Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima

Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima

Onge kiawa ni sama okelni wach moro maber, ibedoga mamor. To parie ni nitie wach moro maber ahinya mokelni kaachiel gi osiepeni.

Wach maberno ni e Muma ma en buk ma Jehova Nyasaye, Jachuech polo gi piny, ne omiyo ondik higni mang’eny mokalo. E i buk misomoni, wabiro nono buge ang’wen manie Muma moting’o wach maber ma nyalo konyowa waduto. Buge ang’wen-go ong’ere gi nyinge joma Nyasaye notiyogo mondo ondikgi. Jogo gin Mathayo, ­Mariko, Luka, kod Johana.

Kinde mang’eny, ji luongoga buge ang’wen-go ni buge mag Injili. Bugego duto wuoyo kuom injili, tiende ni wach maber, e wi Yesu. Wach maberno en ni Yesu e yo ma Nyasaye kelonego dhano warruok, kendo ni Nyasaye biro kelo gueth mosiko ne jogo duto ma nyiso yie kuom Yesu ma e Ruodh Pinyruodh polo.​—Mariko 10:17, 30; 13:13.

ANG’O MOMIYO NE ONDIK INJILI ANG’WEN DUTO?

Nyalo bedo ni isewuoro gimomiyo Nyasaye ne omiyo ondik buge ang’wen te ma wuoyo mana e wi ngima Yesu kod puonjge!

Bedo gi buge ang’wen mopogore opogore ma lero weche ma Yesu nowacho kendo timo en gima konyo ahinya. Kuom ranyisi, par ane ji ang’wen mopogore opogore ma dwaro ndiko weche ma japuonj moro ma rahuma osepuonjogi. Achiel kuom ji ang’wen-go en jasol osuru, machielo en laktar, moro en jalupo mosiep japuonjno ahinya, to ng’at mar ang’wen en aena ng’at ma ng’iyo kaka weche dhi kendo hike nok kopime gi jowetenego. Ji ang’wen-gi duto chunygi ni kare kendo moro ka moro kuomgi chiko ite ahinya ka luwore gi wach ma moro ka moro kuomgi ohero. Sama koro giduto ne gindiko weche ma japuonj ma rahumano nowacho kendo notimo, onge kiawa ­ni ng’ato ka ng’ato kuomgi ne nyalo ndiko wach moro ma nyawadgi to ne ok ondiko. Ka wanono buge ang’wen mag Injiligo duto kendo ng’eyo paro mopogore opogore ma jondikogo ne nigo, wanyalo ng’eyo weche mathoth ma japuonjno nowacho kendo timo. Ranyisino konyowa ng’eyo gimomiyo bedo gi buge ang’wen mondik gi ji ang’wen mopogore opogore ma wuoyo e wi ngima Yesu Japuonj ma Rahuma, nyalo konyowa.

 Jasol osuru ma en achiel kuom ji ang’wenka dwaro ni ondik weche ma nyalo moro Jo-Yahudi. Omiyo, nikech Jo-Yahudi e ma odwaro ni okony ahinya, ochano puonj moko kod kaka ne gitimore e yo ma nyalo morogi. Jandiko ma en laktar to jiwo ahinya kaka ne ochang jotuo kod joma ong’ol. Omiyo, ok ondik weche moko ma jasol osuru nondiko, to mondiko ochano e yo mopogore. Jal ma en osiep japuonj to jiwo ahinya paro kod kido mag japuonj. To weche ma jandiko ma hike nok to chuok kendo dimbo wach. Kata kamano, pod jogo duto ndiko weche madier. Ng’eyo mano konyowa ng’eyo gimomiyo bedo gi buge ang’wen mag injiligo nyalo miyo wang’e e yo malong’o gik ma Yesu notimo, gik ma nopuonjo, kod kaka kite ne chalo.

Jomoko nyalo luongo bug Mathayo kata mar Johana ni ‘Injili mar Mathayo’ kata ni ‘Injili mar Johana.’ Mano pod ni kare, nimar moro ka moro kuomgi oting’o “wach maber e wi Yesu Kristo.” (Mariko 1:1) Kata kamano, ka gadier, nitie mana injili achiel, tiende ni wach maber, e wi Yesu, ma yudore e buge ang’wen-go duto.

Nitie joma thoth mosetimo nonro e Wach Nyasaye kendo mosetemo pimo kendo chano weche mag gik ma ne otimore ka luwore gi kaka ondikgi e Mathayo, Mariko, Luka, kod Johana. Kuom ranyisi, chiegni e higa mar 170 bang’ Kristo, jandiko moro ma Ja-Siria miluongo ni Tatian notemo ahinya timo kamano. Noyudo ni buge ang’wen-go oting’o adiera kendo ondikgi kokalo kuom much Nyasaye. Mi Tatian nondiko buk miluongo gi dho Grik ni Diatessaron, ma noriwoe buge ang’wen-go ma wuoyo e wi ngima Yesu kod gik ma notimo.

Bug Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima ma koro isomoni, bende ondik e yo ma kamano. En mana ni ondike e yo makare kendo adimba moloyo. Achiel kuom gima miyo bugni ondik e rang’iny ma malo en ni sani wang’eyo e yo maber moloyo tiend ranyisi gi ngeche ma Yesu notiyogo kendo wanyalo neno moko kuom weche ma Yesu nokoro ka timore. Ng’eyo mano konyowa ng’eyo weche ma nowacho gi ma notimo kod kaka gigo notimore moro bang’ machielo. Nonro ma josomo osetimo kuom gik machon mosekuny bende osemiyo weche moko momedore kod paro ma nyalo bedo ni jondiko mag bugego ne nigo, ong’ere maler. En adier ni kuom weche ma ne otimorego, onge ng’at ma nyalo ramo ni kaka oparo ni gigo ne otimore e kaka chutho moro ka moro kuomgi ne oluwore. Kata kamano, bug Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima to temo mondo ochiw weche e yo ma ok ochun kendo ma chomore maber.

YESU E YO, E ADIERA, KENDO E NGIMA

Sama isomo bugni tem keto e pachi wach maduong’ moting’oni kaachiel gi joodi. Ng’e ni Yesu Kristo owuon nowacho ne jaote Thoma niya: “An e yo, kendo an e adiera, kendo an e ngima. Onge ng’at ma biro ir Wuora mak mana kokalo kuoma.”—Johana 14:6.

Bug Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima, biro konyi ng’eyo ni adier Yesu “e yo.” Kokalo kuome, wanyalo wuoyo gi Jehova Nyasaye e lamo. E wi mano, Yesu e yo ma wanyalo duokogo winjruokwa obed maber kendo gi Nyasaye. (Johana 16:23; Jo-Rumi 5:8) Kuom mano, Nyasaye nyalo yie kodwa mana kokalo kuom Yesu.

Yesu “e adiera.” Weche ma nowacho kod kit ngima ma nodakgo noluwore gi adier, minyalo wach ni birone e ma ne okelo adiera. Nitie weche ma ne okor ma nochopo mobedo “ ‘ee’ kokalo kuom Yesu.” (2 Jo-Korintho 1:20; Johana 1:14) Weche ma ne okorgo konyowa ng’eyo ni Yesu e ma nigi migawo maduong’ e chopo dwach Nyasaye.—Fweny 19:10.

Bende, Yesu Kristo “e ngima.” Misango ma Yesu nochiwo mar ngimane kane rembe ochuer mondo owarwa, nomiyo wabedo gi thuolo mar yudo “ngima madier,” tiende ni, “ngima ma nyaka chieng’.” (1 Timotheo 6:12, 19; Jo-Efeso 1:7; 1 Johana 1:7) Yesu e ma bende biro miyo ji milionde mang’eny ma ne osetho oyud “ngima” kendo, nimar obiro chierogi mondo gibed gi geno mar dak e Paradiso nyaka chieng’.—Johana 5:28, 29.

Migawo ma Yesu nigo mar chopo dwach Nyasaye duong’ ahinya kendo dwarore ni waduto wang’e mano. Wajiwi ni mondo imed puonjori weche mang’eny e wi Yesu nimar en ‘e yo, kendo en e adiera, kendo en e ngima.’