Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Eric gi Amy

Ne Gichiwore Giwegi Maonge Achune e Piny Ghana

Ne Gichiwore Giwegi Maonge Achune e Piny Ghana

BE ING’EYO owadwa kata nyaminwa moro ma nochiwore modhi e piny machielo mondo olend kama jolendo mag Pinyruoth dwaroree moloyo? Be isegapenjorie ni to: ‘Ang’o ma jiwogi mondo gichiwre tiyo e piny machielo? Giikorega nade mondo gidhi gilend e pinjego? Be an bende anyalo chiwora mondo adhi alend e piny machielo? ’ Yo maber mar yudo dwoko mag penjogo en wuoyo kod owete gi nyimine mosegachiwore lendo e pinje mamoko. Wawuo ane gi moko kuomgi.

ANG’O MA JIWOGI MONDO GICHIWRE TIYO E PINJE MAMOKO?

Ang’o momiyo ne ichako bedo gi paro mar dhi lendo e piny ma jolendo ne dwaroree moloyo? Amy, ma sani jahigni 30 gi wiye wuok e piny Amerka. Owacho kama: “Kuom higni mang’eny, nasebedo ka aparo wach dhi lendo e piny machielo, kata kamano, naneno ka gima mano ok nyalre.” Ang’o ma nomiyo oloko pache? “E higa mar 2004 owadwa moro gi jaode ma ne lendo e piny Belize nogwela mondo adhi abed painia kodgi kuom dwe achiel. Nadhi, kendo tij lendo nomora sipwap! Higa achiel bang’e, ne adhi e piny Ghana mondo adhi alend kaka painia.”

Aaron gi Stephanie

Higni moko matin mosekalo, Stephanie, ma sani hike hawo 30 ma bende wuok e piny Amerka, ne ononore mowacho kama: ‘Ok ajamidekre, to bende aonge gi ting’ mar joot. Adier, onego bed ni atiyo ni Jehova e okang’ malach moloyo kaka atimo sani.’ Nonruok e yo ma kamano nojiwe momiyo ochiwre dhi lendo e okang’ momedore e piny Ghana. Filip gi Ida, ma johigni 50 kama kendo ma gin jopainia ma wuok Denmark, ne gomboga ahinya dhi lendo e alwora ma jolendo dwaroree moloyo. Ne gitemo nono kaka ne ginyalo timo kamano. Filip wacho niya: “Ka thuolo noneno, ne chalo ka gima Jehova onyisowa niya: ‘Timuru mana kamano! ’ ” E higa mar 2008 ne gidhi e piny Ghana kendo ne gilendo kuno kuom higni adek.

Brook gi Hans

Hans gi Brook ma gin jopainia ma johigni 30 gi wiye, tiyo ne Jehova e piny Amerka. E higa mar 2005 ne gichiwore dhi konyo joma masira  mar yamo mager miluongo ni Hurricane Katrina noketho gikgi. Bang’e, ne gikwayo mondo gichiwre tiyo tij gedo e pinje mamoko to ne ok giyudo thuolono. Hans wacho kama: “Bang’e, ne wawinjo twak moro e chokruok maduong’ ma ne wuoyo e wi kaka Ruoth Daudi ne ok onwang’o thuolo mar gero hekalu, omiyo noloko chenro mare. Twagno nokonyowa neno ni kare ok rach loko chenro mag tiyo ne Nyasaye.” (1 We. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook medo wacho niya: “Jehova ne dwaro ni waduong’ dhoot machielo.”

Bang’ Hans gi Brook winjo weche mabeyo ma osiepegi ma ne tiyo ne Jehova e pinje mamoko ne owachonegi, ne ging’ado mar dhi bedo jopainia e piny machielo. E higa mar 2012 ne gidhi e piny Ghana ma gichiwore kuno kuom dweche ang’wen, ka gikonyo e kanyakla matiyo gi dho momni. Kata obedo ni ne gidok Amerka, ber ma ne gineno kuom chiwruok e piny Ghana ne omiyo ging’ado mar keto weche Pinyruoth obed mokwongo e ngimagi. Bang’e ne gidhi ma gikonyo e gero ofis man e piny Micronesia.

OKENGE MA NE GIKAWO KA GIIKORE

Gin ikruoge mage mane itimo mondo idhi ilend kama jolendo dwaroree ahinya? Stephanie * wacho kama: “Ne atimo nonro e sula mag Ohinga mar Jarito ma wuoyo e wi kaka ng’ato nyalo dhi lendo kuonde ma jolendo dwaroree moloyo. Bende, ne awuoyo gi jodong-kanyakla kod jarit-alwora kaachiel gi jaode e wi wach dhi lendo e piny machielo. Maloyo duto, nalemoga mondo Jehova okonya chopo dwachano.” Gie kindego bende, Stephanie nochako dak e ngima mayot, to mano nokonye kungo pesa ma ne dhi konye e piny ma ne odwaro dhiyeno.

Hans wacho kama: “Ne walemo ka wakwayo Jehova mondo otawa nikech ne wadwaro ni wadhi kama ochikowa mondo wadhiye. Ka ne walemo, ne wanyiso Jehova odiechieng’ sie ma ne wachano ni wadhi e migawono.”  Ne gioro barupe ne ofise ang’wen manie pinje mopogore opogore. Ka ne ginwang’o barua ma ne ogwelgigo e piny Ghana, ne gidhi kuno ka gichano mar dak e pinyno kuom dweche ariyo. Hans wacho niya: “Ne wamor ahinya lendo gi kanyakla ma ne wantie, omiyo ne wamedo ndalo moko e wi dweche ariyogo.”

Adria gi George

George gi Adria, ma hikgi hawo 40 ma wuok e piny Canada, nong’eyo ni Jehova guedho paro maber ma ng’ato oseng’ado to ok mana gombo maber ma ng’ato nigo. Omiyo ne gikawo okenge ma dwarore mondo gitim kaka ne gisechano. Ne gitudore gi nyaminwa moro ma noyudo osechiwore mondo olend e piny Ghana mi gipenje penjo moko. Ne gindiko barua ne ofis ma Canada kod ofis ma Ghana. Adria wacho kama: “Ne wamanyo yore ma ne wanyalo ketogo ngimawa obed mayot moloyo kaka ne wasetimo motelo.” Paro ma ne ging’adono nokonyogi ma gidhi e piny Ghana e higa mar 2004.

NYAGRUOK GI PEK MANTIE

Gin pek mage ma ne iromogo e piny ma ne idhiye, to ne inyagori kodgi nade? Amy wacho niya: “Gik moko duto nopogore ahinya gi gik ma nang’iyogo thurwa.” Mano nomiyo osiko ka ogombo dok thurgi. Ang’o ma ne okonye? Owacho niya: “Nikech joodwa ne siko goyona simo ka ginyisa kaka ne gimor gi yiero maber ma ne atimo, mano nomiyo aketo pacha e gima notera e pinyno. Ne achako tudora gi joodwa ka watiyo gi intanet. Nikech ne anyalo nenora gi joodwa ka watudore e intanet, mano nomiyo awinjo ka gima ok gin mabor  ahinya koda.” Amy wacho ni mako osiep gi nyaminwa moro ma japinyno ne okonye ng’eyo kido kod timbe mag jopinyno. Owacho niya: “Nyaminwano e ma ne adhiga ire sa asaya ma ne ok ang’eyo gimomiyo jomoko timo gimoro e yo moro. Nokonya ng’eyo gik monego atim kod ma ok onego atim, to mano nokonya lendo ka amor.”

George gi Adria wacho ni ka ne gikwongo dhi e piny Ghana, mano noparonegi ngimagi machon. Adria wacho niya: “Kar luoko gi masin, ne waluoko e ndo. Tedo chiemo ne kawo thuolo mang’eny moloyo kaka ne wang’iyogo. Kata kamano, bang’ kinde, tije ma ne nenore ni tekgo ne waduogo wang’iyogo.” Brook wacho kama: “Kata bed ni waromo gi pek mang’eny kaka jopainia, wadak e ngima ma kelonwa mor. Gik mabeyo duto ma waseneno e tij lendo, miyowa mor kendo wagenogi ahinya.”

TICH MAKELO GUETH

Ang’o momiyo inyalo jiwo jomoko mondo ochiwre odhi e piny machielo? Stephanie wacho niya: “Lendo e alwora ma ji nigi siso mar winjo adiera kendo gidwaro puonjore Muma pile pile en gima kelo mor mogundho. Chiwora mondo adhi alend e alwora ma jolendo dwaroree moloyo en achiel kuom yiero mabeyo ma asetimo e ngimana! ” E higa mar 2014, Stephanie nokend gi Aaron, kendo sani gitiyo e ofis ma Ghana.

Christine ma jahigni 30 gi wiye ma en painia ma wuok e piny Germany, nochiwore e piny Bolivia ka pok odhi e piny Ghana. Owacho niya: “Lendo e piny machielo en gima ber ndi. Kata obedo ni an mabor gi joodwa, ne akwayoga Jehova mondo okonya. Winjruok manie kinda kode osebedo motegno moloyo kinde moro amora mosekalo. Ne ayudo thuolo mar neno gi wang’a awuon kaka jo Jehova oherore gadier. Chiwruok e yo ma kama osekelona mor mang’eny e ngimana.” Christine ne okend gi Gideon, kendo pod gidhi nyime tiyo ne Jehova e piny Ghana.

Christine gi Gideon

Filip kod Ida wacho gima ne gitimoga mondo gikony jopuonjregi otim dongruok. Giwacho kama: “Ne wan ga gi jopuonjre 15 kata mokalo kanyo, to ne wang’ado mondo waduok kwanno piny nyaka 10 mondo wapuonjgi e yo mong’ith moloyo.” Be mano nokonyo jopuonjregigo e yo moro amora? Filip nyisowa kama: “Ne apuonjora gi jal moro miluongo ni Michael. Noikorega maber kendo ne wapuonjorega kode pile ka pile mi ne watieko puonjore bug Muma Puonjo mana kuom dwe achiel kende. Bang’ mano, Michael nobedo jalendo ma pok obatis. E odiechieng’ ma nokwongo dhi e tij lendo, ne okwaya kama: ‘Donge inyalo konya tayo jopuonjrena mag Muma? ’ Kwayoneno ne obwoga. Michael nonyisa ni en gi ji adek ma opuonjorego kendo ne odwaro ni adhi akonye tayogi.” Parie ni jopuonj nok ma kata mana jopuonjre Muma bende gin jopuonj!

Ida gi Filip

Amy wacho kaka nofwenyo mapiyo ni jolendo ne dwarore ahinya. Owacho kama: “Bang’ chopo Ghana, ne wadhi lendo e gweng’ moro ka wamanyo momni. Kar yudo momo achiel, ne wawuoro ahinya ka ne wayudo momni aboro e gweng’no! ” Bang’ kinde, Amy nokend gi Eric, kendo gitiyo kanyachiel kaka jopainia makende. Gichiwore konyo kanyakla moro ma itiyoe gi dho momni mondo gikony moko kuom jolendo mokalo 300 ma gin momni kod joma oyie rwako wach e pinyno. Lendo e piny Ghana nokonyo George kod Adria, mondo ging’e kaka ngima mar jomisonari chaloga. Ne gimor ahinya ka ne oluonggi e Skul mar Gilead e klas mar 126. Sani gin jomisonari e piny Mozambique.

HERA E MA NE OJIWOGI

En gima ber neno owete gi nyimine mathoth moa e pinje mamoko ka giriwore gi owete gi nyimine e pinje ma gidhiyego mondo giti tij keyo gi kinda. (Joh. 4:35) Juma ka juma e higa, ibatiso ji madirom 120 e piny Ghana. Mana kaka jolendo 17 mosechiwore dhi lendo e piny Ghana, jolendo mamoko mathoth bende osechiwore ma onge achune mar dhi lendo kuonde mamoko nikech gihero Jehova. Gilendo kuonde ma jolendo mag Pinyruoth dwaroree moloyo. To mano kaka owete gi nyimine mochiworego moro chuny Jehova!—Zab. 110:3; Nge. 27:11.

^ par. 9 Ne sula ma wiye wacho ni Je, Unaweza Kutumika Mahali Penye Uhitaji Mkubwa Zaidi wa Wahubiri?kod Je, Unaweza Kuvuka na Kuingia Makedonia?ma yudore e Ohinga mar Jarito ma April 15 kod Desemba 15, 2009.