Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 37

Yesu Chiero Wuod Dhako Moro ma Chi Liel

Yesu Chiero Wuod Dhako Moro ma Chi Liel

LUKA 7:11-17

  • YESU CHIERO WUOWI MORO E TAON MAR NAIN

Mapiyo bang’ chango jatij jatend-askeche, Yesu wuok Kapernaum kodhi Nain, ma en taon man kilomita 32 yo milambo. Yesu ok wuoth kende. En gi jopuonjrene kod oganda mang’ongo. Seche mag odhiambo okayo machiegni, kendo nenore ni Yesu kod joma en-go chiegni chopo e alwora mar Nain. Kanyo giromoe gi Jo-Yahudi mang’eny ma wuotho ka gidhi yiko rawera moro oko mar taondno.

Ng’at ma nigi lit moloyo en min rawerano. Miyono en chi liel, kendo nyathine achiel kende ma ne en-go koro otho. Wuodeno kende e ng’at ma ne en-go bang’ tho chwore. Nyaka bed ni ne giherore ahinya gi wuodeno. Kendo wuodeno e ma nogeno ni nyalo konye e kinde ma biro. Koro wuodeno bende otho. En ng’a ma koro biro rite?

Sama Yesu oneno dhakono, chuny Yesu chandore nikech lit kod kuyo ma dhakono nigo. Okeche kendo ohoye kowachone niya: “We ywak.” Mopogore gi mano, nitie gima chielo ma Yesu timo. Osudo machiegni kae to omulo gima oting’ie rawera mothono. (Luka 7:13, 14) Okang’ mokawono miyo joma ywak chung’ kar tiendgi. Nyaka bed ni thothgi penjore kama: ‘Mae tiende ang’o, to ang’o ma odwaro timo’?

To nade joma osebedo ka wuotho gi Yesu kendo moseneno honni motimo kaka chango tuoche mopogore opogore? Nyalo bedo ni pok ginenoga ka Yesu ochiero ng’ato koa kuom joma otho. En adier ni nitie joma nosechier e ndalo machon. Kata kamano, be Yesu nyalo timo gima kamano? (1 Ruodhi 17:17-23; 2 Ruodhi 4:32-37) Yesu chiko niya: “Rawera, awachoni ni, a malo!” (Luka 7:14) To mano e gima timore. Rawerano bet piny kendo ochako wuoyo! Yesu chiwe ne min mare ma koro mor ma tamre gi nono. Koro chi lielno ok ni kende kendo.

Bang’ neno ni koro rawerano ngima gadier, ji pako Jehova ma e Jachiw-Ngima. Giwacho niya:  “Osechung janabi maduong’ e dierwa.” Jomamoko ong’eyo ni gima ber ma Yesu oa timono otudore gi weche ma ne okor. Omiyo, giwacho kama: “Nyasaye oseparo joge.” (Luka 7:16) Wach chier mar rawerano landore mapiyo nyaka e pinje molworo pinyno, kendo nyalo bedo ni wachno chopo nyaka Nazareth taondgi Yesu, man kilomita 10 kama kiwuok Nain. Wachno landore nyaka mwalo Judea yo milambo.

Johana Jabatiso pod ni e jela, kendo ogombo ahinya ng’eyo honni ma Yesu timo. Jopuonjre mag Johana biro ire kendo nyise wach honni ma Yesu timo. Johana kawo wechego nade?