Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 39

Nobed Malit ne Tieng’ ma Ok Lok Chunygi

Nobed Malit ne Tieng’ ma Ok Lok Chunygi

MATHAYO 11:16-30 LUKA 7:31-35

  • YESU KWEDO TIM JO TAONDE MOKO

  • YESU CHIWO PUONJ MA MIYO JI YUEYO

Yesu nigi paro maber e wi Johana Jabatiso. Kata kamano, thoth ji to nigi paro mane kuom Johana? Yesu wacho kama: ‘Tieng’ni chal gi nyithindo matindo mobet e chirni to luongo jotugo wetegi ka giwacho niya: “Nende wagoyonu asili to ne ok umiel; ne wagoyo nduru to ne ok ukuyo.”’​—Mathayo 11:16, 17.

Tiend gima Yesu wacho en ang’o? Olero wachno kama: “Johana nobiro ka ok ochiem kendo ka ok ometh, to ji wacho ni, ‘En gi jachien.’ Wuod dhano nobiro kochiemo kendo kometho, to ji wacho kama, ‘Neuru! Ng’at ma iye lach kendo ma jamadh divai, osiep josol osuru gi joricho.’” (Mathayo 11:18, 19) Johana osebedo kodak e ngima mayot kaka Ja-Nazir, ka ok omadh kata divai, to pod tieng’ni wacho ni en gi jachien. (Kwan 6:2, 3; Luka 1:15) Yesu to odak kaka jomamoko. Ochiemo kendo ometho ma ok okal tong’. To e ma pod ji donjone ni en jamer kendo iye lach. Nenore ni moro chuny jogo ok yot.

Yesu wacho ni, tieng’ni chalo gi nyithindo matindo manie chirni motamore miel sama jowetegi tugonegi asili kata motamore kuyo sama jowetegi ywak. Omedo wacho kama: “Kata kamano, rieko nyisore ni en kare kokalo kuom gik motimo.” (Mathayo 11:16, 19) Omiyo, gik ma Yesu kod Johana timo nyiso ni weche ma idonjonegigo ok gin adier.

Bang’ ka Yesu osewacho ni tieng’ni ok winj wach, okwedo taonde mag Korazin, Bethsaida, kod Kapernaum, kuonde mosetimoe tijene madongo. Yesu wacho ni ka dine bed ni otimo tije madongo kaka mago e taonde mag Tiro gi Sidon ma yudore Foinike, dikoro jo taondego oseloko chunygi moa e richo. Kata mana taon mar Kapernaum ma Yesu osedakie kuom kinde bende okwano kanyo. Kanyo bende ji mang’eny ne ok orwakoe wach. Yesu wacho ne jo taondno niya: “Kum mar piny Sodom nobed ma berberie moloyo maru e Chieng’ Bura.”​—Mathayo 11:24.

Kae to Yesu pako Wuon mare ma umo wechego “ne jorieko gi joma osomo” to oelogi ne joma obolore kaka nyithindo matindo. (Mathayo 11:25) Yesu gwelo joma chalo kamago kowacho niya: “Biuru ira, un duto mujony kendo ma ting’ turou, to anamiu yueyo. Keturu jok mara kuomu kendo puonjreuru kuoma, nimar adembora kendo chunya muol, to ununwang’ yueyo. Nikech jok mara yom kendo ting’na yot.”​—Mathayo 11:28-30.

Ere kaka Yesu miyo ji yueyo? Jotend din osebedo ka turo ji gi puonj manono kaka rido chik Sabato. Kata kamano, Yesu to puonjogi adiera mar Nyasaye ma gonyogi kuom puonj kaka mago. Bende, Yesu nyiso kaka joma hinyore nikech joloch mag pinyni kod joma richo turo nyalo yudo yueyo. Ee, Yesu leronegi kaka richogi inyalo wenegi kod kaka ginyalo bedo gi kuwe e kindgi gi Nyasaye.

Ji duto moyie keto jok mar Yesu kuomgi nyalo chiwo ngimagi kendo tiyo ne Wuonwa manie polo ma en Nyasaye ma kecho ji. Timo kamano ok en ting’ mapek nimar gik ma Nyasaye dwaro ni watim ok tek luwo kata matin.​—1 Johana 5:3.