Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 8

Tamri Din ma Miriambo; Lu Din Maradier

Tamri Din ma Miriambo; Lu Din Maradier

1. E wach lamo, ndalogi ji nyalo yiero ang’o?

YESU nowacho: “Ng’ato ma ok ni koda en jasika.” (Mathayo 12:30) Ji gin kor Jehova kata kor Satan. Ji mang’eny paro ni gitiyo ni Nyasaye e yoo moyiego, Muma to wacho ni Satan ‘wuondo piny ngima.’ (Fweny 12:9) Ji tara gi tara paro ni gilamo Nyasaye, to kare gitiyo ni Satan Jachien! Ndalogi, nyaka ji yier ka gidwaro tiyo ni Jehova ‘Nyasach adiera,’ kata ka gidwaro tiyo ni ‘Satan ma en wuon miriambo.’​—Zaburi 31:5; Johana 8:44.

Weri kod Din ma Miriambo

2. Yoo achiel ma Satan temo geng’ogo ji mondo kik gilam Jehova en mane?

2 Yiero tiyo ni Jehova en paro maber mamoro Nyasaye. Satan to ok mor kod ng’ato ang’ata ma tiyo ni Nyasaye; okelo chandruok ni jo ma tiyo ni Nyasaye. Yoo achiel motimo go kamano en miyo osiepeni gi joodu ng’ayoni wach kata kwedi. Yesu nowacho: “Wasik ng’ato nobed mana joode owuon.”​—Mathayo 10:36.

3. Ka joodu kata osiepeni pingo kaka ilamo Nyasaye, ibiro timo ang’o?

3 Gima kamano ka otimoreni, ibiro timo ang’o? Ji mang’eny ong’eyo ni ok gilam Nyasaye e yoo makare, to podi ok giwe yorego. Giparo ni ka gitimo kamano, joodgi ok nomor kodgi. Bende mano ber? Kapo ni ifwenyo ni joodu madho njaga manyalo hinyogi, donge  inyalo kwerogi? Ok inyal riwri kodgi madho njagano, donge?

4. Joshua nonyiso Joisrael ang’o kuom wach lemo e ndalone?

4 Joshua nojiwo Joisrael mondo giwe timbe kod chike maricho mag kweregi. Nowacho kama: “Kamano koro mondo uluor Jehova, kutiyone gi chuny kendo gadiera; kendo goluru nyisechego ma ne wuone otiyonigi loka Aora, kendo e Misri; un mondo uti ni Jehova.” (Joshua 24:14) Joshua nogeno Nyasaye, ma Jehova nogwedhe. Ka wageno Jehova, wan bende obiro gwedhowa.​—2 Samuel 22:26.

Weri gi Gik ma Itiyogo e Din ma Miriambo

5. Onego waketh gik juok nang’o?

5 Weyo din ma miriambo bende dwaro ni waketh gimoro-amora ma wanyalo bedogo mitiyogo e timbe juok, machalo kaka ndagla, ris, mula, kod gik moko machalo kamago. En gima duong’ ahinya timo kamano nikech mano nyiso ni wageno Jehova.

6. Jokristo mokwongo notimo ang’o kod kitepegi mag juok?

6 Nee gima Jokristo mokuongo notimo kane gichako luwo din mar adier. Muma wacho: “To ji mathoth kuomgi bende ma notimo tim kireke nochoko kitepegi kanyachiel, mi giwang’ogi nyim ji duto. Ne gikwano nengogi, monwang’ oromo fedha gana piero abich.”​—Tich Joote 19:19.

7. Wanyalo timo ang’o ka jochiende sandowa?

7 Jochiende nyalo sando jo makoro tiyo ni Jehova ma chon ne timo timbe juogi kaka tiyo gi bilo, ndagla, kata ido. Gima kama katimoreni, luong nying Jehova matek kilemo. Obiro konyi.​—Ngeche 18:10; Jakobo 4:7.

8. Jokristo neno nade gik mopa, kod pichni mitiyogo e lamo ma miriambo?

8 Jo madwaro tiyo ni Jehova ok onego bedi kata tiyo gi gik lamo mopa, kata picha mitiyogo e lamo ma miriambo. Jokristo madier ‘wuotho kuom yie, ok kuom neno.’ (2 Jo Korintho 5:7) Giluwo chik Nyasaye makwero tiyo kod gimopa e lemo.​—Wuok 20:​4, 5.

Riwri gi Jo Jehova

9. Muma wacho nang’o kuom wach bedo mariek?

9 Muma wacho kama: “Ng’a mawuotho kod jo mariek nobedi mariek.” (Ngeche 13:20) Ka wadwaro bedo mariek, owinjore mondo wawuoth kata wariwre kod Joneno mag Jehova. Gin ema giwuotho e yoo madhi e ngima.​—Mathayo 7:14.

10. Joneno mag Jehova nyalo konyi nade mondo iti ne Nyasaye?

10 Kuom adier, Joneno ohero ji. Tijgi en konyo jokma ratiro machunygi dwaro ng’eyo adiera mag Muma matero ji e ngima mochwere. Ginyalo konyi puonjori Muma nono ma onge chudo. Gibiro duoko penjoni, kendo gibiro nyisi kaka inyalo tiyo gi weche mantie e Muma.​—Johana 17:3.

11. Chokruok mag Jo Kristo biro konyi nade?

11 Kidhi e chokruokgi, ma gitimo e Od Pinyruoth, ibiro nge’yo ahinya yore Jehova. Ibiro jiw gomboni mar luwo din maradier. Kendo ibiro konyi ng’eyo kaka inyalo konyo jo moko bende puonjre adiera mag Muma.​—Jo Hibrania 10:​24, 25.

12. Lamo nyalo konyi nade tiyoni Nyasaye?

12 Kaka imedo puonjori dwach Jehova, e kaka inyalo medo hero yorene. Dwarore ni kendo imed hero timo gima more, kendo imed weyo gik ma  ok more. Ng’e ni inyalo lamo Jehova kikwaye mondo okonyi timo gima ni kare, kendo iwe timo gik ma ok kare.​—1 Jo Korintho 6:​9, 10; Jo Filipi 4:6.

Inyalo luwo din mar adier nade?

13. Inyalo moro chuny Jehova nade?

13 Bang’e kaka imedo dhi nyime, ibiro dwaro bedo Janeno mar Jehova mochiwore e yor Batiso. Ka iriwori gi jo Nyasaye, ibiro moro Jehova. (Ngeche 27:11) Inibed achiel kuom jo mamor ma Nyasaye wuoyo kuomgi kama: “Abiro dak e igi, kendo nawuothi e diergi. Nabed Nyasachgi, to ginibed joga.”​—2 Jo Korintho 6:16.