Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 65

Yesu Puonjo Kochomo Jerusalem

Yesu Puonjo Kochomo Jerusalem

MATHAYO 8:19-22 LUKA 9:51-62 JOHANA 7:2-10

  • PARO MA OWETE YESU NIGO KUOME

  • ERE KAKA TIJ YALO WACH PINYRUOTH EN TICH MAKENDE?

Yesu osebedo e alwora mar Galili kuom kinde malach ka otimo tije mar yalo, kendo oseyudo nyak kanyo ma loyo ma noyudo ka en e alwora mar Judea. E wi mano, ka Yesu ne ni Jerusalem mochango jal moro chieng’ Sabato, “Jo-Yahudi ne dwaro nege.”​—Johana 5:18; 7:1.

En dwe mar Septemba kata Oktoba e higa mar 32, kendo Sawo mar Kiche chiegni. Sawono itimoga kuom ndalo abiriyo, kae to chokruok maler luwe bang’e e odiechieng’ mar aboro. Sawono nyiso ni pur mar giko higa osechopo. Ma en kinde mar mor kendo mar goyo erokamano.

Owete Yesu ma iluongo ni Jakobo, Simon, Josef, kod Juda wacho ne Yesu niya: “Wuog kae idhi Judea.” E piny Judea, nitie taon miluongo ni Jerusalem kama itimogae chokruoge madongo mag lamo. Ji pong’oga taondno e kinde mag chokruoge adek madongo ma itimoga higa ka higa. Owete Yesu medo wacho kama: “Ng’at ma dwaro ni ji ong’eye ok tim gik moko ling’ling’. Ka itimo gigi, nyisri iwuon ne piny.”​—Johana 7:3, 4.

Adiera en ni owete Yesu ang’wen-gi “ok nyis yie kuome” ni en Mesia. Kata kamano, gidwaro ni oganda ma biro chokore ne sawono one honni ma Yesu timo. Yesu ong’eyo rach ma nyalo betie ka otimo kamano. Omiyo, owachonegi niya: “Onge tiende mondo piny osin kodu, an to piny osin koda, nimar achiwo neno kuome ni timbene richo. Un idhuru udhi e sawono; an pod ok adhi e sawono, nimar sana pok ochopo e wang’e.”​—Johana 7:5-8.

Ndalo moko bang’ ka owete Yesu kaachiel gi jowuoth mamoko osewuok dhi e sawo, Yesu gi jopuonjrene luwo bang’gi ling’ling’. Gitimo kamano mondo jomamoko kik negi. Kar mondo giluw yo maduong’ man machiegni gi Aora Jordan, giluwo yo ma kalo e piny Samaria. Nenre ni Yesu kod jopuonjrene biro dwaro kar nindo ka gichopo e piny Samaria. Kuom mano, Yesu oro jomoko motelo mondo odhi omanynegi kar nindo. Sama Yesu dhi Jerusalem e sawo mar Jo-Yahudi, jomoko tamore rwakogi kaka irwakoga welo. Omiyo, Jakobo gi Johana penjo Yesu ka gin gi mirima kama: “Ruoth, idwaro ni wachik mach oa e polo mondo otiekgi chuth, koso?” (Luka 9:54) Yesu kwedo paro ma gin-gono kae to gidhi nyime gi wuoth.

Ka pod gin e ndara, jandiko moro wacho ne Yesu niya: “Japuonj, abiro luwi kamoro amora midhiyoe.” Yesu dwoke kama: “Bwe nigi buchegi, kendo winy manie polo nigi utegi, to Wuod dhano onge gi kama dopielie wiye.” (Mathayo 8:19, 20) Yesu nyiso ni jandikono biro  yudo chandruoge kapo ni obedo jalupne. Nenre ni chuny mar sunga mono jandikono luwo yor ngima ma Yesu wuoyoeno. Omiyo, wan bende wanyalo penjore ng’ato ka ng’ato niya: ‘Aikora e okang’ maromo nade mondo abed jalup Yesu?’

Yesu wacho ne ng’at machielo kama: “Bed jalupna.” Ng’atno dwoko Yesu niya: “Ruoth, yiena mondo adhi ayik wuora mondi.” Yesu ong’eyo chal mar ng’atno. Omiyo, Yesu wacho kama: “We joma otho oyik joggi motho, to in dhi iland Pinyruodh Nyasaye kuonde duto.” (Luka 9:59, 60) En adier ni wuon ng’atno pok otho. Ka dine bed ni otho adier, dikoro wuodeni ok wuo gi Yesu ka. Wuowino ok oikore mar keto Pinyruodh Nyasaye obed motelo e ngimane.

Ka pod gin e ndara ka gichomo Jerusalem, ng’at moro machielo nyiso Yesu kama: “Abiro luwi Ruoth, to yiena mondi adhi ago oriti ne jooda.” Yesu dwoko ng’atno niya: “Ng’at moseketo lwete e kwe dhiang’ kae to ong’iyo gik man chien, ng’atno ok owinjore chuth gi Pinyruodh Nyasaye.”​—Luka 9:61, 62.

Joma dwaro bedo jopuonjre Yesu madier nyaka chom wengegi tir e tij Pinyruoth. Kapo ni ng’at ma puro gi dhok ok ng’i nyime kama odhie, nenre ni ok obi puro mong’ith. Kapo ni oweyo kwer piny mondo one gik ma timore chien, ok obi tieko tich e wang’ sa. E yo ma kamano, ng’at ma ng’iyo gik ma ne oweyo chien e piny marachni, bende nyalo kier ma owe yor ngima.