Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 42

Yesu Kwedo Jo-Farisai

Yesu Kwedo Jo-Farisai

MATHAYO 12:33-50 MARIKO 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • YESU WUOYO W WI ‘RANYISI MAR JONA’

  • JOPUONJRE YESU NIGI WINJRUOK MACHIEGNI KODE MOLOYO JOODGI

Sama jondiko kod Jo-Farisai wacho ni Yesu ok gol jochiende gi teko mar Nyasaye, gidonjo e richo mar yanyo roho maler. Kuom mano, be gibiro chung’ kor Nyasaye koso kor Satan? Yesu wacho kama: “Unyalo miyo yath kod olemo monyago obed maber, kata unyalo miyo yath kod olemo monyago obed motop, nimar kit yath ng’ere kuom olemo monyago.”​—Mathayo 12:33.

En tim fuwo wacho ni olemo maber ma Yesu nyago ka ogolo jochiende en tiyo ne Satan. Mana kaka Yesu nonyiso maler e twak ma ne ogolo e Got, ka olemo ber to mano nyiso ni yath ber, ok otop. Kare weche mag miriambo ma Jo-Farisai donjonego Yesu nyiso ni ginyago olemo mage? Wechegigo nyiso ni gin olemo motop. Yesu wachonegi niya: “Un koth thuonde, ere kaka unyalo wacho gik mabeyo ka un uwegi to un joma richo? Nimar gik mogundho e chuny e ma dhok wacho.”​—Mathayo 7:16, 17; 12:34.

Kuom adier, weche ma wuok e dhowa nyiso kaka chunywa chalo kendo wechego nyalo miyo ong’adnwa bura. Omiyo, Yesu wacho kama: “Awachonu ni, ji nodwok wach e Chieng’ Bura kuom gik moko duto manono ma giwacho; nikech wecheni e ma biro keti kare kendo wecheni e ma biro miyo bura oloyi.”​—Mathayo 12:36, 37.

Kata obedo ni Yesu timo tije madongo, jondiko kod Jo-Farisai to pod dwaro neno honni momedore. Giwacho niya: “Japuonj, wadwaro neno ranyisi moro moa kuomi.” Bed ni giseneno achiel kachiel ka Yesu timo honnigo kata podi, nitiere ji mang’eny moseneno gigo gi wengegi. Mano e momiyo Yesu wacho ne jotend Jo-Yahudigo kama: “Tieng’ marach kendo ma terore siko ka manyo ranyisi, to onge ranyisi mibiro migi, mak mana mar Jona janabi.”​—Mathayo 12:38, 39.

Yesu leronegi tiend gima oa wachono niya: ‘Mana kaka Jona ne ni e i rech maduong’ kuom odiechienge adek gi otieno adek, e kaka Wuod dhano nobed e i chuny lowo kuom odiechienge adek gi otieno adek.’ Rech moro maduong’ ne omuonyo Jona, kata kamano, nowuok e i rechno kaka ng’at mochier. Omiyo, Yesu koro ni en owuon obiro tho, kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere. Bang’e, ka Yesu osetho mi ochiere, jotend Jo-Yahudi biro kwedo ‘ranyisi mar Jona’ ka gitamore loko chunygi mondo giwe richogi. (Mathayo 27:63-66; 28:12-15) Mopogore kodgi, “Jo-Nineve” to ne oloko chunygi ka Jona noseyalonegi. Omiyo, gininyis ni tieng’ni gin joma bura oloyo. Yesu nyiso bende ni ranyisi mar ruoth ma dhako ma noa Sheba bende biro nyiso ni bura oloyo tieng’ni. Nogombo ahinya winjo rieko ma Solomon ne nigo kendo ne omorgo. Sani  to koro Yesu nyiso ni “ng’at maduong’ moloyo Solomon ni kae.”​—Mathayo 12:40-42.

Yesu nyiso ni tieng’ marachni chalo gi ng’at ma jachien owuok kuome. (Mathayo 12:45) Nikech ng’atno ne ok opong’o thuolo ma ne odong’no gi gik mabeyo, jachiendcha duogone gi jochiende mamoko abiriyo maricho moloye. E yo machalo kamano, oganda mar Jo-Israel ne osepwodh ma gilokre. Koro ne gichalo mana kaka ng’at ma jachien owuok kuomeno. Kata kamano, ogandano notamore winjo jonabi mag Nyasaye. Gikone, koro gitamore winjo Yesu, jal ma kuom adier nigi roho mar Nyasaye. Mano nyiso kaka chal mar ogandano koro rachie ma loyo kinde motelo.

Sama Yesu pod wuoyo, min-gi kod owetene chopo kendo gichung’ but oganda. Jomoko mobet machiegni kode wachone kama: “Minu kod oweteni ochung’ oko ka gidwaro neni.” Kae to Yesu nyiso kaka en gi winjruok machiegni ahinya gi jopuonjrene. Okwanogi kaka owetene, gi nyiminene, kendo minene masie. Yesu rieyo bade kochomo kama jopuonjrene nitie kae to owacho niya: “Minwa kod owetena gin jogi eki ma winjo wach Nyasaye kendo timo.” (Luka 8:20, 21) Kuom timo kamano, onyiso ni kata bed ni tudruok ma nitie e kinde gi wedene ber nade, winjruok maber moloyo en mano ma en-go e kinde gi jopuonjrene. Mano kaka bedo gi winjruok e yie achiel e yo ma kamano en gima duogo chuny, to moloyo sama jomoko kwedowa kendo jaro timbewa mabeyo!