Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Jehova Dewi

Jehova Dewi

Ang’o momiyo inyalo bedo gadier ni Jehova dewi? En nikech Muma owuon e ma wacho kamano. Ndiko mar 1 Petro 5:7 wacho niya: ‘Ket parruokni duto kuome, nikech odewi.’ Ang’o momiyo inyalo bedo gadier ni Jehova Nyasaye dewi gadier?

NYASAYE MIYO JOGE GIGE RINGRUOK

Jehova osenyiso kaka en Nyasaye mang’won kendo ma jachiwo

Mokwongo, Nyasaye nigi kido ma diher ni osiepeni obedgo. Joma bedoga osiepe mabeyo gin joma ng’won kendo ma oikore konyo jowetegi. Mana kaka ijanenoga, Jehova ng’won kendo oikore konyo dhano pile ka pile. Ne gima ndiko wacho: “Omiyo wang’-chieng’ mare rieny ne joma richo kaachiel gi joma beyo, kendo omiyo koth chue ne joma kare kaachiel gi joma ok kare.” (Mat. 5:45) Chieng’ gi koth konyo dhano nade? Nyasaye miyo dhano chieng’ kod koth mondo ‘oyieng’gi gi chiemo kendo opong’ chunygi gi mor.’ (Tich 14:17) Jehova miyo pinywani nyago chiemo moromo dhano duto manie piny, kendo onge gimoro amora ma moro dhano maloyo chiemo.

To ang’o momiyo ji mang’eny tinde nindo kech? En nikech joloch mag dhano manyoga mana yore ma ginyalo medo sikogo e loch kendo kaka ginyalo yudo pesa mang’eny kar manyo yore mag konyo raia. Machiegnini, Jehova biro kawo okang’ mar tieko loje mag dhano mopong’ gi ich lach kokelo Pinyruodhe manie polo ma Wuode e Ruoth. E kindeno onge ng’ato ang’ata ma biro nindo kech. Ka kindeno pod ok ochopo, Nyasaye biro pidho joge. (Zab. 37:25) Donge mano nyiso ni odewowa gadier?

JEHOVA OIKORE MIYOWA THUOLONE

Jehova osenyiso kaka en Nyasaye moikore miyowa thuolone

Osiep maber manyoga thuolo mar bedo kod nyawadgi. Onyalo kawo thuolo malach  mondo gigo mbaka e wi gik ma morogi giduto. Ochiko ite maber sama nyawadgi wachone gik ma chando chunye. Kamano e kaka Jehova bende timonwaga. Owinjoga lamo magwa. Mano e momiyo Muma jiwowa ni ‘walem ma ok wawe,’ kendo ni ‘walem kinde duto.’—Rumi 12:12; 1 The. 5:17.

Jehova oikore kawo thuolo marom nade mondo owinj lamo magwa? Ranyisi ma yudore e Muma miyowa dwoko. Ka ne pok Yesu oyiero jootene, nolamo Nyasaye otieno mangima. (Luka 6:12) E lamono, nyalo bedo ni Yesu noluongo nying moro kamoro kuom jopuonjrenego, kowacho kido mabeyo ma gin-go kod nyawogi kendo kokwayo Wuon mare mondo okonye oyier joma ne dhi bedo jootene. Ka ne piny oru, Yesu ne nigi adier ni noyiero joma owinjore mondo obed jootene. Nikech Jehova en ‘jawinj kwayo mar ji,’ owinjo lamo duto mag joma oikore timo dwache. (Zab. 65:2) Kata ka ng’ato kawo thuolo mang’eny marom nade e lamo e wach moro ma chando chunye, Jehova ok bi ng’iyo ni owuoyo kode kuom seche adi.

JEHOVA OIKORE WEYONWA RICHOWA

Jehova osenyiso kaka en Nyasaye moikore weyonwa richowa

Kata mana osiepe mogenore seche moko yudoga ka teknegi weyo ne jowetegi kethogi. Chopo kama osiepe ma ngita gi del nyalo kethore ma osiep rum mana nikech achiel kuomgi ok oikore ng’wono ne nyawadgi. Jehova to opogore. Muma jiwo ji duto ma dwaro ni owenegi richogi mondo okwa Jehova ‘nikech nowenegi richogi duto.’ (Isa. 55:6, 7) Ang’o momiyo Nyasaye oikore weyonwa richowa?

Oikore weyonwa richo nikech herane mogundho. Ohero piny ahinya mi osechiwo Yesu Wuode mondo ores dhano kuom richo kod lit ma richono kelo ne dhano. (Joh. 3:16) Rawar konyowa e yore mang’eny. Kokalo kuom misango mar Kristo, Nyasaye weyo richo ne joma ohere. Jaote Johana nondiko  niya: “Jalo en jal migeno kendo en jal makare, ma ka wahulo richowa, to obiro weyonwagi.” (1 Joh. 1:9) Nikech Jehova oikore weyonwa richowa, wanyalo bedo osiepene. Donge yo ma Nyasaye dewowagono mulo chunywa ndi?

JEHOVA OIKORE KONYOWA SAMA WAN GI CHANDRUOK

Jehova osenyiso kaka en Nyasaye ma konyowa sama wan gi chandruok

Osiep madier konyo nyawadgi sama en e chandruok. Be kamano e kaka Jehova timoga? Muma wacho kama: “Kata [ka jatich Nyasaye] opodho, ok nonyage chutho; nimar Jehova osire gi lwete.” (Zab. 37:24) Jehova ‘siro jotichne’ e yore mang’eny. Ne ane gima notimore e chula mar Caribbea miluongo ni St. Croix.

Nyako moro matin ma ne otamore go salut ne bendera ne joklasgi oridone mondo olernegi gimomiyo ne ok otim kamano. Bang’ kwayo Jehova mondo okonye, ne ong’ado mar dwoko joklasgi wachno. Noyiero mar wuoyo gi joklasgi e wi wach goyo salut ne bendera. Kotiyo gi Buga Moting’o Sigendini mag Muma, nolero ne joklasgi ni ranyisi mar Shadrak, Meshak, kod Abednego e ma nomiyo ong’ado ni ok obi goyo salut ne bendera. Nowacho niya: “Jehova norito Jo-Hibrania adekgo nikech ne gitamore lamo sanamu.” Kae to nonyiso joklasgi ni onyalo kelonegi bugno. Apar gachiel kuomgi noyie mondo okelnegi. Nikech nofwenyo ni Jehova e ma nomiye teko kod rieko mar wuoyo e wi wach matekno, nobedo mamor ahinya.

Kapo ni ok in gadier ni Jehova dewi, inyalo paro matut e wi ndiko mag Muma kaka Zaburi 34:17-19; 55:22; kod 145:18, 19. Inyalo penjo Joneno mosetiyo ne Jehova kuom higni mang’eny mondo ginyisi kaka Jehova osebedo ka sirogi. Sama idwaro mondo Nyasaye okonyi e chandruok moro, nyise wachno. Mano biro miyo ine kaka Jehova dewi.