Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 24

Yesu Yalo Galili e Okang’ Momedore

Yesu Yalo Galili e Okang’ Momedore

MATHAYO 4:23-25 MARIKO 1:35-39 LUKA 4:42, 43

  • YESU GI JOPUONJRENE ANG’WEN YALO GALILI

  • YALO KOD HONNI MOTIMO MEDO LANDORE

Yesu kod jopuonjrene ang’wen osebedo modich ahinya ka gin Kapernaum odiechieng’ mangima. Kochopo godhiambo, joma ni Kapernaum kelone joggi matuo mondo ochanggi. Omiyo, Yesu pok oyudo thuolo mar bedo kar kende.

Koro kinyne gokinyi ka piny pod olil, Yesu a malo kendo odhi oko kama ji ongee. Oyudo kama onyalo bedoe kende mondo owuo gi Wuon mare e lamo. Kata kamano, thuolono bedo machuok ahinya. Simon Petro gi jomamoko fwenyo ni Yesu onge. Omiyo, ‘Simon kod joma ni kode’ wuok mondo gimanye, kendo nyalo bedo ni Simon Petro e ma tayo jogo nimar Yesu a ni dalane.​—Mariko 1:36; Luka 4:38.

Sama giyudo Yesu, Petro wachone niya: “Ji duto manyi.” (Mariko 1:37) Ok kawwa gi wuoro ni joma ni Kapernaum dwaro ni mondo Yesu osik kodgi. Kuom adier, gimor gi gik ma osetimonegi, omiyo gitemo “geng’e mondo kik owegi.” (Luka 4:42) Kata kamano, be gima duong’ momiyo Yesu nobiro e piny en timo honni kochango jotuo kaka mago? To be onego otim tijego mana e alworano kende? En owuon to owacho ang’o e wi wachni?

Yesu dwoko jopuonjrene niya: “Wadhiuru kama chielo e gwenge man machiegni mondo ayal kuro bende nikech mano e momiyo nabiro.” Yesu nyiso kata mana joma dwaro ni osik kodgi niya: “Nyaka aland wach maber mar Pinyruodh Nyasaye e taonde mamoko bende nikech mano e momiyo ne oora.”​—Mariko 1:38; Luka 4:43.

Ee, gima duong’ momiyo Yesu obiro e piny en ni mondo oyal wach Pinyruodh Nyasaye. Pinyruodhno biro pwodho nying Wuon mare mi bed maler kendo tieko chuth chandruok duto mag dhano. Yesu timo honni kochango ji mondo onyisgo ni Nyasaye e ma oore. Higni miche mang’eny motelo, Musa bende notimo honni madongo mondo onyisgo ni Nyasaye e ma ne oore.​—Wuok 4:1-9, 30, 31.

Omiyo, Yesu wuok Kapernaum mondo odhi oyal e taonde mamoko, kendo odhi kuondego ka en gi jopuonjrene ang’wen. Jopuonjre ang’wen-go gin Petro gi Andrea owadgi, kaachiel gi Johana kod Jakobo owadgi. Juma mokalo, Yesu noluongogi kaka jotich wetene mokwongo ma giyalogo kuom thuologi duto.

Tich ma Yesu timo Galili kanyachiel gi jopuonjrene ang’wen-gi bedo gi nyak ahinya! Adier en ni gik ma Yesu timo landore nyaka kuonde maboyo. ‘Humbe landore e Siria mangima,’ nyaka e alwora mar taonde apar miluongo ni Dekapoli, kendo nyaka loka mar Aora Jordan. (Mathayo 4:24, 25) Oganda mowuok e alworago, kaachiel gi moa Judea, luwo Yesu kod jopuonjrene. Thothgi kelo ne Yesu joma dwaro ni ochanggi. Yesu timo ka luwore gi gombogi. Ochango joma tuore kendo ogolo jochiende kuom joma jochiende chando.