Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 50

Yesu Tiego Joote ne Tij Yalo Kata Obedo ni Ibiro Sandgi

Yesu Tiego Joote ne Tij Yalo Kata Obedo ni Ibiro Sandgi

MATHAYO 10:16–11:1 MARIKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • YESU TIEGO JOOTENE KAE TO OOROGI GIDHI GIYAL

Yesu osenyiso jootene weche monego giluw sama giyalo ka gin ji ariyo-ariyo. Kata kamano, ok owe gikanyo. Onyisogi ni nitiere jo akwede ma biro kwedogi. Owachonegi kama: “Neuru! Aorou kaka rombe manie kind ondiegi . . . Tang’uru gi ji nikech giniteru e utegi mag ng’ado bura kendo ginichwadu e sunagokegi. Bende, giniteru e nyim joloch gi ruodhi nikech an.”​—Mathayo 10:16-18.

En adier ni joote Yesu dhi yudo sand mager. Kata kamano, Yesu singonegi niya: “Ka giterou kik ubed gi parruok kuom kaka ubiro wuoyo kata gima duwach, nimar gima onego uwach ibiro miu gie sano; nikech joma wuoyo ok gin mana un, to en roho mar Wuonu ma wuoyo kokalo kuomu.” Yesu medo wachonegi kama: “Ng’ato noter owadgi mondo onege, to wuoro nolokre gi nyathine, kendo nyithindo nolokre gi jonyuolgi, kendo ginimi oneggi. Kendo ji duto nosin kodu nikech nyinga, to ng’at monano nyaka giko ibiro res.”​—Mathayo 10:19-22.

Nikech yalo e tich maduong’, Yesu jiwo jolupne ni gitang’ mondo gimoro kik choch tijgi mar yalo. Owachonegi kama: “Ka gisandou e taon moro, ringuru udhi e taon machielo; nimar adier awachonu ni, ok unutiek lworo taonde manie Israel duto ngang’ ka pok Wuod dhano ochopo.”​—Mathayo 10:23.

Mano kaka weche, siem, kod jip ma Yesu chiwo ne jootene 12 gin makende! En adier ni kata mana jopuonjre Yesu ma biro tiyo tij yalo bang’ ka osetho mochier, bende biro luwo weche ma ne ochikogo. Mano nenore kuom weche mosewacho konyiso ni ‘ji duto nosin kod’ jopuonjrene ma ok mana joma joote dhi yalonegi kende. E wi mano, onge kama wasomoe ni oter joote e nyim joloch gi ruodhi e kinde machuok ma giyalogo e alwora mar Galili; bende onge kama wasomoe ni joutegi ochiwogi mondo oneggi.

Kuom adier, Yesu nyiso ni ong’eyo gik ma biro timore e kinde ma biro sama owacho ne jootene wechego. Par ni nonyiso ni jopuonjrene ok bi tieko alwora duto ma onego giyalie “ka pok Wuod dhano ochopo.” Wechego konyowa ng’eyo ni jopuonjre ok bi tieko yalo wach Pinyruodh Nyasaye ka pok Ruoth Yesu Kristo ochopo kaka jang’ad-bura mar Nyasaye.

Sama joote yalo, ok onego gibwog sama ji kwedogi nimar Yesu wacho kama: “Japuonjre ok duong’ moloyo japuonjne, kata misumba ok duong’ moloyo ruodhe.” Gima Yesu wachono en adier. Ji ok rwake kendo isande nikech yalo  wach Pinyruodh Nyasaye. Omiyo, mano e gima dhi timore ne jopuonjrene bende. Pod Yesu jiwogi kama: “Kik uluor joma nego ringruok to ok ginyal ketho ngima. Kar mano, luoruru jalo ma nyalo ketho ngima kod ringruok e Gehena.”​—Mathayo 10:24, 28.

Yesu en ranyisi maber kuom wachno. Ne onano kendo ne otho ma ok oketho chik Jehova jal ma nigi teko duto. Nyasaye Manyalo Duto e ma nigi teko mar ketho ngima ng’ato (tiende ni miyo ng’atno obed mangima kendo), kata chiere mondo oyud ngima mochwere. Donge nyaka bed ni wechego jiwo jootego ndi!

Yesu nyiso kaka Nyasaye ohero jolupnego ahinya kowacho niya: “Donge oyundi ariyo ing’iewo mana gi nengo matin mar pesa ma mingli, koso? To e ma pod onge achiel kuomgi ma nyalo lwar piny ka Wuonu ok ong’eyo. . . . Omiyo, kik uluor; un nengou duong’ ahinya moloyo oyundi mang’eny.”​—Mathayo 10:29, 31.

Ote ma jopuonjre yalo biro pogo udi, nimar joot moko dhi yie kata dhi tamore rwako oteno. Yesu lero kama: “Kik upar ni ne abiro kelo kuwe e piny.” Ee, chir en gima dwarore mondo ng’ato orwak adiera mar Muma. Yesu wacho niya: “Ng’at mohero wuon kata min moloya, ok owinjore koda; to ng’at mohero wuode kata nyare moloya, ok owinjore koda.”​—Mathayo 10:34, 37.

Kata kamano, nitie jomoko ma biro rwako jopuonjrene gi chuny mamor. Yesu wacho kama: “Ng’at ma miyo achiel kuom joma tindogi kata mana pi mang’ich kende mondo omodh nikech jalo en japuonjre, adier awachonu ni, ng’atno ok bi lalo pokne ngang’.”​—Mathayo 10:42.

Ka koro Yesu osewacho ne jootego weche monego giluw, gik monego gitang’go, kendo jiwogi, giwuok mondo gidhi “e gweng’ ka gweng’ e alworano ka gilando wach maber kendo ka gichango ji kuonde duto.”​—Luka 9:6.