Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 38

Johana Gombo Winjo Wach Koa Kuom Yesu

Johana Gombo Winjo Wach Koa Kuom Yesu

MATHAYO 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • JOHANA JABATISO DWARO BEDO GADIER E WI MIGAWO MAR YESU

  • YESU PWOYO JOHANA

Johana Jabatiso osebedo ka nie jela kuom higa achiel kama. To osebedo kowinjo wach honni ma Yesu timo. Par ane kaka Johana winjo e chunye sama jopuonjrene nyise ni Yesu ochiero wuod chi liel e taon mar Nain. Kata kamano, Johana dwaro ng’eyo tiend gik ma Yesu timogo kendo ogombo winjo wechego achiel kachiel koa kuom Yesu. Omiyo, Johana luongo ariyo kuom jopuonjrene. Oluongogi mondo gitim ang’o? Mondo gidhi gipenj Yesu niya: “Be in e Jal Mabiro, koso onego warit ng’at machielo mopogore?”​—Luka 7:19.

Be mano en penjo ma ok kare? Johana en ng’at moluoro Nyasaye. Kane obatiso Yesu chiegni higni ariyo motelo, noneno roho mar Nyasaye ka lor kuom Yesu mowinjo dwond Nyasaye ka wacho ni oyie gi Yesu. Omiyo, ok wanyal wacho ni yie mar Johana koro odok chien. Ka ok kamano, Yesu dine ok opwoyo Johana kaka wadwaro neno sani. To ka Johana ok riw gi kiawa ni Yesu e Jal ma ne dhi biro, kare ang’o momiyo openjo penjono e wi Yesu?

Nyalo bedo ni Johana dwaro ni Yesu e ma olerne owuon ni en e Mesia eka obed gadier. Ng’eyo mano ne dhi miyo Johana mijing’o sama en e jela. Kendo penjo ma Johana openjono nyiso gimoro machielo kuome. Penjono nyiso ni ong’eyo malong’o weche mokor manie Muma ma nyiso ni Jal Mowir mar Nyasaye ne dhi bedo ruoth kendo jawar. Dweche mang’eny osekadho nyaka ne batis Yesu, to Johana pod nie jela. Mano e momiyo Johana penjo kabe nitie ng’at machielo ma biro kawo kar Yesu kendo ma biro chopo weche duto ma ne okor ni Mesia ne dhi timo.

Kar wacho awacha ne jopuonjre Johana ni, ‘Ee, an e Jal ma ne okor ni dhi biro,’ Yesu paronegi gik ma nyiso ni adier Nyasaye oore, kaka chango kit tuoche duto ma chando ji mang’eny. Owacho ne jopuonjre Johana kama: “Dhiuru mondo unyis Johana gik ma uwinjo kendo ma uneno: Muofni koro neno, pudhe wuotho, jodhoho bedo maler, joma itgi odino winjo, joma otho ichiero, bende ilando wach maber ne joma odhier.”​—Mathayo 11:4, 5.

Nyalo bedo ni penjo ma Johana openjono nyiso ni ogeno neno ka Yesu timo mathoth moloyo mago motimo sani, kata ni ogombo mondo Yesu ogonye oa e jela. Kata kamano, dwoko ma Yesu chiwo konyo Johana ng’eyo ni ok onego ogen neno gik mamoko mopogore gi honni ma Yesu timo gie sani.

Sama jopuonjre Johana wuok mondo gidhi, Yesu nyiso oganda kaka Johana en ng’at maduong’ moloyo kata mana janabi. En e ‘jaote’ mar Jehova ma ne okor wachne e Malaki 3:1. Bende, en e Elija janabi ma ne okor wachne e Malaki 4:5, 6. Yesu lero kama: “Adier awachonu ni, kuom joma mon onyuolo, onge ng’at mosebetie maduong’ moloyo Johana Jabatiso, to ng’at matinie mogik e Pinyruodh polo duong’ moloye.”—Mathayo 11:11.

Sama Yesu wacho ni ng’at matinie mogik e Pinyruodh polo duong’ moloyo Johana, Yesu nyiso ni Johana ok nobed kode e Pinyruodh polo. En adier ni Johana ne oiko ne Yesu yo, kata kamano Johana tho ka pok Kristo oyawo ne ji yo mar dhi e polo. (Jo-Hibrania 10:19, 20) Gima ber en ni Johana dhi nyime ka en janabi moluoro Nyasaye kendo obiro dak e piny e bwo loch mar Pinyruodh Nyasaye.