok anajwang’u ngang’.” (Hib. 13:5) Jehova osenyiso nyadinwoya ni kinde duto onyalo konyo joma gin joratiro to ochando gige ringruok mochuno. Osebedo ka otimo ne jotichne mana kaka nosingonegi ni obiro miyogi gik mochuno e ngima.—Mat. 6:33.

En adier ni dhano nyalo neno ni diamond kod gik mamoko ma nengogi tek gin gik mabeyo. Kata kamano, wanyalo bedo gadier ni Wuonwa manie polo to mor sama oneno ka wan joratiro, kendo ka wadhi nyime nyiso kido mamoko mabeyo. Mano berne moloyo kata kite ma nengogi tek!

Bedo joratiro miyo wabedo gi chuny maler e nyim Nyasaye kendo miyo wabedo thuolo wuoyo gi jomoko sama walendo