Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 29

Be Ng’ato Nyalo Timo Gik Mabeyo Chieng’ Sabato?

Be Ng’ato Nyalo Timo Gik Mabeyo Chieng’ Sabato?

JOHANA 5:1-16

  • YESU YALO E ALWORA MAR JUDEA

  • YESU CHANGO NG’AT MATUO E DHO YAWO

Yesu osetimo gik mang’eny ahinya kuom kinde mosebedo koyalogo Galili e okang’ malach. Kata kamano, Yesu wacho ni ‘nyaka oland wach maber mar Pinyruodh Nyasaye e taonde mamoko bende.’ Sama owacho kamano, onyiso ni nitie kuonde mamoko monego odhiye ma ok mana Galili kende. Kuom mano, odhi mondo ‘oyal e sunagoke man Judea.’ (Luka 4:43, 44) Mano en gima owinjore nikech koro en dwe mar Mach kata April, kendo sawo mitimoga Jerusalem okayo machiegni.

Mopogore gi weche ma wasomo e wi tije ma Yesu notimo Galili, ndiko mag Injili ok nyiswa weche mathoth e wi gik ma Yesu notimo Judea. Kata obedo ni joma odak Judea ok rwak wechene, mano ok mon Yesu yalo kendo timo gik mabeyo kamoro amora ma entie.

Kinde okayo ma Yesu koro dhi Jerusalem, taon maduong’ e Judea, mondo odhi e sawo mar Pasaka ma higa mar 31. Machiegni gi Ranga Rombe kama ji odichie ahinya, nitiere yawo moro maduong’ miluongo ni Bethzatha, to olwore gi agolni. Thoth joma tuo, muofni, kod pudhe ohero biro e yawono. Nikech ang’o? En nikech ng’eny ji paro ni inyalo changgi ka ginyumore e yawono sama pi otugore.

Koro en chieng’ Sabato, kendo Yesu neno jal moro e dho yawono mosebedo ka tuore kuom higni 38. Yesu penje kama: “Be idwaro chango?” Jalno dwoke niya: “Ruoth, onge ng’at ma nyalo keta e yawo ka pi otugore, to sama adhi donjoe to ng’at machielo lor kuno motelona.”​—Johana 5:6, 7.

Yesu wacho gima nyaka bed ni kawo jalno gi wuoro ahinya, kata ng’ato ang’ata ma winjo wachno. Owacho ne ng’atno kama: “A malo! Kaw piendeni kendo iwuoth.” (Johana 5:8) To mano e gima jalno timo. Gikanyono, jal mochangno kawo piendene kendo ochako wuotho!

Kar mondo Jo-Yahudi obed mamor gi gima ber moa timoreno, gineno jalno kae to gichako ng’adone bura kama: “En Sabato, kendo ok en gima owinjore gi chik mondo iting’ piendeni.” Jalno dwokogi niya: “Ng’atno ma oa changa e ma owachona ni, ‘Kaw piendeni kendo iwuoth.’” (Johana 5:10, 11) Jo-Yahudigo jaro ng’at ma chango ji chieng’ Sabato.

Gimedo none niya: “En ng’at mane mowachoni ni, ‘Ikawe kendo iwuoth’?” Ang’o momiyo gipenjo jalno kamano? En nikech ‘Yesu osekikore gi oganda’ to jal mochangno kia nying Yesu. (Johana 5:12, 13) Kata kamano, jalno biro romo gi Yesu kendo. Bang’e ka jalno ni e hekalu, oromo gi Yesu kendo ofwenyo ni mano e ng’at ma ne ochange e dho yawocha.

Kae to jal mochangno romo gi Jo-Yahudi ma ne osepenje e wi ng’at mochange. Onyisogi ni Yesu e ma ne ochange. Bang’ ng’eyo mano, Jo-Yahudigo dhi ir Yesu. Be gidhi ire mondo ging’e ni en teko mane ma Yesu timogo gik mabeyo ahinya kamano? Ooyo. Kar mano, gidwaro mana manyo ketho kuom Yesu nikech otimo gik mabeyo chieng’ Sabato. To bende gichako kata mana sande!