Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 47

Nyako Moro Bedo Mangima Kendo!

Nyako Moro Bedo Mangima Kendo!

Jairo neno ni Yesu ochango dhako ma rembe osebedo ka chuer. Onge kiawa ni Yesu nyalo chango nyare bende. En mana ni Jairo paro ni ‘chop sani, nyaka bed ni nyare koro osetho.’ (Mathayo 9:18) Be dibed ni pod Yesu nyalo konye?

Ka Yesu pod wuoyo gi dhako moa changono, jomoko chopo koa e dala Jairo. Giwacho ne Jairo niya: “Nyari osetho!” Kae to gipenje kama: “Be pod onego idhi nyime chando Japuonj?”​—Mariko 5:35.

Mano kaka wechego nyoso chuny! Ng’at ma pile oganda omiyoga luor koro sani odhier nono. Nyare achiel kende koro otho! Kata kamano, Yesu owinjo gima jogo owacho ne Jairo. Omiyo, ojiwo Jairo niya: “Kik iluor, nyis mana ni in gi yie.”​—Mariko 5:36.

Kae to Yesu wuok mondo odhi gi Jairo dalane. Sama gichopo, giyudo ka oganda ochochni gi koko. Joma ochokore kanyo ywak ka gigoyo nduru ahinya gi kuyo. Yesu donjo e ot kae to owacho wach ma weyo ji gi wuoro ahinya. Owacho niya: “Nyathini ok otho, to onindo.” (Mariko 5:39) Gimuoch gi nyiero bang’ winjo weche ma Yesu owachogo. Ging’eyo ni nyakono otho adier. Kata kamano, Yesu dhi tiyo gi teko ma Nyasaye omiye mondo onyisgo ni chiero joma otho en gima nyalore, mana kaka chiewo ng’at manie nindo matut.

Yesu wacho ne ji duto mondo owuog oko, kae to odong’ gi Petro, Jakobo, Johana, kod jonyuol nyako mothono. Yesu kawo ji abichgo kendo odhi kodgi nyaka kama nyakono onindoe. Yesu mako lwet nyakono kae to owachone niya: “‘Talitha kumi,’ ma kolok to tiende en ni: ‘Nyako matin, awachoni ni, “A malo!”’” (Mariko 5:41) Gikanyono, oa malo kendo ochako wuotho. Parie mor mogundho ma Jairo kod chiege bedogo bang’ neno mano! Mondo omed nyiso ni adier nyakono ngima, Yesu chikogi ni gimi nyakono gimoro mondo ocham.

E kinde mamoko motelo, Yesu osegabedo ka chiko joma ochango ni kik gihul ne jomamoko hono ma osetimonegi, to mano e gima owacho ne jonyuol nyakono bende. Kata kamano, jonyuol mopong’ gi morgo kanyachiel gi jomamoko lando wachno “e alworano duto.” (Mathayo 9:26) Donge kata in bende inyalo bedo gi siso mar lando ne jomamoko kapo ni ochier osiepni kata watni moro mihero? Ma en hono mar ariyo mar chier ma Yesu timo nyaka ne ochak tije e piny.