Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 46

Dhako Moro Chango Bang’ Mulo Nanga Yesu

Dhako Moro Chango Bang’ Mulo Nanga Yesu

MATHAYO 9:18-22 MARIKO 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • DHAKO MORO CHANGO BANG’ MULO NANGA YESU

Wach landore e kind Jo-Yahudi modak yo nyandwat mar Nam Galili ni Yesu oduogo koa e alwora mar Dekapoli. Nyalo bedo ni ng’eny ji osewinjo ni Yesu nyocha okueyo yamo mager e nam, kendo nyalo bedo ni moko kuomgi ong’eyo ni nyocha ochango joma nigi jochiende. Kuom mano, “oganda mang’ongo” chokore e dho nam mondo girwak Yesu, kendo nyalo bedo ni kama ogandano ochokoree en alwora mar Kapernaum. (Mariko 5:21) Sama Yesu wuok e yie, ji mor kendo gin gi siso ahinya mar nene.

Achiel kuom joma gombo nene en Jairo. Jairo en jatelo ma tayo e sunagogi, to nyalo bedo ni sunagogino en man Kapernaum. Opodho e tiend Yesu kosaye nyadinwoya niya: “Nyara matin tuo ahinya. Akwayi ni idhi iket lweti kuome mondo ochang kendo obed mangima.” (Mariko 5:23) Yesu timo nade ka luwore gi kaka Jairo okwaye ni odhi okonyne nyare achiel kende mogeno ma en mana jahigni 12?​—Luka 8:42.

Sama Yesu ni e yo kodhi e od Jairo, oromo gi wach moro machielo. Ji mang’eny ma wuotho kod Yesu nigi ilo ahinya kendo giwuoro kabe gidhi neno kotimo hono machielo. Kata kamano, nitie dhako moro e i ogandano ma nigi tuo ma chande malit.

Dhako ma nyar Jo-Yahudini rembe osebedo ka chuer ma ok chog kuom higni 12. Osemanyo kony kuom lakteche mang’eny, kendo osetiyo gi pesane duto e thieth koluwo kaka laktechego nyise. Kata kamano, pok ochango. Kar mano, tuoneno medo “mana bedo marach moloyo.”​—Mariko 5:26.

En adier ni tuono nyoso dende. To ok mano kende, tuoneno bende kelone wich-kuot. Kinde mang’eny, mine ma nigi tuo ma kamano pandoga tuogino. E wi mano, ka luwore gi Chik Musa, dhako ma rembe chuer ne bedo ma ok ler. Ng’ato ang’ata momulo dhako ma kamano, kata mulo lepe ma remo odhie, ne onego olwokre. Bende, ka luwore gi Chik ne obedo ma ok ler nyaka chop odhiambo.—Tim Jo-Lawi 15:25-27.

Dhakono ‘osewinjo humb Yesu,’ omiyo koro omanye. To nikech ok oler ka luwore gi Chik, okalo e i ogandano kotemo ahinya mondo kik fwenye. Owacho e chunye kama: “Ka amulo mana nangane ma oko to abiro chango.” To adier sama omulo riak nanga Yesu, gikanyono owinjo ka remo ma chuer kowuok kuome ochok! ‘Osechange kuom tuone malitno.’​—Mariko 5:27-29.

Kae to Yesu penjo kama: “En ng’ano momula?” Iparo ni penjono miyo dhakono winjo nade? Petro dwoko Yesu niya: “Oganda olwori kendo githung’i koni gi koni.” Ka en kamano, kare ang’o momiyo Yesu nopenjo ni, “En ng’ano momula?” Yesu lero kama: “Nitie ng’at momula nimar afwenyo ni teko owuok kuoma.” (Luka 8:45, 46) Kuom adier, chang motim ne dhakono miyo Yesu winjo ka teko oa kuome.

Ka dhakono yudo ni osefwenye, luoro make kendo opodho piny e nyim Yesu ka okirni. Owacho adiera mar tuone e nyim ji duto kendo onyiso ni oa mana chango gie sano. Yesu keche kendo hoye kowacho niya: “Nyarwa, yieni osechangi. Dhi gi kuwe kendo ichang kuom tuoni malitno.”​—Mariko 5:34.

Kuom adier, Jal ma Nyasaye oseyiero mondo oloch e wi piny en ng’at mang’won, ma kecho ji, kendo ma dewo ji ahinya. To ok mano kende, en gi teko bende mar konyogi!